http://www.adevarulonline.ro/2006-05-29/Prima%20Pagina/-voi-infrunta-orgoliile-vanatorilor-si-pescarilor-pusi-pe-jaf_186316.html

Locul lui Adrian Nãstase la preºedinþia Asociaþiei Vânãtorilor ºi Pescarilor
Sportivi din România (AVPSR) a fost luat, recent, de guvernatorul Bãncii
Naþionale a României. Mugur Isãrescu a acordat ziarului Adevãrul primul
interviu în calitate de preºedinte al AVPSR.
- Vânãtoare, pescuit..., pasiuni, vocaþie, orgolii. Ce v-a atras cãtre
aceastã funcþie?
- Vã mãrturisesc cã nu sunt nici vânãtor înfocat, nici pescar perseverent.
Am acceptat însã învestitura (ca preºedinte onorific) pentru cã eu vãd în
vânãtoare ºi în pescuit dincolo de pasiuni, de vocaþie, de orgolii o
motivaþie ecologicã ºi una economicã. Vânãtoarea ºi pescuitul au, întâi ºi
întâi, un scop raþional: menþinerea echilibrului în naturã. România, în
secolul XXI, se confruntã cu câteva mari probleme de care depind, în mod
fundamental, progresul ei, una fiind protecþia mediului. Într-o vreme în
care, la noi, e sfidat mediul, sunt distruse pãdurile ºi sunt murdãrite
apele.
- Dar vânãtorii ºi pescarii agreseazã natura, n-o protejeazã.
- Vã asigur cã o protejeazã. De altfel, vânãtorii ºi pescarii au o uriaºã
responsabilitate faþã de societate ºi, nu în ultimul rând, faþã de naturã.
Termenii moderni ai devizelor "gestionare durabilã a resurselor naturale
regenerabile" ºi "conservare a sãnãtãþii naturii prin vânãtoare ºi pescuit",
practicate în spirit sportiv, reflectã o atitudine pe care, în mod
tradiþional ºi lipsit de ostentaþie, oamenii au avut-o dintotdeauna în
relaþia cu lumea vie.
- Tradiþiile în România sunt, mai degrabã, de distrugere a naturii. Ce s-a
schimbat?
- Apropierea intrãrii României în Uniunea Europeanã. Acum, într-un moment în
care integrarea europeanã este foarte aproape, problema protecþiei mediului
începe sã ne preocupe în cel mai înalt grad ºi sper sã nu greºesc afirmând
cã, în aceastã privinþã, vânãtorii ºi pescarii au fãcut paºi importanþi. Din
2000, obºtea noastrã face parte din Federaþia Asociaþiilor de Vânãtoare ºi
Conservare a Faunei Sãlbatice din Uniunea Europeanã (F.A.C.E.) ºi putem
spune, aºadar, cã vânãtorii români au anticipat ºi au devansat cu ani buni
integrarea în structurile Uniunii Europene. Ne numãrãm, astfel, printre cei
ºapte milioane de vânãtori europeni. Pescarii sunt de ordinul zecilor de
milioane. Vom avea însã o ºansã numai în mãsura în care vom face lege din a
vâna ºi a pescui în deplin respect faþã de naturã.
- Cum se împacã însã astfel de principii cu "genocidul" din terenurile de
vânãtoare?
- Ravagiile sunt excepþii. Desigur, de neadmis. Regula e legatã de simþul
onoarei. Mi-a plãcut însã o expresie pe care am întâlnit-o în revista
"Vânãtorul ºi Pescarul Român". Are un sens profund: "Vânãtorul nu este un
simplu puºcaº". Într-adevãr, un "simplu puºcaº" nu va putea sã iasã
niciodatã din cercul strâmt al unor însuºiri pur tehnice iscusinþã,
precizie, vitezã de reacþie având cu psihologia o singurã legãturã:
nemãsurata lui falã cã este un bun þintaº, ce face adeseori savoarea
povestirilor vânãtoreºti. Pe când un vânãtor veritabil se subordoneazã unei
filosofii dominate de înþelepciune, având ca stâlpi de susþinere
responsabilitatea, onestitatea, moralitatea. Am acceptat funcþia în ideea cã
asociaþiei noastre, care are o istorie bogatã ºi se bucurã de autoritate în
comunitatea vânãtorilor ºi pescarilor, îi revine misiunea de onoare de a
promova pe scarã largã o astfel de filosofie, ce îndeamnã la o convieþuire
durabilã cu natura.
- Veþi reuºi sã-i înfruntaþi pe ºmecherii puºi pe jaf?
- Da, pentru cã nu sunt singurul care gândeºte aºa. Apoi, statul, societatea
nu lasã o bogãþie inestimabilã, cum este viaþa sãlbaticã, la bunul plac al
vânãtorilor ºi pescarilor. Intervin anual reglementãri importante, care
limiteazã dreptul de a vâna ºi a pescui, reglementãri care, complicând
jocul, introducând restricþii ºi interdicþii, contribuie în mod esenþial la
conservarea vieþii sãlbatice ºi conferã durabilitate vânãtorii ºi
pescuitului. Dar nimic nu va asigura integritatea, prosperitatea vieþii
sãlbatice, într-un mediu natural sãnãtos, într-o mai mare mãsurã decât
responsabilitatea celor ce practicã acest sport, pe care îmi place sã-l
numesc cavaleresc. ºtiþi bine cã vânãtorii ºi pescarii îºi petrec o bunã
parte din viaþã în naturã. E în firea lucrurilor, prin urmare, ca ei sã fie
"câini de pazã" ai frumuseþilor naturii. Sã fie cei dintâi care sã se opunã
tentaþiilor de agresare a naturii, relelor obiceiuri de a murdãri locuri de
basm din natura þãrii cu grãmezi de gunoaie.
- Veþi promova o strategie în acest sens?
- Cred cã avem nevoie de mai mult decât o strategie. Avem nevoie de o
culturã. Ne-a dat Dumnezeu un minunat tezaur natural. Frumuseþile pe care le
întâlnim la tot pasul, în þara noastrã, sunt preþioase active. Suntem datori
nu doar sã le protejãm, ci ºi sã le facem cunoscute celor care ne viziteazã
þara. Adeseori, primind oaspeþi la Banca Naþionalã, guvernatori ai multor
bãnci centrale cu care avem relaþii, în drum spre Sinaia, unde organizãm
reuniuni internaþionale, ne-am oprit la Muzeul Vânãtorii de la Posada. M-am
convins astfel cât de mare interes a putut sã trezeascã o "bucãþicã" din
averea noastrã naturalã. Avem ce sã arãtãm. Sã ne obiºnuim s-o facem. Noi,
la Banca Naþionalã, în multe împrejurãri, când suntem nevoiþi sã folosim
termeni specifici, obiºnuim sã spunem cã vorbim "pãsãreºte". Vã rog sã-mi
îngãduiþi sã folosesc ºi acum doi termeni din limbajul "pãsãresc", de astã
datã nu al bancherilor, ci al vânãtorilor ºi pescarilor. Noi suntem
rãspunzãtori de zestrea naturalã a României. Suntem rãspunzãtori de a
jalona, din punct de vedere "cinegetic" ºi "halieutic", strategia anilor
viitori. Pãrãsind limbajul de specialitate, vã voi spune cã la Poiana
Braºov, la recentul congres al vânãtorilor ºi pescarilor, a fost deschisã o
fereastrã cãtre o abordare modernã a itinerarului asociaþiei noastre, într-o
etapã cu caracter special. Noilor exigenþe, impuse de mutaþiile care se
succed cu rapiditate în lumea contemporanã, nu le putem face faþã decât
manifestându-ne identitatea printr-o culturã ºi o tradiþie bine asimilate,
dar ºi prin fermitatea principiilor. O culturã ºi o tradiþie care sã ne facã
responsabili de gestionarea corectã a unui bun naþional de mare valoare:
fauna sãlbaticã. Am convingerea cã înþelepciunea ºi experienþa pe care le-am
acumulat din generaþie în generaþie, într-o viaþã de obºte de peste optzeci
de ani, ne vor ajuta sã ne îndeplinim o atare menire.

Val VALCU


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Home is just a click away.  Make Yahoo! your home page now.
http://us.click.yahoo.com/DHchtC/3FxNAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui