¥ø·~µu¤¤ªø´Á©PÂàª÷¡BL/C¡B­ì®Æ¡B¾÷¾¹³]³Æ¡B©Ð¦a²£µ¥¡I¤¤ ¤p ¥ø ·~ »È ¦æ ©ñ 
´Ú¡Chttp://post-post.org/[EMAIL PROTECTED]@¢¯¢²¢´¡BWed, 26 Nov 2008 06:30:54 
+0300

©ã ¼Ð ª÷¡Chttp://kisscom.com.tw/national

¨S ¦³ ­É ¤£ ¨ì ªº ¿ú¡IªA°È±M½u
¥»¤½¥qªÃ«ù18¦~¶U´Ú¸gÅçµ²¦X¦U¤è­±ºÞ¹D¡A¨Ó¨ó§U¥ø·~¥D¨ú±o¸êª÷¨Ó·½¡C
ªA°È¶µ¥Ø¡G
@¥N¿ì«H«O°òª÷
@§K¶O¥ø·~¶Å°È¾ã¦X¿Ô¸ß
@¤¤¡B¤p¥ø·~¶U´Ú¿Ô¸ß
@©Ð«ÎÂà¡B¼W¶U¡A¤G­L¿Ô¸ß
@¤¤¡B¤p¥ø·~¤¤¡Bªø´Á¶gÂà¿Ô¸ß
»È¦æ¯S¬ù¶U´Ú±M®×¿Ä¸ê¹Î¶¤
½ÐÂà±Hµ¹¦³»Ý­n¤½¥q¶U´Ú¥ø·~¦ÑÁó­Ì

½Õ ²{¡Chttp://opjets.com/national

¤½¥q.­Ó¤H.¤ä²¼.¿Ä¸ê.²{ª÷¿Ä¸ê¡I±M ¿ì ¤£ °Ê ²£ ³] ©w ©ñ 
´Ú¡Chttp://foxconcorp.com/national¡IWed, 26 Nov 2008 06:34:54 +0300

Kirim email ke