La adresa data http://www.regnum.ru/news/479624.html se afla un interviu acorda 
agentiei de presa rusesti REGNUM.RU de politologul Alexei Martynov, directorul 
centrului informational-analitic ruso-transnistrean, reprezentat al Rusiei la 
conferinta constituanta a Corporatiei Internationala de Tineret "Proryv" 
("Ruperea"), petrecuta pe 1 iunie la Tiraspol.

La inrebarea

Sunt organizatiile moldovenesti si romanesti, care participa in "Proryv" in 
opozitie fata de partidele de gyvernamant din propriile lor tari?

 ÌÌÊ "Ïðîðûâ!" âõîäèò íåñêîëüêî ìîëäàâñêèõ ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé. Ñðåäè íèõ - 
ìîëîäåæíîå êðûëî "Ìîëäîâà íîàñòðà" - îáúåäèíåíèÿ äåìîêðàòè÷åñêèõ ñèë Ìîëäîâû, 
Ìîëîäåæíàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ.  Ðóìûíèè òîæå åñòü ðÿä ìîëîäåæíûõ 
îðãàíèçàöèé, êîòîðûå õîòåëè áû áîëüøå ñâîáîä è äåìîêðàòèè â ñâîåé ñòðàíå. Òî æå 
ñàìîå â Ïîëüøå.

(In "Proryv" intra cateva organizatii moldovenesti de tineret. Dintre care 
aripa de tineret a Partidului "Alianta Moldova Noastra" - couniune a fortelor 
democrate din RM, organizatia de tineret a studentilor. - trad. G.S.)

G.S. - "Proryv" e o formatiune de tineret de sorginte nazist-stalinista, creata 
de Dmitry Soin (killerul moscovit, angajat de regimul separatist al lui 
Smirnov), din care fac parte mai multe organizatii reactionare de tineret din 
"rmn"(republica moldoveneasca nistreana) Rusia, Ucraina si .... Rep. Moldova, 
pentru a contacara o eventuala revolutie oranj la Tiraspol.

Deci baietii lui Urechean, ce se pregateau pe 6 martie de o revolutie oranj in 
Piata Marii Adunari Nationale, acum aliaza cu fascistii lui Smirnov.

Si nu e mare mirare ca si unii si altii sunt colorati in galben.

 

Despre recentele ispravi a "Proryvului" puteti afla la:

http://www.olvia.idknet.com/ol44-07-05.htm

http://www.olvia.idknet.com/ol06-06-05.htm

 Cu stima
George SIMA
[EMAIL PROTECTED]
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui