P R O T E S T

Asociatia profesionala a societatilor de dezmembrari auto si reciclare
(ANSDAR), protesteaza împotriva masurilor luate de Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor si Administratia Fondului de Mediu privind:

- modificarea prevederilor OUG 1/21.01.2005 prin Legea 72/07.04.2005, fara
consultarea societatii civile si a grupului de lucru care a participat în
luna ianuarie la modificarea OUG 99/2004;
- încalcarea principiilor prevazute în Legea 137/1995, Legea Protectiei
Mediului, republicata cu modificarile si completarile ulterioare în procesul
de elaborare a OUG 99/2004, OUG 1/2005 si Legii 72/2005, prin nepromovarea:
      - principiului precautiei în luarea deciziei, neexistând nici o
evaluare a impactului asupra mediului datorata aplicarii prevederilor OUG
99/2004, care sa dovedeasca fara echivoc, rolul benefic al acestui act
normativ,
       - principiului prevenirii riscurilor ecologice si a producerii
daunelor, nefiind evaluat riscul implicat de generarea a aproximativ 3.400
de tone de deseuri, dintre care 247 tone de deseuri periculoase prin
scoaterea din uz a celor 15 000 de vehicule, fara sa existe un plan de
management al deseurilor periculoase rezultate în urma acestei actiuni. Nu a
fost stabilita înlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza
grav sanatatea populatiei,
       - principiului participarii publicului la luarea deciziilor
privind mediul;
       - încalcarea prevederilor Legii 86/2000, pentru ratificarea
Conventiei de la Aarhus privind accesul la informatie, participarea
publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie în probleme de mediu;
        - neprezentarea modului în care vor fi depoluate vehiculele
scoase din uz, rezultate în urma aplicarii programului;
        - neevaluarea capacitatii de depoluare a vehiculelor scoase
din uz de care dispun agentii economici care vor colecta aceste vehicule;
        - încalcarea art. 10 alin.1 al Legii 72/2000, privind
Fondul pentru Mediu, conform caruia: "Fondul pentru Mediu se utilizeaza
pentru sustinerea proiectelor si realizarea proiectelor prioritare pentru
protectia mediului", neexistând nici un document programatic (Strategie
Nationala, Plan National, strategii sectoriale, planuri sectoriale) care sa
stabileasca ca prioritate, desfasurarea acestui program si instituirea unei
prime de casare;
        - stabilirea apriorica a sumei aferente retragerii fiecarui
vehicul (30.000.000 lei) si cheltuirea din Fondul de Mediu a sumei de
450.000.000.000 lei, fara efecte cuantificabile în îmbunatatirea protectiei
mediului;
        - promovarea listei agentilor economici autorizati sa
desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz pe
site-ul MMGA (www.mappm.ro) si AFM (www.afm.ro), din care au fost selectate
în marea majoritate societati care nu sunt autorizate pentru aceasta
activitate si care nu pot respecta si aplica legislatia din domeniu (Legea
222/2003 - OUG 78/2000 - HG 2406/2004), favorizând astfel concurenta
neloiala, poluarea mediului si cresterea fenomenului infractional,
încalcarea grava a Directivelor Europene (Directiva 53/2000/CE ) si a
legislatiei interne, prin promovarea desfasurarii unei activitati altfel
decât este legiferata;
      - neconsultarea autoritatilor competente si al asociatiei
profesionale ANSDAR, la realizarea acestei liste;
      - dezinformarea populatiei privind centrele de preluare a
vehiculelor scoase din uz si dirijarea acestora catre agenti economici care
nu au capacitatea tehnica necesara sa desfasoare activitati de depoluare si
dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;
      - includerea în lista agentilor autorizati sa trateze vehicule
scoase din uz, a unor societati comerciale fara ca acestea sa-si manifeste
dorinta sa faca parte din acest grup sau sa desfasoare aceasta activitate.


236/25.04.2005

ACEST PROTEST A FOST ÎNAINTAT C?TRE:

PRE?EDIN?IE,
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI,
MINISTERUL INTEGR?RII EUROPENE,
OFICIULUI CONCUREN?EI,
MINISTERUL DE FINAN?E,
MINISTERUL MEDIULUI ?I GOSPOD?RIRII APELOR,
GARDA DE MEDIU,
ADMINISTRA?IA FONDULUI PENTRU MEDIU ,
ASOCIA?IA EUROPEAN? EGARA,
DELEGA?IACOMISIE EUROPENE ÎN ROMÂNIA,
ORGANIZA?IILE NEGUVERNAMENTALE:
PRIETENII P?MÂNTULUI, REGIONAL ENVIROMENTAL CENTER, CENTRUL DE RESURSE
JURIDICE, FUNDA?IA PENTRU O SOCIETATE DESCHIS?, FUNDA?IA PENTRU DEZVOLTAREA
SOCIET??II CIVILE, FUNDA?IA PENTRU PARTENERIAT, TERRA MILENIUL III, si
MASS-MEDIA


--
"Let me know, that at least, she will try
Then she'll be a true love of mine"
www.arin.ro------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui