Luonnon-kirja, by Zacharias Topelius                                     55271
  [Subtitle: Ala-alkeiskouluin tarpeiksi]
  [Language: Finnish]
  [Link: http://www.gutenberg.org/5/5/2/7/55271 ]
  [Files: 55271-8.txt]

Thanks to Tapio Riikonen


Chuck

Reply via email to