Ce se mai aude depre OUG "bani pentru rable"?
De la ultima scrisoare pe care am trimis-o la AFM si MMGA (1 mai 2006) si la 
care nu am primit raspuns se pare ca si-au reconsiderat pozitiile si vor sa 
respecte legea (OUG 196/2005).DCT


Dubito ergo cogito, cogito ergo sum! (Ma indoiesc deci cuget, cuget deci exist!)
Sint un fluture care viseaza ca este om sau sint un om care a visat ca este 
fluture?

Cînd se suie scroafa în pom
Cine tace nu e om.


***********************************************************************
scrisoarea trimisa
***********************************************************************
Nr. 184 din 1 mai 2006

Ref. 76433/DM din 14 aprilie 2006


Cãtre Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor 

Bd. Libertatii nr. 12, sector 5, Bucureºti

Ministru Sulfina Barbu
Vã mulþumesc pentru toatã argumentaþia dvs. împotriva OUG de finanþare a 
programului "bani pentru rable 2006" folositã în adresa dvs. nr. 76433/DM din 
14 aprilie 2006

Aºa cum afirmaþi în scrisoarea dvs. dupã aderarea la UE, maºinile uzate vor 
putea intra nestingherit în România ºi de aceea efortul financiar de acum este 
complet inutil ºi consumator de resurse ale fondului de mediu, pentru cã parcul 
auto nu va fi refãcut sau îmbunãtãþit cu adevãrat. Dimpotrivã situaþia se va 
înrãutãþi aºa cum chiar dvs. spuneþi. 

În mod logic, acest nou program "bani pentru rable 2006" nu trebuie lansat 
acum, iar dacã totuºi va fi iniþiat, el trebuie sã acopere cu adevãrat probleme 
de mediu într-o legalitate deplinã, cu destinaþie îmbunãtãþirea mediului.

Aveþi dreptate cînd spuneþi cã ºi alte þãri europene au folosit asemenea 
programe de reînoire a parcului auto. Exact aºa cum spuneþi ºi dvs. acelea erau 
programe de reînoire a parcului auto ºi nu programe de "protejare a mediului". 
Programele de reînoire a parcului auto din þãrile europene au fost finanþate 
din banii ministerelor economiei ºi comerþului ºi categoric NU din fondurile de 
mediu. Deturnarea fondului de mediu pentru a plãti poluatorii este o soluþie 
inacceptabilã, imoralã ºi ilegalã!

Noi vã cerem din nou, sã ne furnizaþi date din mãsurãtori ºi nu evaluãri pentru 
a justifica acest program "bani pentru rable 2006". Reluãm cererea noastrã de a 
primi informaþii mãsurate ºi comparate cu anii precedenþi care sã justifice 
programul. Dacã nu aveþi asemenea informaþii vã cerem sã ne explicaþi de ce ele 
nu existã ºi cum justificaþi aceastã situaþie?

ªi pentru cã tot insistaþi sã folosiþi aceeaºi evaluare ante program, am vrea 
sã ne descrieþi cu lux de amãnunte care este metodologia de calcul folositã ºi 
bineînþeles ºi datele exacte pe baza cãrora aþi ajuns la deja celebra reducere 
cu valoarea de 325.000 kg CO?


Pentru cã dvs. susþineþi cã acesta este un "program de mediu" (aºa îl 
prezentaþi!), vã întrebãm de ce nu aþi invitat sã participe la acest grup de 
lucru ºi organizaþiile neguvernamentale de mediu? Iar invitaþia sã fie adresatã 
nu oricãrui fel de organizaþii de mediu, ci unora care se opun cu argumente 
acestui proiect, pentru îl putea dezbate în mod corect cu argumente pro ºi 
contra!

Întrebãm dacã a fost o omisiune intenþionatã sau a fost doar o rea intenþie 
neinvitarea organizaþiilor de mediu la acest grup de lucru? Pentru cã în afara 
istituþiilor statului, au participat doar reprezentaþii grupurilor direct 
interesate ECONOMIC de a se deturna banii fondului de mediu spre subvenþionarea 
mascatã (indirectã) a producãtorilor sau importatorilor de maºini, adicã a 
poluatorilor!

Ministerul poate impune prin lege, fiecãrui producãtor sau importator de maºini 
adicã a poluatorilor sã preia un numãr cel puþin egal de rable cu numãrul 
maºinilor vîndute pe care sã le recicleze pe cheltuiala lor. Aceasta fiind o 
mãsurã de mediu realã ºi suportatã de poluator!

Reluãm întrebarea de ce nu se oferã în schimbul rablelor instalaþii care produc 
energie curatã, regenerabilã? Sau biciclete? ªi în cel mai rãu caz scutere? 
Adicã ceva într-adevãr nepoluant sau uºor poluant!

Reluãm ºi semnalul de alarmã privind ilegalitatea utilizãrii banilor din fondul 
de mediu în absenþa proiectelor aºa cum au fost ele prevãzute în OUG 196/2005. 

Nicãieri în OUG 196/2006 nu este prevãzutã posibilitate de utilizare a fondului 
de mediu ÎN AFARA PROIECTELOR. Procedura de realizare ºi finanþare a 
proiectelor este foarte clar descrisã în acelaºi OUG 196/2005!

În mod categoric banii fondului de mediu pot fi utilizaþi NUMAI pentru proiecte.

Conform art. 13 alin (1) banii din fondul de mediu se utilizeazã "pentru 
susþinerea ºi realizarea PROIECTELOR prioritare pentru protecþia mediului".

PROIECTELE pot fi propuse numai "de cãtre operatorii economici, organizaþii 
neguvernamentale, autoritãþi locale ºi unitãþi de învãþãmânt", ºi în mod logic 
ele nu pot fi propuse de guvern în programe guvernamentale, de instituþii 
centrale (ministere) sau de PERSOANE FIZICE.

Conform art. 13. alin (3), a, b, c, d PROIECTELE "se aprobã de comitetul de 
avizare".

În realitate nu existã nici un proiect depus de operatori economici, în acelaºi 
timp nu existã aprobare conform metodologiei foarte precise stabilite de OUG 
196/2005 ºi în aceste condiþii alocarea banilor chiar ºi prin OUG reprezintã o 
DETURNARE DE FONDURI!

Articolul 14. - (1) stabileºte foarte clar cã "Proiectele solicitanþilor care 
nu ºi-au achitat obligaþiile fiscale cãtre stat ºi cãtre Fondul pentru mediu, 
precum ºi proiectele celor care sponsorizeazã activitãþi cu efect negativ 
asupra mediului nu beneficiazã de sprijin financiar din partea Administraþiei 
Fondului".

În mod evident asta înseamnã cã nu orice producãtor sau vînzãtor de maºini are 
automat dreptul de a participa la utilizarea fondului de mediu inclusiv la 
programul "bani pentru rable 2006", ci pentru fiecare participant în parte 
trebuie verificat dacã ºi-a achitat obligaþiile fiscale faþã de stat sau fondul 
de mediu.

În acelaºi timp, este de notorietate cã atît producãtorii cît ºi vînzãtorii de 
maºini, sponsorizeazã, aici sau aiurea în lume, activitãþi cu efect negativ 
asupra mediului (curse auto) ºi deci în mod categoric nu pot beneficia de 
finanþare, indiferent de proiecte.

Astfel finanþarea programului "bani pentru rable 2006":


  a.. este o subvenþie mascatã, promovînd ajutoare de stat mascate cãtre un 
anumit sector economic foarte bine delimitat excluzînd alte sectoare 


  b.. este complet ilegalã faþã de destinaþia FONDULUI DE MEDIU, aºa cum este 
descrisã în OUG 196/2005 


  c.. este o încãlcare a metodologiei de acordare a finanþãrilor din FONDUL DE 
MEDIU 


  d.. este o adevãratã deturnare de fonduri din FONDUL DE MEDIU 
Cu stimã,
ing. Dan-Cãlin Tocaciu

preºedinte 
[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Everything you need is one click away.  Make Yahoo! your home page now.
http://us.click.yahoo.com/AHchtC/4FxNAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui