Tãcerea mieilor în varianta sighiºoreanã 

Primarul Sighiºoarei ne-a smuls aparatul foto ºi nu ni l-a mai restituit 

Cum se cheamã infracþiunea prin care o persoanã este deposedatã de un bun? 
Furt? Tâlhãrie? Avem 25 - 30 de martori ai unui “eveniment” nedorit ce nu poate 
fi îngropat nici mãcar de primarul municipiului, Ioan Dorin Dãneºan. 

În data de 21 iulie 2005, joia trecutã, echipa de reporteri ºi fotografi ai 
sãptãmânalului PUNCTUL de Sighiºoara, coordonatã de chiar unul dintre 
directorii publicaþiei – Cristian Teodorescu – se aflau la ºedinþa Consiliului 
Local Sighiºoara pentru a relata, pe larg, subiectele care se dezbat în cel mai 
important for de conducere al administraþiei oraºului. ªedinþa este publicã, 
deschisã, oricine poate participa fãrã nici o restricþie. Mai ales mass-media! 

În jurul orelor 14.30, în timp ce efectua unele reglaje la aparatul de 
fotografiat (cu obiectivul îndreptat spre persoana primarului, dar fãrã a 
deranja în vreun fel ºedinþa) Cristian Teodorescu a fost bruscat fizic ºi 
verbal de Ioan Dorin Dãneºan care, printr-un gest de furie nemaivãzutã, i-a 
smuls din mâini aparatul. Apoi, primarul a aruncat, la fel de furios ºi 
necontrolat, aparatul pe masa sa de lucru refuzând sã-l restituie, chiar ºi la 
solicitarea expresã a directorului PUNCTUL. Singura replicã inteligibilã pe 
care am reuºit sã o notãm a fost “vi-l restitui dupã ºedinþã”. Ceea ce nu s-a 
mai întâmplat …

Gestul, de o violenþã rarã a surprins întreaga audienþã lãsându-I pe toþi cu 
gura cãscatã: consilierii – vreo 17, ºeful Poliþiei Sighiºoara ªerban 
Sâmpetrean, directorul A.T.T. SA Fabian Emil, reprezentantul comunitãþii din 
Hetiur Pavel Titu, cel puþin 6-7 reprezentanþi ai mass-media localã ºi 
judeþeanã, funcþionari ai Primãriei ºi alþi participanþi la ºedinþã. 

“Suntem aicea papagalii voºtri?”

Furia necontrolatã a primarului este redatã ºi de replica sa din momentul 
smulgerii aparatului din mâna directorului Cristian Teodorescu: “Suntem aicea 
papagalii voºtri? Cã þi-l arunc (aparatul foto – n. red.) pe geam!”. Ca un 
rãspuns cu care ne simþim datori, am putea spune c㠓Nu sunteþi papagalii 
noºtri, ci sunteþi aleºii noºtri, rol pe care singuri vi l-aþi asumat în 
momentul depunerii candidaturii. Nimeni nu v-a forþat sã candidaþi, sã deveniþi 
primar ºi prin urmare sã suportaþi stresul unor amãrâte de aparate de 
fotografiat!” 

Poliþia Sighiºoara a fost sesizatã

Ca ºi cum gestul în sine nu ar fi fost de ajuns, primarul Dorin Dãneºan nu ne-a 
returnat aparatul de fotografiat nici pânã la închiderea ediþiei. Astfel, 
infracþiunea devine absolut clarã, fie e furt, fie e hoþie, fie e tâlhãrie, fie 
e “ceva” din vastul Cod Penal al României, pentru sãptãmânalul PUNCTUL a rãmas 
fãrã o unealtã de lucru. 

Menþionãm faptul cã directorul PUNCTULUI de Sighiºoara a depus, în aceeaºi zi, 
o plângere la Poliþia Sighiºoara prin care sesizeazã organul abilitat asupra 
încãlcãrii drepturilor fundamentale prevãzute de legislaþia românã, ºi 
deposedarea de un bun proprietate privatã. Plângerea a fost înregistratã sub 
numãrul 63422/S/21.07.2005 ºi este adresatã atât comandantului Poliþiei 
Sighiºoara cât ºi Inspectoratului Judeþean de Poliþie Mureº. Venind vorba de 
Poliþie poate ar trebui spus cã ni s-ar fi pãrut mult mai normal ca ºeful 
Poliþiei Sighiºoara, prezent la mai puþin de 1 metru de “locul faptei” sã fi 
rezolvat situaþia pe loc… 

Sã vorbim ºi de dreptul la exprimare? 

Conform Constituþiei României, dreptul la exprimare ºi cel la informare este 
garantat. Exprimarea, în cazul unei publicaþii se face prin mesaje scrise ºi 
fotografiate – imagine. În acest caz, atât dreptul la exprimare al nostru, al 
ziariºtilor, cât ºi dreptul la informare al cititorilor a fost grav încãlcat 
prin abuzul primarului Dorin Dãneºan. 

Dacã pentru un gest de nervozitate ar fi putut exista înþelegere, pentru 
nesimþirea de a-ºi fi însuºit aparatul nu existã nici o explicaþie. De aceea, 
redacþia sãptãmânalului PUNCTUL emite ºi un protest public în atenþia 
Consiliului Local Sighiºoara, a Prefecturii Mureº, a Ministerului 
Administraþiei ºi Internelor ºi a tuturor ziariºtilor interesaþi. 

Casetã 

Primarul Sighiºoarei are antecedente de acest gen. El a smuls aparatul de 
filmat al unui membru al Comisiei UNESCO aflat în vizitã pe Platoul Breite, 
gest larg comentat în presa centralã. 

Redactia PUNCTUL

        
---------------------------------
 Start your day with Yahoo! - make it your home page 

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui