From: "Codru Vrabie, IRT" <[EMAIL PROTECTED]>

 felicitari dlui Giosan si echipei UPP din cadrul SGG pentru aceasta
initiativa! sa speram c'o s'o si vedem pusa in practica :) --Codru


Guvernul României
Hotărâre nr. 902 din 12/07/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 14/07/2006

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor
de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
50/2005

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articol unic. - Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului,
pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative
spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 17 martie 2006, se
modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul cuprins:
   "(21) În cazul proiectelor de acte normative elaborate ca urmare a
aprobării unui document de politici publice, instrumentele de prezentare şi
motivare vor include în mod obligatoriu menţiuni referitoare la îndeplinirea
procedurii prevăzute de Regulamentul privind procedurile de elaborare,
monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005."
  2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
   "Art. 7. - (1) Proiectul de act normativ elaborat de autorităţile
publice competente se transmite concomitent, în copie, spre consultare,
autorităţilor publice interesate în aplicarea acestuia, în funcţie de
obiectul reglementării, precum şi ministrului de stat coordonator, numai
după însuşirea acestuia, prin semnarea instrumentului de motivare, de
conducătorul autorităţii publice iniţiatoare.
   (2) Autorităţile publice interesate în aplicarea acestuia şi miniştrii
de stat analizează şi comunică iniţiatorului eventualele observaţii şi
propuneri în termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, dacă nu
s-a stabilit un alt termen.
   (3) Proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei
naţionale cu prevederile comunitare se transmit spre analiză şi Ministerului
Integrării Europene, însoţite de tabelul de concordanţă între actul
comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ care îl
transpune.
   (4) În această etapă de consultare proiectul de act normativ nu se
transmite Ministerului Justiţiei decât în situaţia în care acesta are
calitatea de minister coiniţiator. Pentru obţinerea avizului din punctul de
vedere al legalităţii, proiectul de act normativ se transmite Ministerului
Justiţiei în condiţiile art. 8 alin. (6)."
  3. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
   "(3) După definitivare, originalul proiectului de act normativ, însoţit
de instrumentul de prezentare şi motivare, refăcut conform modificărilor
operate, se transmite succesiv, spre avizare, de către iniţiator miniştrilor
de stat, după caz, precum şi autorităţilor publice prevăzute la alin. (2).
Ministrul de stat va dispune asupra categoriilor de proiecte de acte
normative care îi vor fi transmise, în mod obligatoriu, spre avizare."
  4. La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou alineat,
alineatul (7), cu următorul cuprins:
   "(7) Avizul de oportunitate prevăzut la alin. (1) este valabil pentru o
perioadă de 45 de zile de la data emiterii."
  5. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
   "(11) În situaţia în care proiectele de acte normative conţin
modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare, iniţiatorul
are obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului un tabel
comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă.
Proiectele de acte normative se înscriu pe agenda de lucru a Guvernului
numai dacă îndeplinesc această cerinţă."

   PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

                         Contrasemnează:
                         ───────────────
                    Ministrul delegat pentru coordonarea
                   Secretariatului General al Guvernului,
                          Radu Stroe
                 Ministrul delegat pentru relaţia cu
Parlamentul,
                       Mihai Alexandru Voicu

   Bucureşti, 12 iulie 2006.
   Nr. 902.

_________________________________
www.nuclearinfo.ro

ARIN
Al. Cinematografului 2, bl. H3, sc. 2, ap. 27
810271 Braila, tel. 0740.026091Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui