În contextul prefacerilor geopolitice proprii acestui început de mileniu, 
paradoxal, vocile ºi provocãrile revizioniste se înmulþesc în judeþul Covasna.
 Ne lovim tot mai des de formulãri precum „autonomie culturalã”, „personalã”, 
chiar „teritorial㔠ºi de „drepturi colective” ale minoritãþilor în raport cu 
majoritatea.
 Regãsim în discursul unor „uniuni civice” ºi „consilii naþionale” maghiare, 
formulãri ºi nuanþe ale unui secol apus, în condiþiile în care, aºa cum au 
subliniat participanþii la Congresul Federaþiei Grupurilor Etnice din Europa 
(2005), România a rezolvat în mod exempalr problema minoritãþilor etnice.
 Odatã cu apropierea datei de 4 iunie, aceste abordãri se înteþesc.
 Aniversarea semnãrii – la 4 iunie 1920 - a tratatului de Pace de la Trianon 
– document internaþional de o covârºitoare însemnãtate – trezeºte nostalgii 
nefireºti, pentru construcþii artificiale din punct de vedere politic ºi 
social, pentru conglomerate neînchegate din punct de vedere geografic ºi etnic, 
structuri de mult apuse.
 Revoluþiile naþionale din toamna anului 1918 au pus capãt acestei stãri de 
lucruri, aflatã în flagrantã contradicþie cu dreptul istoric.
 Naþiuni îndreptãþite ºi-au câºtigat atunci libertatea pentru care luptaserã 
generaþie dupã generaþie.
 Tratatul de Pace de la Trianon nu a nedreptãþit în nici un fel Ungaria, iar 
frontierele fixate acesteia nu au fost rezultatul unui act arbitrar, de 
„rãzbunare”, cum susþin astãzi contestatarii Tratatului.
 Hotarele Ungariei au fost stabilite de o comisie formatã din 8 experþi (câte 
doi din partea Franþei, Italiei, Angliei ºi SUA), comisie ce a lucrat pe baza 
recomandãrilor elaborate anterior de cãtre Comitetul de Studii Francez, 
Departamentul pentru Informaþii Politice al „Foreign Office”-ului ºi o comisie 
americanã.
  
 Transilvania este inima istoricã a naþiunii române.
 Din Transilvania au pornit primii voievozi descãlecãtori spre Þara Româneascã 
ºi Moldova.
 În Transilvania s-a nãscut mirajul regatului dac.
 Ea a fost etapa esenþialã, datoritã complexei încãrcãturi simbolice, spre 
înfãptuirea unirii sub sceptrul lui Mihai Viteazul.
 Mai mult, recuperarea ei a motivat intrarea României în prima conflagraþie 
mondialã.
 Aºa cum prevede articolul 45 di Tratatul de la Trianon (publicat în Monitorul 
Oficial din 21 septembrie 1920), „Ungaria renunþã în ceea ce o priveºte, în 
favoarea României, la toate drepturile ºi titlurile asupra teritoriilor fostei 
monarhii Austro-Ungare, situate dincolo de fruntaliile Ungariei”.
 În consecinþã, România nu a fost o creaþie a Pãcii de la Paris din 1919 – 
1920. nu a fost ºi nu este un „efect” al Trianon-ului.
 A fost o refacere modernã, etapizatã, a regatului dac, a Daciei Felix, a 
statului de la 1600, gânditã ºi realizatã de oameni de stat romvni, de fiecare 
datã cu susþinere naþionalã.
 Voinþa popoarelor s-a exprimat în zilele de octombrie ºi noiembrie 1918, când 
dubla monarhie s-a prãbuºit.
 Evenimentele care s-au desfãºurat de atunci sunt tot atvtea mãrturii despre 
simþãmintele naþionalitãþilor supuse odinioar㠄coroanei Sfântului ªtefan.”
 În deplin consens cu realitatea istoricã, cu voinþa popoarelor din zona 
noastrã geograficã, Tratatul de Pace de la Trianon a fost un act profund 
realist, rezultat al evoluþiei istorice.
 Urmare a Tratatului de Pace de la Trianon ºi conform articolului 1 din 
Constituþie, România este stat unitar ºi idivizibil.
 ªi totuºi, la iniþiativa unor „uniuni civice”, „consilii naþionale” ºi cu 
sprijinul unor „tineri ardeleni” binevoitori, în România se încearcã 
organizarea unor referendum-uri pentru autonomie pe criterii etnice ºi se 
contestã prevederile unor tratate internaþionale juste ºi valabile.
 Aceeaºi Constituþie a României garanteazã minoritãþilor etnice dreptul de 
a-ºi pãstra ºi promova identitatea ºi valorile tradiþionale.
 Dar demersurile federaliste, revanºarde ºi reabilitarea criminalilor de 
rãzboi ºi transformarea acestora în simboluri ale „luptei” separatiste nu 
înseamnã nici pãstrare, nici promovare de culturã sau tradiþii!

 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Get to your groups with one click. Know instantly when new email arrives
http://us.click.yahoo.com/.7bhrC/MGxNAA/yQLSAA/DXOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui