Misiunea istoricã a Ungariei? 
 
  
 Menirea poporului maghiar de apãrãtor al lumii creºtine de invazia Semilunei 
este una dintre ideile cel mai des revendicate în scrierile de orice fel 
maghiare, cu atât mai mult cu cât ei fac din aceast㠓misiune istoricã”, 
predestinatã, un monopol. Mândria de a-ºi fi asumat o aºa sarcinã ingratã 
constituie unul din temeiurile principale ale existenþei lor politice.
 Revendicare exclusivã, ea corespunde atât de puþin cu realitatea faptelor! A 
trebuit sã vinã obiectivitatea istoricilor apuseni pentru a restabili în 
aceastã privinþã adevãrul. Un istoric francez care a judecat cu multã claritate 
problema afirma la un moment dat: “Ne ocupãm prea mult de luptele sterile ale 
Franþei ºi Angliei în secolul al XIV-lea ºi al XV-lea. Ceea ce importã istoriei 
europene e împotrivirea în contra turcilor a grecilor, sârbilor, a muntenilor, 
moldovenilor, a ungurilor, a ruºilor, în fine, din veacul al XIII-lea pânã în 
al XVI-lea; mulþumitã sacrificiului <<balcanicilor>> ºi al slavilor din 
rãsãrit, civilizaþia occidentalã a putut continua ºi de aceasta Germanii, 
Italienii, Francezii etc. nu-ºi dau seama îndeajuns”.
 Ideea misiunii istorice exclusive a poporului maghiar are o altã origine. Ea 
apare mai bine accentuatã din momentul în care pãtrunde ºi se dezvoltã ºi în 
aceastã parte a Europei conºtiinþa naþionalitãþii; odatã ce se contureazã 
opinii pesimiste asupra destinelor viitoare ale poporului maghiar apare ºi 
ideea misiunii sale istorice.
 Încã din secolul al XIX-lea marele scriitor german Herder a afirmat despre 
maghiari: “Singurul popor de aceastã origine(fino-ugricã) care a intrat în 
rândul cuceritorilor sunt ungurii sau maghiarii…Ei sunt acum, printre slavi, 
germani, valahi ºi alte popoare, cea mai micã parte a locuitorilor þãrii, iar 
în câteva secole nu se va mai gãsi poate nici o urmã a limbii lor”. Asemenea 
observaþii nu puteau trecute uºor cu vederea ºi s-au întipãrit profund în 
conºtiinþa acestui popor izolat, puþin la numãr, dacã ne mãrginim numai la 
elementele cu adevãrat maghiare.
 Ludwig Spohr, profesor la Universitatea din Berlin, detalia în lucrarea sa 
privind “Temeiurile spirituale ale naþionalismului în Ungaria” : “un popor care 
se ºtie puþin la numãr ºi ca rasã, fãrã altã rasã înruditã în Europa, se simte 
ameninþat; nu cã aceastã conºtiinþã ar rezulta numai din împrejurãri recente; 
teama de pierdere a substanþei poporului afalt în descreºtere a îndemnat la 
imperialismul naþional sub forma maghiarizãrii. Spaþiul actual al statului 
aminteºte ºi mai aspru aceastã durã realitate, cã poporul maghiar este puþin la 
numãr. Simbolul oricãrei activitãþi publice ºi private este cuprins într-un 
singur cuvânt: revizionism. Dacã însã intrãm mai adânc în analiza acestui 
termen, constatãm cã revizionismul nu reprezintã numai un program… el priveºte 
toate temeiurile alcãtuirii sale de stat sau de popor ”. 
 Cum s-a pus în aplicare programul anticipat de profesorul amintit este uºor 
de observat: în primul rând prin dovedirea cu orice preþ cã poporul maghiar 
este cel mai vechi ºi mai numeros din regiunea pe care o locuieºte. Nefiind 
suficient însã principiul naþionalitãþilor pentru a întemeia întreaga stãpânire 
a maghiarimii ºi a-i asigura viitorul la care aspirã, s-au cãutat în altã parte 
fundamentele alcãtuirii sale ca stat; astfel s-a ajuns la ideea unei misiuni pe 
care numai poporul maghiar ar fi putut-o îndeplini în aceastã parte a Europei.
 Prima metodã: dovedirea vechimii ºi a superioritãþii numerice. Formularea 
vestitei teorii a unei imigraþii în masã a poporului român în Ungaria nu a avut 
succesul garantat, mai ales în condiþiile în care puternice argumente istorice, 
demografice ºi toponimice i-au demonstrat lipsa de adevãr. 
 Dupã statistica maghiarã din 1920 se aflau în Ungaria de la Trianon 6.722.215 
maghiari; zece ani mai târziu, numãrul lor a sporit la 8.001.112, deci cu 
aproape 20%. În acelaºi timp, numãrul nemaghiarilor a scãzut de la 816.203 la 
634.384, deci cu mai mult de 28%. Straniu rezultat al statisticii oficiale, 
care ne trimite la concluzia cã este vorba de cifre mult exagerate care nu 
corespund realitãþii. Dacã avem în vedere cã de ceva vreme Ungaria se afla din 
punctul de vedere al progresului demografic într-o perioadã de cvasi-stagnare, 
mânuirea abilã a statisticilor nu a putut scãpa atenþiei analiºtilor strãini.
 Trebuia un alt temei pentru a-ºi afirma aspiraþiile politice, pentru a-ºi 
lãmuri pretenþiile de realizare a acestor aspiraþii în faþa Europei. Elementele 
care s-au constituit pãrþi ale teoriei istorice ºi politice legate de misiunea 
istoricã a maghiarilor au fost trei: 1) doctrina Coroanei Sf. ªtefan, care se 
aflã la fundamentul însuºi al existenþei regatului maghiar; 2) afirmarea 
tradiþiei Ungariei milenare, singura care a putut dãinui în aceste locuri ºi 
singura care a putut aduce aici o liniºte ºi o pace europeanã; 3) ideea cã 
regatul maghiar a însemnat pentru minoritãþi un regim ideal sau, mai mult, o 
vârstã de aur, dupã cum o caracterizeazã istoricul maghiar Szekfü.
 Sã analizãm pe rând elementele acestei teorii. ªi sã începem cu cel mai 
însemnat dintre ele: Coroana Sf. ªtefan. Cine nu are înaintea ochilor imaginea 
acestei coroane joase, cu crucea strâmbã, trimisã de Papa Silvestru al II-lea 
primului rege al Ungariei, împreunã cu o diplomã? Neiertãtoarele cercetãri 
istorice au scos însã la ivealã douã aspecte: în primul rând diploma a fost 
contestatã. Chiar istoricii unguri au constatat cã în secolul al XVII-lea, un 
cleric aflat la Roma, unde se iviserã unele controverse cu privire la 
drepturile bisericii din Ungaria, a înfãþiºat drepturile acestei biserici ca 
derivând dintr-o bulã pe care papa ar fi trimis-o în 1022 primului rege creºtin 
al Ungariei, ªtefan cel Sfânt, împreunã cu coroana ºi titlul de rege apostolic. 
Istoricul maghiar Karacsony precizeazã ºi data plãsmuirii – 1635 – iar în anul 
1644 iezuitul Mathias Imhofer a publicat diploma în colecþia sa de acte, 
Annales Eclesiastici Regni Hungariae. Astfel, s-a înrãdãcinat în
 istoriografia maghiarã tradiþia diplomei de investire pontificalã a primului 
rege al Ungariei.
 În ceea ce priveºte coroana însãºi, trebuie precizat faptul cã multã vreme ea 
a fost feritã de privirile profane. Împãratul Iosif al II-lea a fost cel care a 
luat coroana de la Budapesta ºi a dus-o la Viena, unde a putut fi examinatã mai 
îndeaproape. S-a observat atunci cã ea se compune din douã rânduri de plãci 
smãlþuite care o înconjoarã; cel de sus e fãrã inscripþii, iar cel de jos 
prezintã o serie de icoane cu inscripþii greceºti. Nu mare a fost mirarea când 
s-a recunoscut chipul împãratului bizantin Mihail VII Dukas (1071-1078), iar pe 
altã placã pe cel al “regelui Turciei” (aºa cum îi numeau bizantinii pe 
maghiari, înrudindu-i cu alte neamuri turceºti) “Gheovitza”, probabil Gheza. 
Prin urmare, este vorba de un rând de plãci smãlþuite care împodobeau o diademã 
trimisã de la Constantinopol ºi nu de la Roma. În mod cert aceastã parte a 
coroanei nu are nici o legãturã cu o misiune încredinþatã de scaunul pontifical.
 Rãmân ce-i drept plãcile din partea superioarã, aceea fãrã inscripþii; un 
arheolog binevoitor a recunoscut în ele factura secolului al X-lea.
 Aceasta ar fi coroana trimisã în 1022 de Papa Silvestru al II-lea. Unii 
istorici au presupus, pornind de la cele douã rânduri de plãci existenþa a douã 
coroane: una de la Roma ºi una de la Constantinopol. Nici în prezent nu se ºtie 
care dintre ele este cea sfântã, poate au fost amândouã. Este posibil însã ca 
în luptele interne care s-au desfãºurat în regatul Ungariei în secolele XI-XII 
fiecare coroanã sã fi fost simbolul unei tabere, pentru ca în final, 
ajungându-se la împãcare, ele sã se uneascã, rezultând Coroana autenticã, una 
singurã ºi sfântã a Regatului maghiar.
 Sã fim însã generoºi. Dacã facem abstracþie de toate aceste argumente care 
totuºi se sprijinã pe incontestabile realitãþi ºi presupunem cã într-adevãr 
partea superioarã a coroanei a venit de la Roma împreunã cu bula papalã, ce 
relevanþã istoricã poate avea o asemenea constatare? Înseamnã cã s-a conferit 
regelui maghiar o misiune “naþionalã”, unicã în aceastã parte a Europei? Nu 
este altceva decât acea misiune tradiþionalã de cruciadã datã de papi tuturor 
suveranilor, tuturor seniorilor aflaþi la marginile creºtinãtãþii, la fel ca ºi 
Cavalerilor Teutoni în Prusia sau stãpânitorilor latini din Siria ºi Grecia. 
Misiunea de cruciadã, de convertire a pãgânilor, misiune prin definiþia ºi 
esenþa ei internaþionalã, pentru cã se aplica acelei creºtinãtãþi al cãrei cap 
era pontiful, ºeful spiritual al luptei creºtinilor împotriva pãgânimii.
 Prin urmare, chiar ºi admiþând ca realã vechimea coroanei ºi a diplomei, nu 
poate sã rezulte interpretarea unei misiuni istorice naþionale pornind de la 
aceste considerente.
 Cel de-al doilea element pe care se sprijinã teoria istoricã a maghiarilor 
este ideea Ungariei milenare. Ca formã de stat, ca regat, Ungaria s-a întemeiat 
în jurul anului 1000 odatã cu trecerea la creºtinism a regelui ªtefan. Dar 
Ungaria nu a cuprins în întregime ºi deodatã marginile ei; veacurile X ºi XII 
ne aratã pe maghiari luptând încã pe plaiurile Transilvaniei, deci aceºtia nu 
au atins atât de repede ºi de uºor hotarele veºnice ale coroanei Sf. ªtefan.
 Regatul ºi-a urmat existenþa sub dinastii strãine, cum a fost Casa de Anjou 
ºi a continuat apoi sub regi de neam polon sau din alte neamuri, chiar ºi din 
cel al românilor, cum a fost neamul Corvineºtilor de care se leagã culmea 
gloriei maghiare. A intervenit însã dezastrul de la Mohacs (1526) unde a murit 
ultimul rege al Ungariei în mlaºtinile Tisei ºi unde o numeroasã armatã ºi-a 
gãsit sfârºitul. Se ºtie cã de pe urma acestui dezastru Ungaria nu a mai 
cunoscut nici mãcar statutul de autonomie, fiind transformatã în paºalâc ºi 
fiind condusã de un paºã instalat în castelul de la Buda. O parte a Ungariei a 
fost alipitã în 1540 posesiunilor Casei de Habsburg, iar Transilvania s-a 
bucurat de autonomie, având în frunte un principe confirmat de sultan.
 Ajungem astfel la concluzia cã în intervalul 1526-1688, data recuceririi 
acestor þãri de armatele imperiale, nu a mai existat o Ungarie, ci trei fãrâme 
ale ei. Iar dupã 1688, timp de aproape douã secole nu a mai fost o Ungarie 
independentã, ci o Ungarie integratã Coroanei Habsburgice ºi o Transilvanie 
peste care împãratul stãpânea direct. Unirea acestor pãrþi s-a fãcut abia la 
1867 ºi a þinut doar o jumãtate de secol.
 Se poate spune deci cã avem de-a face cu o Ungarie milenarã care nu a durat 
nici jumãtate de mileniu, pentru a se reconstitui numai o jumãtate de secol.
 Trecem acum la ultimul element constitutiv al misiunii istorice a Ungariei: 
regimul ideal al minoritãþilor. Potrivit maghiarilor, ei au reprezentat singura 
stãpânire care a putut asigura liniºtea între diferitele popoare care 
convieþuiesc în aceastã regiune; o stãpânire raþionalã, luminatã, tolerantã, 
singura în mãsurã sã asigure pacea ºi ordinea în regiunea dunãreanã. 
 Admiþând cã pânã în secolul al XV-lea ar fi existat un regim ideal al 
minoritãþilor, ceea ce este puþin probabil, un astfel de regim, de obicei, se 
aplicã pãrþii mai puþin numeroase a locuitorilor unei þãri. În cazul acesta 
însã avem de-a face cu partea cea mai numeroasã a populaþiei! Dacã adunãm 
laolaltã diferitele popoare de sub stãpânirea maghiarã numãrul lor îl depãºea 
cu mult pe cel al ungurilor.
 Sã admitem totuºi cã în acea vreme, ºi mai ales în timpul dinastiei 
Arpadiene, regimul din Ungaria a fost unul tolerant. Este posibil, pentru cã 
regii acelor vremuri nu aveau o concepþie naþionalã, considerând cã îndeplinesc 
o misiune de ordin internaþional creºtin. În secolul al XV-lea însã, în locul 
acelei misiuni de apãrare creºtinã la marginile creºtinãtãþii se substituie în 
Ungaria ideea unui stat întemeiat pe stãri privilegiate. Consolidat pe egoismul 
acestor stãri care nu vor ezita sã se împace chiar ºi cu stãpânirea turceascã, 
în secolul al XVI-lea se ajunge la o situaþie descrisã în cele mai negre culori 
de cãtre un contemporan: “dacã ai încerca sã strângi de la unguri trei taleri 
pentru apãrarea þãrii lor, nu ai reuºi!”.
 Dacã recurgem ºi la alte mãrturii ale strãinilor aflaþi în trecere prin zonã 
aflãm cu adevãrat care erau realitãþile vremii. Un astfel de exemplu este cel 
al pastorului Konrad Iacob Hildebrand, care a însoþit trei ambasadori suedezi 
în drumul lor spre Constantinopol. El se aratã izbit în 1656 de numãrul mare al 
românilor din Transilvania, care îl depãºea pe cel al ungurilor ºi saºilor la 
un loc. Acest neam, pe care-l considera “coborâtor direct al acelor vestiþi 
ostaºi grãniceri ai Romanilor” , constituie populaþia cea mai veche a 
provinciei. Totodatã, el adaugã cã aceºti valahi nu fac parte din stãrile de 
drept privilegiate ºi îndurã un tratament foarte aspru, aºa de aspru, cã în loc 
sã fie traºi în þeapã, pedeapsã groaznicã ce li se aplicã de obicei, ei 
considerã ca o favoare sã fie trimiºi la spânzurãtoare. Iatã o mãrturie precisã 
ºi care nu ne aratã un regim tocmai ideal al aºa-ziselor minoritãþi.
 Acestea sunt elementele pe care se întemeiazã ideea atât de trâmbiþatã a 
misiunii istorice a regatului maghiar, vãzute prin prisma realitãþii istorice. 
Puterea propagandei, dusã cu atâta râvnã pentru apãrarea ei, a fost uneori atât 
de mare încât regãsim în istorie momente care ne aratã o Ungarie ce a reuºit sã 
redobândeascã o bunã parte din teritoriile supuse odinioarã coroanei Sf. 
ªtefan. Oricâte cuceriri ar face ea, nu se poate ascunde contrastul adânc 
dintre aspiraþiile sale ºi realitatea etnicã ºi istoricã. Este vorba, deci, de 
o ficþiune istoricã, de o Ungarie imaginarã, de o Ungarie care nu existã decât 
în mintea propagandiºtilor de ieri ºi de astãzi, în mintea acelora care îi 
dezvoltã aspiraþii ºi urmãresc cu atâta tenacitate realizarea lor. 

 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Get to your groups with one click. Know instantly when new email arrives
http://us.click.yahoo.com/.7bhrC/MGxNAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui