>> > ----- Original Message ----- 
>>> From: <[EMAIL PROTECTED]>
>>> Sent: Friday, April 22, 2005 5:21 PM
>>> Subject: ROMPRES:LOCALE_NE--22.04.2005-18:17--4--INFO ROMPRES, 22.4.2005 
>>> uli/
>>>
>>>
>>>>
>>>> INFO ROMPRES, 22.4.2005     uli/
>>>>
>>>> INTEGRARE
>>>>
>>>> xxx
>>>>
>>>> Prezentare a Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană
>>>> Bucureşti, 22 apr. /Rompres/ - Luni, 25 aprilie, va avea loc la 
>>>> Luxemburg ceremonia oficială a semnării Tratatului de Aderare a 
>>>> României la Uniunea Europeană.
>>>> Documentul consfinţeşte aderarea României la UE şi reprezintă 
>>>> rezultatul integral al procesului de negociere a celor 31 de capitole. 
>>>> În el se regăsesc integral atât condiţiile în care România aderă la UE, 
>>>> cât şi modul în care Uniunea se adaptează la acest proces de 
>>>> transformare determinat de aderarea României.
>>>> Tratatul este comun pentru România şi Bulgaria şi este similar 
>>>> tratatului celor 10 ţări care au aderat la Uniune la 1 mai 2004.
>>>> Pentru elaborarea Tratatului de Aderare a existat o colaborare 
>>>> permanentă între experţii Uniunii Europene şi ai României (Ministerul 
>>>> Integrării şi Ministerul Afacerilor Externe) în calitate de 
>>>> coordonatori, dar şi toate instituţiile implicate în negocierile de 
>>>> aderare la UE, au fost verificate toate articolele, pentru toate 
>>>> modificările aduse acquis-ului comunitar, pentru a fi exacte cu 
>>>> varianta în limba română.
>>>> Spre deosebire de cele zece noi state membre, România şi Bulgaria vor 
>>>> adera prin Tratatul de Aderare şi la Tratatul de instituire a 
>>>> Constituţiei pentru Europa, dacă acesta va fi ratificat de toate 
>>>> statele membre până la data aderării efective a României şi Bulgariei. 
>>>> În acest context, Tratatul de Aderare a României şi a Bulgariei trebuie 
>>>> să conţină adaptările necesare aduse Tratatului de instituire a 
>>>> Constituţiei pentru Europa. Astfel, s-au redactat în paralel un Act de 
>>>> aderare şi un Protocol de aderare.
>>>> Protocolul de aderare adaptează Tratatul Constituţional pentru a face 
>>>> posibilă aderarea României şi Bulgariei la acest document.
>>>> Actul şi Protocolul vor intra în vigoare alternativ, în funcţie de 
>>>> intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a Constituţiei pentru 
>>>> Europa .
>>>>
>>>> Ce cuprinde Tratatul de Aderare?
>>>> Tratatul de Aderare are şase capitole; consacră aderarea României şi a 
>>>> Bulgariei la Uniunea Europeană, precum şi faptul că, prin aderare, cele 
>>>> două state devin parte la Tratatul de instituire a Constituţiei pentru 
>>>> Europa, în condiţiile reglementate prin Protocolul anexat la acest 
>>>> Tratat şi care este parte a Tratatului. De asemenea, precizează data la 
>>>> care Tratatul de Aderare va intra în vigoare, precum şi faptul că 
>>>> acesta va fi ratificat de părţile contractante conform procedurilor 
>>>> interne. Tratatul conţine o clauză privind intrarea în vigoare 
>>>> alternativă a Actului de aderare şi a Protocolului de aderare.
>>>>
>>>> Actul de aderare/ Protocolul de aderare conţine:
>>>> Partea I - Principiile
>>>> Partea a II-a - Prevederi generale: elemente privind ajustarea 
>>>> Tratatelor / Constituţiei
>>>> Partea a III-a - Prevederile permanente (în principal adaptarea 
>>>> acquis-ului)
>>>> Partea a IV-a - Prevederile temporare (perioadele de tranziţie)
>>>> Partea a V-a - Prevederi legate de implementarea Actului
>>>>
>>>> Partea I (Principiile) conţine definiţii şi prevederi privind 
>>>> caracterul obligatoriu pentru România şi Bulgaria al tratatelor 
>>>> fundamentale şi al actelor adoptate de instituţiile comunitare şi de 
>>>> Banca Centrală Europeană anterior aderării acestora la UE. Aplicarea 
>>>> dispoziţiilor tratatelor originare şi ale actelor instituţiilor sunt 
>>>> supuse derogărilor convenite în cursul negocierilor de aderare cu 
>>>> fiecare stat candidat. Este statuată obligaţia celor două noi state 
>>>> membre de a adera la convenţiile şi acordurile încheiate de Uniune cu 
>>>> terţe state, convenţiile încheiate între statele membre, precum şi 
>>>> însuşirea acquis-ului Schengen. România şi Bulgaria au obligaţia de a 
>>>> modifica până la data aderării tratatele încheiate cu state terţe, care 
>>>> sunt incompatibile cu dreptul comunitar. În caz contrar, aceste tratate 
>>>> vor fi denunţate. De asemenea, se precizează că România şi Bulgaria vor 
>>>> participa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare, de la data aderării, 
>>>> fiind considerate state cu!
>>>> derogare de la adoptarea monedei unice .
>>>> Partea a II-a conţine prevederile instituţionale, respectiv 
>>>> participarea României şi Bulgariei la instituţiile Uniunii Europene: 
>>>> numărul de locuri în Parlamentul European , numărul de voturi în 
>>>> Consiliu , numărul de judecători la Curtea de Justiţie a Uniunii 
>>>> Europene şi la Tribunalul de Primă Instanţă, numărul de membri din 
>>>> partea României la Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor, 
>>>> Banca Europeană de Investiţii, Comitetul Ştiinţific şi Tehnic prevăzut 
>>>> de Tratatul EURATOM.
>>>> Partea a III-a (Prevederile permanente) cuprinde obligaţia adaptării 
>>>> actelor adoptate de instituţiile Uniunii Europene în diferite domenii, 
>>>> precum şi referirea la mecanismul şi condiţiile în care se va realiza 
>>>> această adaptare.
>>>> Exemple:
>>>> - etichetarea produselor electrice şi electronice;
>>>> - lista de specii de plante şi animale protejate în România;
>>>> - calificări, lista profesiunilor liberale şi a instituţiilor de 
>>>> învăţământ care au eliberat diplomele în acest sens;
>>>> - lista punctelor de frontieră;
>>>> - lista aeroporturilor internaţionale;
>>>> - lista produselor chimice periculoase;
>>>> - traducerea în limba română a tuturor termenilor de specialitate în 
>>>> diverse domenii (ex. societate pe acţiuni, societăţi în nume colectiv, 
>>>> societăţi în comandită simplă, societăţi pe acţiuni, societăţi în 
>>>> comandită pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, taxă de drum, 
>>>> autostrăzi, drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale etc);
>>>> - lista statelor cărora România le solicită viză şi diferitele 
>>>> categorii de viză;
>>>> - lista instituţiilor din România participante la procesul de achiziţii 
>>>> publice
>>>> - modul în care diferite proceduri juridice sau tehnice sunt exprimate 
>>>> în română şi bulgară, modul de etichetare (cum se spune "omologare de 
>>>> tip" pentru vehicule în română şi bulgară, alături de celelalte limbi 
>>>> comunitare
>>>> Partea a IV-a (Prevederile temporare) se referă la măsurile tranzitorii 
>>>> (conţinute în anexă), prevederile instituţionale şi prevederile 
>>>> financiare.
>>>> În cadrul prevederilor temporare, se stipulează posibilitatea pentru 
>>>> România şi Bulgaria de a adopta măsuri tranzitorii pentru a facilita 
>>>> trecerea la noua politică agricolă comună, precum şi în ceea ce 
>>>> priveşte aplicarea regulilor comunitare în domeniul veterinar, 
>>>> fito-sanitar şi al siguranţei alimentelor.
>>>> Dintre prevederile instituţionale, de menţionat participarea României 
>>>> la Parlamentul European în perioada cuprinsă între data aderării şi 
>>>> data la care se vor desfăşura noi alegeri pentru Parlamentul European 
>>>> în 2009 şi obligaţia României de a desfăşura alegeri pentru acesta până 
>>>> la 31 decembrie 2007 .
>>>> Prevederile financiare statuează contribuţia României la capitalul 
>>>> subscris Băncii Europene de Investiţii, Fondul de Cercetare pentru 
>>>> Cărbune şi Oţel, precum şi gestionarea de către agenţiile de 
>>>> implementare a fondurilor de pre-aderare. De asemenea, sunt menţionate 
>>>> Facilitatea Schengen şi Facilitatea de cash-flow.
>>>> Partea a IV-a cuprinde şi clauzele de salvgardare. Spre deosebire de 
>>>> Tratatul de Aderare al celor zece noi state membre, care conţinea trei 
>>>> clauze de salvgardare: generală, pentru Piaţa Internă şi pentru 
>>>> justiţie şi afaceri interne, în cazul României şi al Bulgariei se poate 
>>>> aplica o clauză de amânare a aderării.
>>>> Consiliul, prin vot în unanimitate, la recomandarea Comisiei, poate lua 
>>>> decizia de a amâna data aderării cu un an, până la 1 ianuarie 2008, 
>>>> dacă în urma monitorizării Comisiei se constată că stadiul pregătirii 
>>>> şi implementării acquis-ului de către cele două state demonstrează 
>>>> pregătirea insuficientă a acestora pentru a deveni membre ale Uniunii. 
>>>> În ceea ce priveşte România, Consiliul poate decide, prin vot cu 
>>>> majoritate calificată, amânarea aderării cu un an, până la 1 ianuarie 
>>>> 2008, dacă se constată o pregătire insuficientă în domeniul justiţiei 
>>>> şi afacerilor interne şi în domeniul concurenţei .
>>>> Partea a V-a (Prevederi referitoare la adaptările instituţionale) 
>>>> cuprinde dispoziţii privind adaptările instituţionale care sunt 
>>>> necesare în urma aderării României şi Bulgariei, modalităţile de 
>>>> aplicare a actelor instituţiilor comunitare faţă de Bulgaria şi România 
>>>> şi prevederile finale.
>>>> Tratatul de Aderare conţine o serie de declaraţii (cu caracter mai mult 
>>>> politic, decât juridic):
>>>> Declaraţia comună a statelor membre (UE 25) privind libera circulaţie a 
>>>> persoanelor;
>>>> Declaraţia comună a UE 25 şi a Comisiei Europene privind pregătirile 
>>>> pentru aderare ale Bulgariei şi ale României;
>>>> Declaraţia comună a Germaniei şi Austriei privind libera circulaţie a 
>>>> persoanelor;
>>>> Declaraţia Bulgariei privind alfabetul chirilic.
>>>>
>>>> Ce etape au fost parcurse?
>>>> La 11 februarie 2005, România şi Bulgaria au aprobat textele 
>>>> consolidate ale Tratatului, versiunea în limba engleză
>>>> La 22 februarie, a fost obţinut avizul Comisiei Europene
>>>> În perioada 21 februarie - 4 aprilie au fost finalizate, distribuite şi 
>>>> aprobate textele consolidate ale Tratatului de Aderare în limbile 
>>>> oficiale ale UE şi în limbile română şi bulgară. Textele au fost 
>>>> transmise oficial statelor membre, Parlamentului, Comisiei Europene, 
>>>> României şi Bulgariei
>>>> La 29 martie, Comisia de Politică externă a Parlamentului European a 
>>>> votat favorabil Tratatul de Aderare şi raportul asupra progreselor 
>>>> României.
>>>> La 13 aprilie, Parlamentul European şi-a dat avizul conform asupra 
>>>> semnării Tratatului
>>>> La 20 aprilie, statele membre au aprobat în COREPER proiectul Deciziei 
>>>> Consiliului UE privind Tratatul de Aderare a României şi Bulgariei
>>>> La 25 aprilie, se aşteaptă aprobarea de către Consiliul UE a textului 
>>>> Tratatului de Aderare, urmată de semnarea acestuia.
>>>> În perioada 2005- 2006, Tratatul trebuie ratificat de Parlamentul 
>>>> European, de parlamentele României şi Bulgariei şi ale statelor membre 
>>>> UE (la nivelul parlamentelor naţionale şi locale, acolo unde 
>>>> Constituţia o cere).
