POLITICA PAªILOR MÃRUNÞI

CUPROM SA, Sucursala Baia Mare ne-a obiºnuit, în ultimii ani, cu acþiuni
surprizã menite sã reconstituie cel puþin amploarea fostului Combinat de
metale neferoase PHOENIX. A reactivat linia de rafinare termicã a cuprului,
dîndu-i ca destinaþie topirea unor deºuri eterogene cu conþinut de cupru,
dar ºi materiale plastice, cauciucuri, lacuri ºi vopsele, materiale textile
etc., prohibite unor procese de incinerare, din cauza degajãrii de furani ºi
dioxine, gaze toxice de luptã care abundã pe coºul de dispersie, cu fumul
vizibil de la zeci de kilometri. Cu toatã opoziþia cetãþenilor ºi a
societãþii civile, uzina în cauzã a obþinut autorizaþia integratã de mediu,
încã din anul trecut, deºi tratarea reziduurilor se face fãrã nici o
operaþie prealabilã de curãþire, sortare etc., aºa cum impune tehnologia de
topire a deºeurilor. Avem semnale cã asociaþii, cu domiciliul în Insula
Afroditei, prospecteazã piaþa europeanã pentru colectarea tuturor gunoaielor
posibile în vederea prelucrãrii în îngãduitorul ºi tolerantul oraº Baia
Mare, care acceptã, impasibil, sã respire aerul infectat cu gaze toxice, de
cãtre grupuri de interese care, deºi locuiesc aiurea, dicteazã mediul de
viaþã al comunitãþii, fãrã ca aceasta sã reacþioneze în mod corespunzãtor.

În ultimul an CUPROM SA descoperã, prin dibãcia bãieþilor din Cipru, cã la
HETTSTEDT, în Germania, se dezafecteazã instalaþiile aparþinînd Combinatului
Mansfelder Kupfer und Messing GMBH, probabil ºi din motive ecologice. Este
posibil ca noul proprietar, Kazakhmys Company, sã fi refuzat a le mai
transporta în Asia Centralã, oferindu-le pentru montaj, ca utilaje second
hand, la Baia Mare. Din aceasta s-a nãscut proiectul de tratare a alamelor
ºi bronzurilor, parte din ansamblul instalaþiilor MKM pentru care s-a cerut
ºi obþinut Acordul de Mediu Nr. 06.01 din 29.06.2006, despre care am scris
ºi discutat în media, opunîndu-ne emiterii lui, pînã ne-a venit lehamite. Ar
fi de reþinut doar faptul cã în Colectivul de analizã tehnicã constituit
pentru soluþionarea, conform legii, a observaþiilor rezultate din dezbaterea
publicã a proiectului nu a fost cooptat nici un reprezentant al societãþii
civile. Constituirea Colectivului de analizã s-a fãcut la nivelul
Prefectului. Din acest motiv, Acordul de Mediu apare ca un document unanim
acceptat, deoarece, comunitatea implicatã în mod nemijlocit în efectele
funcþionãrii instalaþiei, nu ºi-a gãsit expresie pentru poziþia fermã
exprimatã împotriva proiectului.

ªi parcã aducerea din Germania a fierului vechi reprezentînd instalaþia de
prelucrare a alamelor ºi bronzurilor de la Kazakhmys Companys pentru a
ferici locuitorii oraºului n-ar fi fost de ajuns, iatã CUPROM SA gîndeºte
mai departe. Nici mai mult, nici mai puþin doreºte sã aducã, tot de la MKM
Kazakhmys Company, ºi evident tot al mîna a doua, o instalaþie completã
formatã din cinci linii tehnologice ºi anume:

- topire reducãtoare a concentratelor oxidice, zguri, cenuºi, lipituri,
minereuri oxidice etc;

- convertizare pe douã linii, din care linia 2 pentru alame ºi bronzuri;

De ce oare s-o fi cerut Acord prealabil pentru aceasta pe care l-au obþinut
deja, dacã existau alte intenþii?

- cuptor cu turn ºi cuvã pentru deºeuri metalice de cupru;

- instalaþii de rafinare termicã;

- turnare continuã a anozilor de cupru.

În mod insidios ºi abscons, în titlul proiectului, se solicitã acord de
mediu pentru obþinerea cuprului anodic, dar de fapt este vorba de un proces
tehnologic complex, cu degajãri masive de noxe ºi care necesitã trei coºuri
de dispersie, din care douã noi, ca ºi cînd ce avem acum nu ar fi de ajuns.

Materiile prime sînt constituite din: materiale oxidice (minereuri ºi
concentrate), produse secundare: zguri, prafuri, ºroturi, cenuºi, lipituri
ºi deºeuri neferoase. Este evident cã toate se aduc din exterior, la noi
mineritul nemaiexistînd, se aude cã din Australia, America de Sud ºi Europa,
deoarece numai aici, în Baia Mare, existã o comunitate atît de tolerantã,
capabilã sã suporte agresiune directã a unor procese pirometalurgice,
amenajate în instalaþii învechite, cu condiþii precare de exploatare ºi care
nu garanteazã în nici un fel calitatea aerului respirabil în localitate ºi
nu numai.

Investiþia ar urma sã fie de 41,65 mil. RON, avînd ca termen de realizare 16
luni.

Þinînd seama de amploarea, fãrã precedent, a acestui proiect, pentru care
s-a solicitat deja acord de mediu, somãm Prefectura, Primãria ºi Autoritatea
de Sãnãtate Publicã sã-ºi exprime oficial punctul de vedere, afiºîndu-ºi,
fãrã echivoc, poziþia faþã de realizarea proiectului. Este timpul ca
cetãþenii oraºului sã cunoascã, în mod limpede ºi definitiv, cine anume le
apãrã interesele ºi le protejeazã starea de sãnãtate ºi cine se face
avocatul poluatorilor, atenuînd în mod deliberat la mediul lor de viaþã.

Nu putem încheia fãrã a releva faptul cã Primãria Municipiului, ca ºi cu
alte ocazii, tratînd problema într-un mod superficial ºi copilãresc, a
eliberat deja Certificatul de Urbanism nr. 1680 din 19.09.2005 pentru
Instalaþia de obþinere a cuprului anodic, urmare a cererii fãcute de
cetãþeanul Mureºan Ion, locuitor de pe strada Vlad Þepeº din Baia Mare. Ce
s-ar mai putea comenta vãzînd atîta uºurinþã ºi lipsã de rãspundere din
partea acelora care ar trebui sã ocroteascã ºi sã protejeze condiþiile de
viaþã ale cetãþenilor. Este momentul sã se punã cu fermitate piciorul în
prag, iar autoritãþile locale sã opreascã acest ritm nebunesc de creºtere a
capacitãþilor de producþie la CUPROM SA, fãrã condiþii tehnice ºi
tehnologice corespunzãtoare, menite sã creascã toxicitatea atmosfericã ºi sã
transforme oraºul într-un loc al neputinþei ºi deznãdejdii. Este un semnal
de alarmã implacabil pentru a evita un genocid previzibil prin iniþiativele
societãþii în cauzã, în cazul în care aceasta va primi girul organelor
locale pentru noile aventuri cu care doreºte sã atenteze la starea de
sãnãtate a cetãþenilor oraºului.
*

ing. Aurelian Brâncuº Preºedintele Fundaþiei ecologice PRO MEMORIA Baia Mare
*


[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui