http://www.gandul.info/2006-08-12/striptiz_pe_invers
............
În sufocanta searã de august am vãzut-o pe doamna Muscã, ºi nu pe 
hârtia lucioasã a altei reviste „glossy", ci chiar pe sticla 
televizorului, evoluând la bara unui local de noapte, dar nu dansând 
pe dezbrãcatelea, ci îmbrãcând peste slip ºi sutien, în ritmul 
miºcãrilor obscene ale unui striptiz pe invers, niºte pantaloni de 
trening, douã-trei pulovere, o hainã de blanã ºi înfundându-ºi 
finalmente pe cap, în strigãtele mute ale publicului, o cãciulã 
ruseascã cu clape.
 
Nu înþelegeam atunci cum de nu i-a fost jenã sã aparã semidezbrãcatã, 
acum am înþeles, în faþa tupeului jalnic ºi încremenitor cu care a 
încercat sã-ºi acopere pe toate pãrþile goliciunea interioarã.
................
 
Un angajament pe care, aºa cum scrie la dosar, Securitatea nici mãcar 
nu-l dorea cu orice preþ. 

Îl dorea însã din tot sufletul doamna Muscã, pe atunci Nicoarã, 
pentru un motiv lesne de ghicit: abia apucase un post de asistentã 
suplinitoare pentru anul pregãtitor al studenþilor strãini de la 
Facultatea de Filologie Timiºoara. Poziþie ºubredã, dar foarte 
promiþãtoare: se ajungea greu sã predai la studenþii strãini, zonã 
universitar㠄de lux" ºi mãnoasã. Securitatea avea grijã de oamenii 
ei: odatã angajamentul semnat, pericolul ca tânãra asistentã 
suplinitoare sã ajungã sã-i înveþe limba românã pe românaºii 
sãrãntoci din Sacoºu Turcesc, jud. Timiº, dispãrea aproape complet. 
Prin urmare, d-na Muscã nu cred cã þinea neapãrat sã facã poliþie 
politicã, dar voia cu tot dinadinsul sã-ºi asigure postul.
...................
 
Cât despre minciunile ºi aburelile gen „n-am avut nici un fel de 
legãturi cu Securitatea", „nu-mi mai amintesc dacã am semnat vreun 
angajament", debitate pânã în ultimul moment, ce sã mai zic? Cu vreo 
6 luni în urmã am întrebat-o, nu întâmplãtor ºi nu cu rea intenþie, 
pe d-na Muscã dacã n-are vreo problemã cu Securitatea. A negat cu o 
voioºie pe care mi-o amintesc acum cu o vagã tristeþe...

Doamna Muscã a trecut, pânã mai ieri, drept un model de moralitate 
într-o politicã româneascã de mlaºtinã. Va rãmâne în continuare? 
Pentru unii, nu puþini, da. D-na Muscã se pliazã foarte bine pe 
duplicitate, pe cârdãºia întru fãþãrnicie ºi uitare, pe admiraþia 
prosteascã pentru cei care fac audienþã la televizor, indiferent cum, 
de care dau dovadã prea mulþi români. 
...............


Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui