Dear All,
Hanya mau ngingetin kalo mulai td malam jam dimajukan +1 utk saving daylight. Utk jam di komputer sudah otomatis.
Sukses,
Tio

Kirim email ke