http://www.ziaruldesibiu.ro/fullnews.php?ID=1645&PHPSESSID=c81c8af49e73cff16461389405f72022

Distrugãtorul Charles
  
  
Prinþul Charles, sub influenþa subversivã a soþiei sale, Camilla, ºi-a procurat 
prin intermediul Fundaþiei Mihai Eminescu Trust (MET) domenii largi de 
vânãtoare pe traseul Sibiu-Mediaº-Sighiºoara-Braºov. Achiziþionarea domeniilor 
s-au derulat sub paravanul unui onorabil proiect de restaurare ºi conservare a 
satelor sãseºti. Sumele vehiculate în acest proiect se ridicã la 30 milioane de 
dolari, care nu se regãsesc în contabilitatea MET. 

Prinþul Charles este unul din vlãstarele princiare, care se apropie, e drept, 
de senectute, agreat de ziariºtii de cronici negative. Apãrãtor al intereselor 
economice ale Regatului Unit, prinþul s-a alãturat în 2001 corului de bocitoare 
care a pus pe butuci proiectul Dracula Park, un proiect care ar fi revigorat 
turismul din judeþ, ar fi fost un catalizator pentru dezvoltarea economicã a 
judeþului ºi chiar a judeþelor învecinate ºi ar fi contribuit la salvarea 
Sighiºoarei din conul de umbrã socio-economic în care s-a cufundat. În loc de 
aceste posibilitãþi, ne-au rãmas hectarele de stejari seculari de pe Platoul 
Breite, sortiþi pieirii deoarece arborii au ajuns sau se apropie de clipa 
morþii. Dupã ce ne-a arãtat ceea ce el se încãpãþâna sã vadã în Dracula Park, 
ºi anume, o distrugere a Sighiºoarei, prinþul Charles, prin intermediul unei 
fundaþii care a împrumutat drept nume unul din simbolurile României, Mihai 
Eminescu Trust, a demarat un proiect de salvare a satelor sãseºti 
 de pe traseul Sibiu-Mediaº-Sighiºoara-Braºov. 

Fundaþie anonimã 

În 2001, o fundaþie, pânã atunci obscurã pentru masele largi, fãcea furori prin 
împotrivirea încãpãþânatã faþã de construirea Dracula Park pe Platoul Breite, 
aflat la 6 km de Sighiºoara, proiect girat de Ministerul Turismului, condus la 
acea vreme de cãtre Dan Matei Agathon. Legãtura ei cu Charles, prinþul 
moºtenitor al tronului Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, 
era fãcutã publicã pentru prima datã în mod clar, legãturã care s-a concretizat 
prin abandonarea proiectului. De atunci, MET a fost activã în viaþa 
Sighiºoarei, dar ºi a comunitãþilor de pe traseul Sighiºoara - Mediaº - Sibiu. 
Fundaþia Mihai Eminescu Trust, prezidatã de cãtre Jessica Douglas Home, a 
apãrut la Londra în 1987 ca o "manta" pentru dizidenþii români care s-au retras 
în Regatul Unit de teama regimului comunist ºi a tovarãºului Nicolae Ceauºescu, 
ex-preºedintele Republicii Socialiste România. În 1999, fundaþia începe sã 
activeze ºi în România, dar este înregistratã la Judecãtoria Sighiºoara doar 
din 2001. 
Din 1996, Mihai Eminescu Trust se implicã activ în restaurarea ºi conservarea 
satelor vechi germane distruse în deceniile 8-9. Primele lucrãri MET le-a fãcut 
sub supravegherea arhitectului Herman Fabini, fostul arhitect-ºef al 
Mediaºului. Ele au constat, aºa cum recunoºtea la un moment dat preºedintele 
MET, în cârpirea scurgerilor din unele biserici din Transilvania, în repararea 
zidurilor cãzute sau în înlocuirea þiglelor de pe acoperiºuri. Dupã aceastã 
perioadã de pionierat a demarat ceea astãzi este cunoscut drept programul 
"Restaurarea ºi conservarea satelor sãseºti". Gândit la scarã mult mai mare, 
proiectul nu se putea realiza fãrã un sprijin financiar mult mai consistent. 
Aºa au apãrut finanþatorii: David Packard, filantrop american, prinþul Charles 
ºi Jeremy Amos, de la "Dutch Foundation". 
Ideea proiectului a fost utilizarea la maximum a valorilor naturale, astfel 
încât sã aducã avantaje economice pentru localnici, dar sã fie pãstrat 
specificul cultural, istoric ºi natural al zonei.

Semne de întrebare 

Este evident apetitul reprezentanþilor fundaþiei pentru achiziþionarea caselor 
din comunitãþile sãteºti saxone, în care pãtrund cu scopul nobil de a reînvia 
tradiþia. Sub masca a restaurãrilor, care, trebuie sã menþionãm cã nu sunt 
profunde, ci seamãnã mai mult a spoieli, MET a cumpãrat pânã în prezent peste 
10% din casele restaurate, adicã 15. Dacã ar fi însã sã dãm crezare zvonurilor 
alarmiste, MET este proprietarã a tuturor caselor restaurate, þinând cont cã 
acþiunea lor a vizat doar restaurãri ale unor locuinþe pãrãsite, ceea ce 
înseamnã cã deþine în comunele Laslea ºi Daneº, respectiv în oraºele 
Sighiºoara, Cisnãdie ºi Sibiu peste 100 de case. 
Ne punem întrebarea de unde vin finanþãrile pentru a plãti materialele de 
construcþie, echipele de lucru, arhitecþii, personalul angajat permanent la 
sediul central din Sighiºoara, dar ºi la punctul de lucru din Sibiu. Conform 
preºedintelui MET, Jessica Douglas-Home, principalii finanþatori sunt David 
Packard, filantropul american preocupat mai mult de istoria greacã anticã (de 
altfel, pe site-ul fundaþiei, MET nu este nici mãcar amintit), respectiv 
Horizon Foundation din Olanda. Cuantumul exact al fondurilor obþinute de la 
aceste ONG-uri rãmâne însã un mister ºi spunem acest lucru deoarece surse din 
interior ne-au declarat cã MET dispune de sume impresionante care însã nu se 
regãsesc în bilanþurile contabile. Astfel, în perioada 2001-2004, fundaþia a 
avut cheltuieli totale de 17 miliarde de lei din cele aproximativ 22 de 
miliarde de lei de care a dispus. Interesant este cã cele mai mari sume s-au 
dus pe cumpãrarea de case, þinând cont cã din 2002, activele imobilizate evalua
 te la 3,6 miliarde de lei au crescut pânã în 2004 la 12 miliarde de lei 
(echivalentul a cel puþin 20 de case în satele respective, ºi nu a 14, cum ne-a 
lãsat sã credem preºedintele MET). 
De asemenea, cu toate cã în rãspunsul primit de la MET, prinþul Charles este 
amintit doar ca "patron" al fundaþiei, în numeroase articole, acesta apare 
drept finanþator al MET, iar sumele nu sunt deloc neglijabile, fiind amintit la 
un moment dat o sumã impresionantã de 30 milioane de dolari.

Donaþii cu miros de carcerã

Prinþul Charles s-a aflat în mijlocul unui scandal în 2001 când cotidianul 
britanic The Guardian a dezvãluit cã fundaþia sa de binefacere a primit donaþii 
de la un om de afaceri turc cu reputaþie proastã. Milionarul turc Cem Uzan, 
condamnat în contumacie la 15 luni de închisoare, a fost invitat la o acþiune 
de binefacere a acestuia (în 2000). Afaceristul turc era implicat într-un 
proces cu Nokia ºi Motorola, care l-au acuzat cã i-au împrumutat aproape trei 
milioane de dolari pentru a crea o companie de telefonie mobilã în Turcia. Uzan 
nu a înfiinþat compania ºi nici nu a returnat împrumutul. În SUA, Uzan ºi 
familia sa erau acuzaþi cã au obþinut bani prin ºantaj ºi deþin o companie care 
funcþioneazã ilegal. 
În acest an, consilierii financiari ai prinþului Charles au fost acuzaþi de 
"contabilitate creativã" în urma unei investigaþii efectuate asupra veniturilor 
familiei regale, conform BBC. Ancheta a scos la ivealã cã moºtenitorul coroanei 
britanice a beneficiat de fonduri impresionante anul trecut-11,9 milioane de 
lire sterline, graþie unor inginerii financiare. 
Potrivit unor surse neoficiale, milioanele de lire sterline ar fi fost 
transferate ilegal din conturile Ducatului de Cornwall într-un alt cont 
aparþinând prinþului. Venitul de anul trecut a fost cu 20 la sutã mai mare 
decât în anul anterior, creºtere pe care oficialii Ducatului au pus-o pe seama 
veniturilor suplimentare obþinute din închirierea unor imobile. 
Ancheta lansatã în eter de BBC a arãtat cã prinþul Charles mai sprijinã ºi 
realizarea, în zona Sibiu-Mediaº-Sighiºoara-Braºov, a unui proiect în valoare 
de 30 de milioane de dolari vizând agricultura ecologicã ºi agroturismul, 
derulat prin intermediul fundaþiei "Mihai Eminescu Trust". Doar cã aceºti bani, 
aºa cum arãtam ºi mai sus nu se regãsesc nicãieri în contabilitate. 

Distrugãtorul 

Prinþul Charles a ucis din faºã, cu ajutorul fostului preºedinte Ion Iliescu ºi 
a unor ONG-uri româneºti ºi strãine, proiectul Dracula Park ºi s-a implicat 
activ în deturnarea traseului Autostrãzii Transilvania, prea aproape în 
viziunea sa de siturile sãseºti restaurate din banii sãi. 
Dupã ce pericolul Dracula Park a trecut, fiind mutat la Snagov, prinþul Charles 
ºi-a vãzut în continuare de proiectul sãu, prin care turismul în zonã este 
atent limitat. Anul trecut însã, proiectul sãu de menþinere a zonei într-un con 
de umbrã ºi departe de turiºti a fost iarãºi periclitat de execuþia în zonã a 
Autostrãzii Transilvaniei, prinþul afirmând cã animalele sãlbatice ar fi în 
pericol (sã nu uitãm cã prinþul este un înfocat vânãtor), iar satele ar fi 
distruse de autostradã. Cu toate cã, nu-i aºa, autostrada aduce inclusiv 
turiºti, respectiv existã panouri antifonice care neutralizeazã zgomotul.
Implicarea prinþului Charles ridicã ºi alte multe întrebãri, dar concluzia este 
una singurã: zonele respective nu vor fi incluse niciodatã în circuitul 
turistic de masã, ci vor rãmâne pentru distracþia sa când se plictiseºte de 
Cornwall sau Balmoral. 

Reacþia Mihai Eminescu Trust

La solicitarea ZIARULUI, reprezentaþii MET au oferit o serie de rãspunsuri 
legate de semnele de întrebare legate de afacerile prinþului Charles în zona 
Sibiului.
"În zona Sighiºoara-Mediaº-Sibiu, Fundaþia Mihai Eminescu Trust a restaurat 
direct (sau a finanþat restaurarea a) peste 100 de clãdiri, în satele: 
Mãlâncrav, Floreºti, Rondola, Laslea, Noul Sãsesc, Biertan, Apold, Hosman, 
Valea Viilor ºi Richiº, precum ºi în oraºele Sighiºoara, Sibiu ºi Cisnãdie.
Evidenþele noastre contabile reflectã cheltuielile de ansamblu ale Fundaþiei în 
România ºi nu sînt, din pãcate, defalcate pe zone. În total, de la înfiinþarea 
sa în anul 2001, Fundaþia a cheltuit peste 30 miliarde lei (aprox. 1 milion 
dolari) în România.
Sursele de venituri ale Trustului sînt donaþii ºi granturi de la organizaþii ºi 
persoane fizice caritabile. Principalii noºtri donatori sînt fundaþia Packard 
Humanities Institute din SUA ºi Horizon Foundation din Olanda.
Fundaþia MET deþine 14 proprietãþi în zona mai sus menþionatã, în localitãþile: 
Biertan, Mãlâncrav, Floreºti, Sibiu ºi Sighiºoara.
Dupã studierea în detaliu a proiectului construirii Dracula Park la Sighiºoara, 
Comitetul director al Mihai Eminescu Trust a ajuns la concluzia cã acest 
proiect ar fi fost dãunãtor oraºului Sighiºoara. Scopul pentru care conducerea 
Trustului s-a simþit datoare sã ia o poziþie publicã faþã de acest proiect a 
fost acela de a proteja Sighiºoara ºi locuitorii sãi de o iniþiativã 
dezastruoasã.
Fundaþia MET a stabilit o bunã relaþie de colaborare cu o serie de ministere 
relevante pentru activitatea noastrã: Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului, 
Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii, Ministerul Lucrãrilor Publice ºi 
Autoritatea Naþionalã pentru Turism. 
Fundaþia MET are în acest moment 5 angajaþi la biroul din Sighiºoara. Numãrul 
colaboratorilor externi fluctueazã în funcþie de sezon. Pe lîngã aceºtia, 
filialele Fundaþiei din teritoriu au în acest moment un numãr de alþi 19 
angajaþi.
Marea majoritate a lucrãrilor de restaurare au fost realizate cu muncitori din 
satele respective, angajaþi ºi pregãtiþi de cãtre Fundaþie în tehnici de 
restaurare. Alte firme cu care am colaborat includ: Sibau Const srl, Craft 
House srl, Atelier 90 srl, Avaza srl ºi altele.
Organele de control româneºti au efectuat verificãri de rutinã ale activitãþii 
Fundaþiei MET. Nu am fost niciodatã subiectul vreunei anchete privind inginerii 
financiare.
Nu sîntem la curent cu situaþia financiarã sau contabilã a Prinþului Charles. 
Activitatea Mihai Eminescu Trust este total separatã de cea a Prinþului 
Charles, Alteþa Sa fiind doar patron regal onorific al fundaþiei noastre"

Case peste case

Fundaþia a cumpãrat 14 case în comunele Daneº, Laslea, respectiv în oraºele 
Sighiºoara, Cisnãdie ºi Sibiu. Sursele noastre vorbesc însã de peste 100 de 
locuinþe sãseºti achiziþionate. 

Femeia Camilla

Camilla Parker Bowles, actuala soþie a prinþului Charles, pare a fi principalul 
sfãtuitor al prinþului moºtenitor în problema satelor sãseºti din zona 
Sighiºoarei ºi Mediaº - Sibiu. Iubitoare de intrigi, Camilla, ducesã de 
Cornwall, pare sã fie cea care a vrut liniºte în þara noastrã, departe de ochii 
ziariºtilor pe care prinþul îi detestã. Avidã de bani ºi putere, Camilla îºi 
satisface prin înfiinþarea domeniilor, inclusiv de vânãtoare, din judeþul 
nostru nevoia de a fi adulatã, respectiv servitã, aºa cum nu i s-a întâmplat 
din cauza prinþesei inimilor, Diana, fosta soþie decedatã a prinþului. 

Charles ºi spionajul de la Sibiu

Prinþul Charles s-a întâlnit în 1998 la Sibiu (în prima sa vizitã în România), 
cu staff-ul "Geo Strategies", o societate britanicã, care are obiect de 
activitate în România întocmirea de hãrþi topografice minuþioase. Existã 
indicii temeinice care atestã cã firma a fost implicatã în transmiterea de date 
cu conþinut militar de la Sibiu, primind de la un ofiþer MApN documente 
confidenþiale, contra sumei de 2.000 USD. Daniela Florea ºi William Snowdon 
Metcalf, reprezentanþi ai Geo Strategies, ar fi cumpãrat documentele, ce erau 
evaluate pe piaþa informaþiilor militare la aproximativ 1.000.000 de dolari, ºi 
le-ar fi trimis la Londra. Interesant este cã dintre localitãþile care au 
constituit domeniul de activitate al firmei, multe dintre ele sunt ºi în sfera 
de interes a prinþului: Braºov, Mediaº, Sibiu, ºi Târgu Mureº, ceea ce ne duce 
cu gândul la documentarea pe care firma sibianã ar fi putut-o efectua pentru 
prinþ ºi pe care este posibil ca acesta sã-ºi fi întemeiat apoi achiziþ
 iile. 

Neputinþa sibienilor

Traian Dur, primarul oraºului Dumbrãveni, preconiza încã de la începutul 
acestui an faptul cã autostrada Transilvania va avea probleme. "La momentul 
actual, nu mai avem certitudinea cã autostrada va trece prin dreptul oraºului 
Dumbrãveni, deoarece negocierile se aflã de o bunã perioadã într-un punct mort. 
Proiectul preconiza faptul cã autostrada va intra în judeþ, în dreptul 
localitãþii Hoghilag ºi va traversa nordul, pentru a face trecerea cãtre Mureº. 
În momentul prezent nu am date concrete, nu deþin date privitoare la saltul 
preþului terenului din zonã, nu am informaþii cu privire la aºa ceva, pânã în 
prezent nu s-a efectuat nici o tranzacþie în acest sens", a declarat primarul, 
în februarie. Tot atunci, deputatul liberal Cornel ªtirbeþ atrãgea atenþia ºi 
asupra implicãrii prinþului Charles în toatã aceastã poveste. "Lucrãrile la 
autostrada în cauzã, care afecteazã ºi judeþul Sibiu, au fost sistate datoritã 
unor discuþii cu privire la faptul cã firma Bechtel ºi-a adjudecat
  contractul, fãrã nici un fel de licitaþie. La aceasta se adaugã ºi anumite 
poziþii ale preºedintelui Bãsescu, urmare a unor contacte cu prinþul Charles al 
Marii Britanii, care doreºte protejarea unor situri sãseºti, aflate în 
patrimoniul istoric, atât din zona Dumbrãveni, cât ºi din celelalte judeþe pe 
unde trebuia sã treacã autostrada", a declarat ªtirbeþ.

Ligia VORO 


--  
"Let me know, that at least, she will try
Then she'll be a true love of mine"
www.sustrain.info

[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/LeSULA/FpQLAA/E2hLAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui