±z¬O·~°È°ª¤â¶Ü?§Ú¦A§ä§A    ºô¸ô¤¬§U«Y²ÎÀ°§ATEL:0982203571 ¦¶¥ý¥Í555

¤â¾÷¨C¤G¦~ªº¸j¬ù³£¦³´X¤dªº¶Äª÷
¤j³¡¥÷³£¨S¦³ºÞ¹DÁÈ ºô¸ô¤¬§U«Y²Î
À°§A¦Û¤vÁÈ ¤T¤d¤¸µ¹§A µ²¦Xºâ©R¦Ñ®v¤F¸Ñ¦Û¤v.
¤â¾÷¸¹½X¥i§ïÅÜ©R¹B¤èªk

¦³¿³½ì­nÁÈ¿ú¤]¦³±M·~ªº¦Ñ®v±Ð¨| ³z¹LŪ®Ñ·|µ¹§A¤£¦PÁÈ¿ú¤èªk
¥x¤j ®v¤j ªº¾Ç¥Í¦³¤H³z¹L¦Ñ®v±Ð¨|¤£¥Î¦V®a¸Ì®³¿ú§óÁÙ®³¿úµ¹¤÷¥À 
©p¤]­n¹À

ºô¸ô¤¬§U«Y²Î§K¶Oedm¼s§iÀ°§AªA°È
0982203571 ¦¶¥ý¥Í

M«¬®É¥N¨ÓÁ{§A§ä¦nÁÈ¿ú¤è¦¡¹À ºô¸ô¤¬§U«Y²ÎÀ°§Assss

Kirim email ke