Stiafen Berther oriunds da Tujetsch muossa films da Namibia e Peru.
Collecta en favur dalla fundaziun Centros Sociales Cristo Obrero Peru, in 
project da Clotilda Demund.

sin bien seveser

Biblioteca Trun
Center communal
Caum postal 84
CH-7166 Trun
081 544 54 13
www.biblioteca-trun.ch
_______________________________________________
Simpel, bun, rumantsch e gratuit: la Posta Rumantscha.
Infurmaziuns sin www.posta.giuru.ch

Antwort per Email an