>>>>
>>>> România ca observator la UE
>>>> De la semnarea Tratatului de Aderare şi până când vor deveni membre ale 
>>>> UE, România şi Bulgaria vor participa ca observatori la toate 
>>>> comitetele din UE, la Consiliul UE, în organele sale reprezentative de 
>>>> pregătire; în comitetele prezidate de Consiliu, precum şi în alte 
>>>> instituţii, când este cazul; în Parlamentul European, în Comitetul 
>>>> Economic şi Social şi în Comitetul Regiunilor
>>>> România va putea să îşi exprime poziţia, dar nu va avea drept de vot. 
>>>> MIE va trebui să înceapă să coordoneze, în perioada imediat următoare, 
>>>> grupuri de lucru care să fie capabile să ofere un mandat tehnic 
>>>> României pentru diferite directive, regulamente etc. care sunt în lucru 
>>>> la Uniunea Europeană Ţ implică evaluări de impact economic, financiar 
>>>> etc.
>>>> UE va începe să angajeze, cu titlu temporar, experţi români, 
>>>> translatori etc.
>>>>
>>>> xxx
>>>>
>>>> CRONICA PARLAMENTARA
>>>>
>>>> xxx
>>>>
>>>> Sinteza săptămânii parlamentare
>>>> Bucureşti, 22 apr /Rompres/ - Preşedintele Ucrainei, Viktor Iuşcenko, 
>>>> care a efectuat joi o vizită oficială de o zi la Bucureşti, s-a adresat 
>>>> Parlamentul României, subliniind că noua etapă care s-a deschis în 
>>>> relaţiile româno-ucrainene prin semnarea Declaraţiei politice 
>>>> bilaterale, la nivel de şefi de stat, reprezintă nu numai un instrument 
>>>> de creştere a prestigiului ambelor ţări, ci şi un factor important al 
>>>> stabilităţii şi securităţii regionale.
>>>> Iuşcenko a spus că documentul semnat împreună cu preşedintele Traian 
>>>> Băsescu va permite realizarea, încă din acest an, a câtorva proiecte 
>>>> comune. El a precizat că a convenit cu preşedintele României 
>>>> activizarea procesului de negocieri privind toate probleme sensibile, 
>>>> cum ar fi zonele economice din Marea Neagră şi navigaţia pe gurile 
>>>> Dunării.
>>>> Preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, care a deschis şedinţa 
>>>> camerelor reunite ale legislativului la care a fost prezent liderul de 
>>>> la Kiev, l-a descris pe Viktor Iuşcenko drept o personalitate marcantă 
>>>> a istoriei contemporane a Ucrainei care, prin lupta sa tenace, alături 
>>>> de naţiunea ucraineană, proiectează viitorul democratic şi european al 
>>>> ţării sale.
>>>> Tot în această săptămână, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a fost 
>>>> prezent în plenul Camerei Deputaţilor pentru a răspunde unei 
>>>> interpelări. Cu acest prilej, el a declarat că Guvernul şi-a îndeplinit 
>>>> obligaţiile constituţionale care îi revin în relaţia cu Parlamentul, 
>>>> membrii Cabinetului răspunzând personal, ori de câte ori s-a putut, 
>>>> interpelărilor adresate de senatori şi deputaţi. Primul-ministru a 
>>>> precizat totodată că "dialogul dintre miniştri şi parlamentari este 
>>>> mult mai intens decât în urmă cu patru ani" şi că, pentru prima dată în 
>>>> istoria post-decembristă, un premier a venit în faţa legislativului 
>>>> pentru a răspunde unei interpelări care i-a fost adresată.
>>>> Reprezentanţii coaliţiei guvernamentale în Biroul Permanent al Camerei 
>>>> Deputaţilor au blocat din nou, în această săptămână, discutarea unor 
>>>> memorandumuri interne care prevedeau o creştere generală a numărului de 
>>>> posturi şi a cheltuielilor de personal la comisiile permanente, a 
>>>> declarat liberalul Titu Gheorghiof, purtătorul de cuvânt al acestui for 
>>>> legislativ. Reprezentanţii coaliţiei aflate la putere acceptă o astfel 
>>>> de creştere doar la comisiile care au o activitate încărcată, cum ar fi 
>>>> comisia juridică, cea de buget-finanţe, comisia de cultură sau cea de 
>>>> agricultură.
>>>> Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate va achita din 
>>>> bugetul propriu sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor 
>>>> eliberate în tratamentul ambulatoriu şi a serviciilor medicale prestate 
>>>> care depăşesc valoarea contractată în anul 2004 de către casele de 
>>>> asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente şi servicii 
>>>> medicale, conform unui proiect de lege adoptat de deputaţi.
>>>> Totodată, deputaţii au aprobat raportul comun al comisiilor de muncă şi 
>>>> învăţământ, care prevede creşterea salariilor cadrelor didactice în 
>>>> acest an cu 13,5%. Mărirea de salariu se va face în două etape: cu 
>>>> 7,7% de la 1 martie 2005 şi cu 5,8% din 1 octombrie a.c. Aceste 
>>>> creşteri salariale nu includ personalul nedidactic sau cel auxiliar.
>>>> Numirea primelor consilii de onoare ale ordinelor din sistemul naţional 
>>>> de decoraţii se va face prin decret al preşedintelui României, cu o 
>>>> valabilitate de trei ani, din rândurile cavalerilor fiecărui ordin, 
>>>> potrivit unei Ordonanţe de urgenţă, adoptate de deputaţi.
>>>> Deputaţii au mai adoptat, în această săptămână, proiectul de lege 
>>>> pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005 prin care Garda 
>>>> Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor au trecut în subordinea 
>>>> Ministerului Finanţelor Publice, din subordinea Autorităţii Naţionale 
>>>> de Control.
>>>> Deputaţii au respins o iniţiativă legislativă a senatorului liberal 
>>>> Mihai Ţâbuleac, potrivit căreia viceprimarii îşi puteau păstra 
>>>> calitatea de consilieri pe durata exercitării mandatului.
>>>> Artiştii interpreţi sau executanţi, cetăţeni români, care au desfăşurat 
>>>> activitate artistic-interpretativă în regim liber profesionist în 
>>>> perioada 1 ianuarie 1950-27 septembrie 1999 pe teritoriul României sau 
>>>> în străinătate vor beneficia de la 1 ianuarie 2006 de o indemnizaţie 
>>>> lunară al cărui cuantum e cuprins între 1.700.000 şi 3.000.000 lei, 
>>>> care se actualizează anual. Aceste drepturi sunt prevăzute în proiectul 
>>>> de lege privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber 
>>>> profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România votată 
>>>> în unanimitate, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor.
>>>> Specialiştii în ştiinţe juridice care au diplomă de licenţă sau 
>>>> echivalentă cu specializarea în limba străină pentru care solicită 
>>>> autorizarea nu mai sunt obligaţi să obţină de la Ministerul Culturii şi 
>>>> Cultelor un atestat de traducător pentru specialitatea ştiinţe 
>>>> juridice, conform Ordonanţei de urgenţă votate de deputaţi cu 
>>>> unanimitate de voturi. Ordonanţa se referă la modificarea legii pentru 
>>>> autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de 
>>>> organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile 
>>>> notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei.
>>>> Deputaţii au mai aprobat, în această săptămână, o lege care asigură 
>>>> preluarea în legislaţia naţională a unor prevederi ale Directivei 
>>>> Uniunii Europene nr. 2004/51/29/04/2004, care se referă la accesul 
>>>> operatorilor de transport feroviar străini la infrastructura feroviară 
>>>> naţională, odată cu aderarea României la UE.
>>>> x
>>>> Modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi declaraţia de 
>>>> interese a constituit punctul cel mai fierbinte pe agenda Senatului în 
>>>> săptămâna care tocmai se încheie.
>>>> Luni după-amiază, senatorii au început dezbaterea în plen a proiectului 
>>>> de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 14/2005 pentru 
>>>> modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi declaraţia de 
>>>> interese. Conform unor amendamente adoptate de plen, însă respinse în 
>>>> comisiile de specialitate, demnitarii nu vor fi nevoiţi să declare 
>>>> valoarea de impozitare a terenurilor şi clădirilor, iar consilierii de 
>>>> la cabinetele demnitarilor din administraţia publică centrală se vor 
>>>> număra şi ei printre cei obligaţi să completeze declaraţiile de 
>>>> interese.
>>>> Preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a afirmat luni, într-o 
>>>> declaraţie politică, că firma câştigătoare a licitaţiei organizate de 
>>>> Senat pentru depanarea şi întreţinerea autoturismelor, la care este 
>>>> acţionar omul de afaceri Omar Hayssam, a câştigat şi alte licitaţii la 
>>>> Ministerul Afacerilor Externe şi la Ministerul Finanţelor. Văcăroiu a 
>>>> subliniat însă că licitaţia pentru Senat a fost organizată legal, lucru 
>>>> dovedit şi de controlul Curţii de Conturi. Totodată, Nicolae Văcăroiu a 
>>>> respins acuzaţia potrivit căreia Omar Hayssam ar fi obţinut de la el 
>>>> cetăţenia română.
>>>> La rândul său, senatorul Mircea Geoană a declarat, marţi, că, pe timpul 
>>>> mandatului său ca ministru de Externe, MAE nu a avut contracte cu 
>>>> firmele lui Omar Hayssam, în speţă cu City Center.
>>>> Comisia juridică şi cea pentru cultură au avizat favorabil, marţi, 
>>>> proiectul de lege referitor la amplasarea Catedralei Mântuirii 
>>>> Neamului. În final s-a decis, ca urmare a unei solicitări venite de la 
>>>> Statul Major General şi cu acordul Patriarhiei Române, ca proiectul 
>>>> iniţial să fie modificat prin translatarea amplasamentului catedralei 
>>>> cu 100 m spre sud, pentru a nu periclita anumite obiective militare cu 
>>>> caracter strategic situate în subteran.
>>>> Dezbaterile asupra Ordonanţei privind noile formulare ale declaraţiilor 
>>>> de avere şi interese au continuat miercuri, senatorii hotărând, printre 
>>>> altele, eliminarea caracterului public al acestora, menţinut doar prin 
>>>> Legea 161 privind transparenţa în demnităţile publice, precum şi a 
>>>> răspunderii penale a celui care le-a completat, defalcarea pe categorii 
>>>> a anumitor bunuri mobile care depăşesc valoarea de 5.000 de euro şi 
>>>> stabilirea plafonului la 15.000 de euro. De asemenea, veniturile din 
>>>> salarii ale copiilor nu vor mai fi prezente în declaraţiile de avere, 
>>>> iar rubrica referitoare la valoarea de impozitare a terenurilor şi 
>>>> clădirilor, precum şi cea privind valoarea estimată a bunurilor mobile 
>>>> au fost eliminate din ordonanţă. În final, proiectul de lege a fost 
>>>> adoptat de senatori.
>>>> În aceeaşi zi, senatorii au aprobat o ordonanţă care elimină imunitatea 
>>>> penală a notarilor publici, un proiect de lege care prevede dotarea 
>>>> completă a locuinţelor de serviciu şi de protocol puse la dispoziţia 
>>>> beneficiarilor, precum şi statutul funcţionarului public parlamentar.
>>>> Preşedintele Comisiei pentru buget-finanţe, Varujan Vosganian, s-a 
>>>> întâlnit, joi, cu o delegaţie a Fondului Monetar Internaţional, aflată 
>>>> într-o vizită la Bucureşti, iar vicepreşedintele Senatului, Teodor 
>>>> Meleşcanu, a avut o întrevedere cu şeful misiunii USAID în România, 
>>>> Keith Schultz, care efectuează o evaluare a instituţiilor democratice 
>>>> din ţara noastră.
>>>> Comisia de apărare şi cea pentru administraţie publică au întocmit, 
>>>> joi, raport comun favorabil la proiectul de lege privind stabilirea 
>>>> unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul 
>>>> Ministerului Administraţiei şi Internelor, care prevede înfiinţarea 
>>>> Direcţiei Generale Anticorupţie ca structură specializată pentru 
>>>> prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului MAI, având 
>>>> competenţe de poliţie judiciară şi fiind subordonată direct ministrului 
>>>> de resort. ROMPRES
>>>>
>>>> /uli/ln -2/
>>>
>>
> 
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui