Tratatul de Pace de la Trianon – Izbânda deplinã a dreptãþii
 
  
 La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, cetatea primei uniri fãurite de Mihai 
Viteazul, Marea Adunare Naþionalã a românilor din spaþiul intracarpatic 
proclama, în deplinã unanimitate, Unirea Transilvaniei cu România. 
 În ziua de 1 Decembrie 1918 se materializa un ideal, se încheia un lung drum, 
marcat de lupte ºi jertfe, se desãvârºea un proces istoric legic. Aºa cum scria 
N. Iorga, “Pentru noi Unirea din 1918 e o necesitate istoricã ajunsã la 
recunoaºtere ºi e o suferinþã mângâiatã. ªi, astfel, avem dreptul de a crede 
acest fapt definitiv ºi etern”.
 Decizia democraticã luatã pe cale plebiscitarã de românii strânºi la Alba 
Iulia trebuia confirmatã pe plan internaþional, fapt petrecut la Conferinþa de 
Pace de la Paris, din 1919-1920.
 Încã înainte de începerea dezbaterilor tratatului de pace cu Ungaria ºi, mai 
ales, pe timpul acestora, Budapesta a declanºat o puternicã acþiune diplomaticã 
ºi propagandisticã, precumpãnitor antiromâneascã. Ungaria contesta existenþa 
vreunei probleme naþionale pe fostul teritoriu ungar; vântura “teza” prezenþei 
“prioritare” a ungurilor în Transilvania; susþinea “necesitatea” menþinerii 
“integritãþi” Ungariei aºa-zis “milenare”; vorbea de închipuitul rol 
“civilizator" al ungurilor în zona noastrã geograficã. Ca de obicei, 
“argumentaþia” Ungariei era clãditã pe falsificarea grosolanã a tuturor 
realitãþilor istorice, demografice, etnografice, statistice etc., pe 
dezinformare ºi teorii pseudoºtiinþifice. Contele Apponyi Albert, ºeful 
delegaþiei ungare la Conferinþa Pãcii, acuza, chiar, România, Iugoslavia ºi 
Cehoslovacia de “imperialism”, pentru cã, în virtutea principiului 
naþionalitãþilor, þãrile în cauzã ar fi “ocupat” pãrþi din teritoriul “milenar” 
al Ungariei!Â…
 La atari absurditãþi, rãspunsul României a fost ferm. În octombrie1919, 
într-o scrisoare adresatã Conferinþei de Pace se arãta: “Noi nu dorim sã luãm 
bunurile altuia. Noi am dori, dimpotrivã, sã avem cât mai puþini alogeni pe 
teritoriul României unite. Dacã însã cruzimea destinului – consecinþã fatalã a 
situaþiei noastre geografice ºi a trecutului nostru istoric determinat de 
luptele de cucerire ale oligarhiei feudale care ne înconjura – a smuls, fâºie 
cu fâºie, bucãþi întregi din România, noi avem azi datoria de a pune în miºcare 
toate forþele noastre pentru a salva ºi menþine cât mai mulþi români în patria 
mumã”.
 Cum plenipotenþiarii unguri ºi propaganda budapestanã continuau sã conteste 
realitãþile, fãcând, mai ales, mare caz de inventata “superioritate” culturalã 
maghiarã, în februarie 1920, România a înaintat Conferinþei de Pace un memoriu 
menit sã demaºte falsurile ungureºti. Pe baza unor solide argumente istorice, 
demografice, statistice º.a. în memoriu erau combãtute diversiunile ºi 
mistificãrile ungariste. Printre altele, în memoriu se remarca: “ Menþinerea 
integritãþii teritoriale a Ungariei nu ar însemna decât menþinerea 
imperialismului ungar, menþinerea acestui spirit de hegemonie care se manifestã 
încã astãzi ºi care merge atât de departe, încât, în rãspunsul ei la condiþiile 
de pace, delegaþia ungarã nu se poate abþine de a acorda naþiunilor nemaghiare 
ala Ungariei calificativul insultãtor de << rase de culturã inferioarã>> ”.
 Conferinþa Pãcii a studiat atât “documentaþiile” prezentate de Ungaria – a 
cãrei delegaþie, cuprinzând peste 70 de persoane, a înaintat Conferinþei 40 de 
note ºi memorii - , cât ºi memoriile României, Iugoslaviei, Cehoslovaciei. În 
plus, a organizat în Transilvania o cercetare etno-demograficã cu scopul 
stabilirii cât mai exacte a traseului frontierei româno-ungare. Formatã din opt 
experþi (André Tardieu ºi J. Larouche, reprezentând Franþa; Clive Day ºi 
Charles Seymour, specialiºti americani; E. Crowe ºi A. W. Leeper din partea 
Angliei; G. de Martino ºi contele Vannutelli-Rey, din partea Italiei), comisia 
a preluat recomandãrile expuse anterior cãtre: Comitetul de Studii Francez 
(condus de André Tardieu ºi Emmanuel de Martonne), Departamentul pentru 
Informaþii Politice al Foreign Office (având în frunte pe Sir William Tyrrel), 
Comisia Americanã Inquiry.
 Fixarea graniþei româno-ungare nu a fost, aºadar, un act “arbitrar”, cum 
pretinde, cu rea-credinþã, propaganda ungaristã, revanºard-revizionistã, 
antiromâneascã. Mai mult, se poate afirma cã delimitarea frontierei cu ungaria 
a dezavantajat România. Fapt sesizat, de altfel, de Milton G. Lehrer, avizat 
cunoscãtor al problematicii în cauzã, care scria: “ Dacã în 1920 s-a comis o 
nedreoptate nu ungurii au sã se plângã de ea, ci românii, cãci dincolo de 
frontiera politicã au fost lãsate în teritoriul unguresc multe insule de 
români”.
 Sfidând evidenþele, Budapesta se crampona de ideea menþinerii “integritãþii” 
teritoriale a Ungariei, chipurile “milenarã”. Deºi pretinsa “integritate” 
dispãruse o datã cu revoluþiile de eliberare naþionalã, din toamna anului 1918, 
atunci când românii ºi slavii asupriþi hotãrâserã , în mod plebiscitar, 
despãrþirea totalã de Ungaria. Atunci când românii, sârbii, slovacii, care 
luptaserã vreme îndelungatã pentru eliberarea de sub tiranica dominaþie ungarã, 
reuºiserã sã îndrepte o stare de lucruri anacronicã. Realitate cunoscutã de 
numeroºi istorici cãrora nu li se poate pune la îndoialã buna-credinþã ori 
perfecta cunoaºtere a situaþiei date.
 Astfel, istoricul american Charles Seymour afirma: "ÃŽn momentul deschiderii 
Conferinþei de Pace, Imperiul austro-ungar nu mai era decât o instituþie 
aparþinând trecutului. În mai puþin de o lunã, cimentul artificial care unea 
elementele disparate ale imperiului se fãrâmiþase, fidelitatea faþã de împãrat 
dispãruse, iar supremaþia germanilor ºi ungurilor fusese mãturatã”. Istoricul 
ºi publicistul englez R.W. Seton-Watson constata cum, începând din octombrie 
1918, Imperiul austro-ungar se fãrâmiþase, “cu atâta rapiditate ºi desãvârºire 
încât din prima sãptãmânã a lui noiembrie 1918 aliaþilor le-a fost dificil sã 
identifice autoritatea competentã cu care sã negocieze armistiþiul”. Iar 
cunoscutul istoric francez Pierre Renouvin scria: “Distrugerea dublei monarhii 
era un fapt împlinit chiar înainte ca guvernul imperial sã fi semnat, la 3 
noiembrie, armistiþiul de la Villa-Giusti. Aceastã distrugere a fost realizatã 
prin voinþa popoarelor. Conferinþa de Pace nu avea altceva de
 fãcut decât sã înregistreze situaþia deja stabilitã". 
 Delegaþia ungarã combãtea, însã, cu virulenþã proiectul tratatului de pace, 
nu accepta noile stãri de lucruri, nu recunoºtea, cu precãdere, actul 
plebiscitar de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918.
 Drept consecinþã, la 6 mai 1920, premierul francez Alexandre Millerand, 
preºedintele Conferinþei de Pace, a remis delegaþiei ungare o scrisoare în care 
demonta, punct cu punct, “argumentele” plenipotenþiarilor unguri ºi releva 
inconsistenþa protestelor ungare. Referindu-se la poziþia Ungariei faþã de 
hotãrârile plebiscitare din toamna anului 1918, Alexandre Millerand preciza: 
“Voinþa popoarelor s-a exprimat în zilele din octombrie ºi noiembrie 1918, 
atunci când dubla monarhie se prãbuºea, în sensul cã popoarele multã vreme 
obijduite sã se uneascã cu fraþii lor italieni, români, iugoslavi ºi 
cehoslovaci. Întâmplãrile care s-au desfãºurat de atunci sun tot atâtea 
mãrturii despre simþãmintele naþionalitãþilor odinioarã supuse coroanei Sf. 
ªtefan. Mãsurile târzii luate de guvernul unguresc pentru a acorda satisfacþie 
nevoilor de autonomie ale naþionalitãþilor n-ar mai putea sã dea iluzii; ele nu 
schimbã nimic din adevãrul esenþial, anume cã, în decurs de mulþi ani, toate
 sforþãrile politice ungureºti au urmãrit sã înãbuºe glasul minoritãþilor 
etnice”. ªi cum delegaþia ungarã fãcea mare caz de “necesitatea” menþinerii 
unei alcãtuiri statale chipurile “milenar㔠Alexandre Millerand, atrãgea 
atenþia Ungariei cã, “O stare de lucruri chiar milenarã nu are temei sã 
dãinuiascã mai departe când s-a constatat cã e contrarie dreptãþii”.
 Dupã îndelungate deliberãri ºi temeinice analize, la 4 iunie 1920, în Palatul 
Marelui Trianon de la Versailles era semnat Tratatul de Pace cu Ungaria.
 Tratatul de Pace de la Trianon nu era rezultatul tratativelor de culise ori 
al situaþiilor conjuncturale ºi nu reprezenta un cadou oferit României de 
aliaþii acesteia, cum, de peste 50 de ani, minte ºi falsificã realitatea 
propaganda ungaristã, revanºard-revizionistã, antiromâneascã.
 Tratatul de Pace de la Trianon încununa lupta secularã a atâtor ºi atâtor 
generaþii de români, al cãror ideal fusese unitatea naþionalã. Prin Tratatul de 
Pace de la Trianon, românia nu ocupa teritorii strãine, nu supunea alte 
popoare. Tratatul de Pace de la Trianon n-a favorizat în vreun fel România. 
Acest însemnat document a pus doar pecetea dreptului public internaþional pe o 
incontestabilã realitate istoricã: apartenenþa Transilvaniei la România, stat 
naþional-unitar ºi indivizibil.
 Atari adevãruri au fost subliniate de personalitãþi strãine, nu numai de 
români.
 Pentru Alexandre Millerand, Tratatul de Pace de la Trianon era “O operã 
construitã cu multã strãduinþã ºi seriozitate; autorii tratatului au fãcut 
eforturi de a aprofunda ºi înþelege realitãþile din Europa Centralã , 
revendicãrile naþionalitãþilor, seculara lor nedreptãþire, cântãrind cu 
imparþialitate tot ceea ce putea constitui un drept pentru Ungaria”.
 România de dupã Trianon i se înfãþiºa geografului francez Emmanuel de 
Martonne “ nu ca un stat nãscut din fantezia diplomaþilor, nu ca un stat 
rezultat în virtutea unui principiu abstract, ci este încheiereaui proces de 
evoluþie logic”.
 Pentru R.W. Seton-Watson Tratatul de Pace de la Trianon încheia “cea mai 
importantã epocã din întreaga istorie a naþiunii române”, prin consfinþirea 
Unirii Transilvaniei cu România.
 Constantin Kiriþescu vedea în Tratatul de Pace de la Trianon “unul din marile 
verdicte ale istoriei”, iar în temeiul acestuia, “Statul milenar al Ungariei, 
întemeiat pe violenþã ºi nedreptate, se desfiinþase de drept, cum se prãbuºise 
mai înainte de fapt. Teritoriile locuite de slavii de sud, de români ºi de 
slovaci formau aci înainte pãrþi integrante din statele lor naþionale ”.
 În articolul "Pacea cu Ungaria”, intuind viitoarea politicã 
revanºard-revizionistã a Budapestei, N. Iorga scria: “Poporul maghiar are 
altceva de fãcut decât sã-ºi recapete hotarele din afarã ºi anume: sã-ºi refacã 
sufletul înãuntru. Revizuindu-l ºi schimbându-l din medieval ce continuã a fi, 
în modern cum trebuie, în propriul sãu interes, sã fie, el va înþelege cã 
alcãtuirile vechilor nãpãºti nãvãlitoare ºi creaþiunile mandatelor pontificale 
nu mai pot dãinui astãzi. Grija pentru revanºã face posibilã tirania criminalã 
a unui Horthy ”.
 În pofida tuturor evidenþelor, sfidând realitãþi incontestabile, ungarismul 
agresiv, revanºard-revizioniºtii unguri condamnã Tratatul de Pace de la 
Trianon. Cu aceeaºi virulenþã, azi, ca ºi în trecut, extremist-ºovinii unguri 
contestã sub varii forme Tratatul de Pace de la Trianon, cer revizuirea, 
modificarea sau chiar anularea acestuia, vor sã reînvie stãri de lucruri 
revolute, definitiv condamnate de Istorie. În Ungaria fiinþeazã, în prezent, 
diverse organizaþii revanºard-revizioniste – Societatea “Trianon; Asociaþia 
“Hungarian Lobby”; Miºcarea Revizionistã Maghiarã; “Miºcarea de Tineret a celor 
64 Comitate” º.a. – care duc campanie susþinutã împotriva Tratatului de Pace de 
la Trianon, militeazã fãþiº pentru schimbarea actualelor frontiere, scopul lor 
declarat fiind refacerea “Ungariei Mari”. Iar din 1920 pânã în prezent, þinta 
prioritarã a revanºard-revizioniºtilor unguri o constituie statul naþional - 
unitar român, a cãrui dezmembrare au urmãrit-o, o urmãresc ºi acum.
 Alãturi de revanºarzii din Ungaria ori din rândurile emigraþiei ungare din 
Apus se aflã ºi extremiºti-ºovini maghiari din România, iniþiatorii a tot soiul 
de proiecte de autonomie, chipurile “culturalã”, autonomie ca ar duce, mai 
întâi, la separatism pe criterii etnice, iar mai apoi la ieºirea de sub 
controlul statului român a unor zone cu populaþie maghiarã majoritarã. Ar fi, 
în concepþia promotorilor ungarismului, a revanºard-revizioniºtilor unguri 
pasul decisivîn procesul dezmembrãrii statului naþional-unitar român, 
dezmembrare doritã de peste 80 de ani de toþi contestatarii Tratatului de Pace 
de la Trianon.
 Azi, în 2006, la 86 de ani de la semnarea Tratatului de Pace de la Trianon, 
revanºarzii unguri ar trebui sã înþeleagã, o datã pentru totdeauna, cã acum, ca 
ºi în viitor, drepturile României asupra Transilvaniei sunt ºi rãmân 
imprescriptibile, inegociabile. Tratatul de Pace de la Trianon s-a înscris 
definitiv în istoria ºi eternitatea româneascã.
 

 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
You can search right from your browser? It's easy and it's free. See how.
http://us.click.yahoo.com/_7bhrC/NGxNAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui