http://www.jurnalul.ro/articole/94283/cabaniada-pentru-bani


"Vând cabanã nouã în Roºia Montanã, o camerã, baie, bucãtãrie, hol, mansardã
ºi balcon." "Alo, bunã ziua! Cât cereþi pe cabanã?" "90.000 de euro." Nu, nu
e vorba de o vilã la Sinaia sau de un apartament cu douã camere într-o zonã
decentã din Capitalã, ci de una din cabanele ridicate ilegal, fãrã
autorizaþie de construcþie, în Roºia Montanã.

*INVESTIÞIE DE AUR. *"Când aþi construit cabana?" "Anul trecut. Nu are
fundaþie, ca sã nu avem probleme cu autorizaþia, dar e din bârne solide. Se
aflã chiar în zona de impact." Astfel face reclamã un roºian care a preferat
sã-ºi punã cabana la vânzare pe internet decât sã o vândã celor de la Roºia
Montanã Gold Corporation (RMGC). Lucru rar, cãci compania rezultatã din
asocierea firmei canadiene Gabriel Resources ºi cea de stat Minvest Deva
oferã preþuri ºi mai ºi. Proprietarul cabanei spune însã cã e în conflict cu
RMGC ºi de aceea a ales varianta internetului. În acelaºi timp, omul ne
asigurã cã investiþia într-o construcþie din Roºia Montanã e o veritabilã
minã de aur imobiliarã. Oricând o poþi vinde la RMGC pe un preþ chiar de
douã-trei ori mai mare.

RMGC are tot interesul sã cumpere cât mai multe proprietãþi în Roºia Montanã
ºi pe Valea Cornei pentru a demara exploatarea aurului ºi a argintului în
carierele Orlea, Jig, Cetate ºi Cârnic. "Ne mai trebuie avizul de mediu ºi
câteva proprietãþi pentru a începe", susþine specialistul în comunicare al
companiei, Maria Tãtar. Vicepreºedintele pe relaþii comunitare al RMGC,
Liviu Popa, spune cã, la momentul de faþã, compania a cumpãrat peste 60% din
suprafaþa de teren necesarã pentru proiect ºi aproape jumãtate din case. "Am
cumpãrat 600 de case ºi mai trebuie sã achiziþionãm 120 pentru primii paºi.
Cu totul avem nevoie cam de 1.000 de case din zonã", a spus Popa.

*"CU INTENÞIE". *Febra construirii cabanelor înghesuite în spatele caselor,
a cãbãnuþelor fãrã fundaþie a început în ultimii ani în comuna aflatã de un
deceniu într-un veritabil rãzboi. O decizie din 2002 a Consiliului local
privind Planul de Urbanism General interzice orice construcþie. "Prin PUG-ul
adoptat trebuia sã atenþionãm oamenii sã nu mai construiascã. Dacã se
începea exploatarea?", afirmã convins primarul Virgil Nariþa. Primarul
Roºiei Montane a fost suspendat anul trecut, perioadã în care, spune acesta,
au înflorit cele mai multe din construcþiile ilegale. "Sunt destul de multe,
câteva zeci. Nu sunt construcþii în legalitate, de aceea sãptãmâna aceasta
voi lua mãsuri cu Inspecþia în Construcþii", promite Nariþa. Primarul
subliniazã cã aceste cabane au fost ridicate clar "cu intenþie", adicã
pentru a fi vândute apoi la preþuri exorbitante RMGC.

*"CABANIADA"*. Eugen David, preºedintele ONG-ului Alburnus Maior, care se
opune proiectului, estimeazã cã în comunã sunt la ora actualã aproximativ
200 de cabane ridicate în acest scop. "A început nebunia, a început
cabaniada", declarã Eugen Cornea, consilier al comunei, ºi el adversar
declarat al proiectului RMGC. Acesta spune cã a auzit de preþuri incredibile
date pe o construcþie fãcutã în pripã, preþuri la care roºienii nici nu
puteau spera înainte ca RMGC sã vinã în sat. "O cabanã s-ar fi vândut ºi cu
un miliard jumate", afirmã Cornea.

*BENEFICIEM, DAR S-O ªTIM ªI NOI!* Unii consilieri locali n-au rezistat
ispitei. Pe proprietatea lui, Marcu Blãjan ºi-a ridicat un adevãrat cartier
rezidenþial: clãdiri noi cu etaj, toate înãlþate dupã hotãrârea de consiliu
din 2002. "ªtiu cã sunt consilieri care au construit de curând. Domnul
Blãjan, domnul Furdui. Dar nu ºtiu dacã sunt în conflict de interese din
punct de vedere legal. Moral, da", ne-a declarat ingenuu primarul. Blãjan a
recunoscut faptul cã a ridicat construcþii dupã ce s-a votat PUG-ul, dar în
"zona protejatã", unde, spune acesta, construcþiile nu ar fi interzise. "E
adevãrat, am ºi o firmã care a câºtigat prin licitaþie anumite lucrãri cu
Gold Corporation, dar, repet, am câºtigat licitaþia, nu mi s-au dat
lucrãrile prin încredinþare", se apãrã consilierul. Consilierul spune cã nu
e influenþat în luarea deciziilor din cadrul Consiliului local de faptul cã
are afaceri cu RMGC. "Nu am luat nici o decizie în favoarea lor, nu vãd care
e problema", a declarat acesta telefonic. De altfel, conflictul de interese
este la el acasã în consiliul local Roºia Montanã. Majoritatea au rude care
lucreazã la companie, ba unul chiar e angajat ca paznic la firmã. "Sunt
consilieri ale cãror neveste lucreazã la Gold. Unul e paznic acolo, dar când
vine în ºedinþa de consiliu uitã cã este angajat al companiei", ne asigurã
primarul.

*ZONA PROTEJATÃ.* Bãtãlia pe locuinþele oamenilor din Roºia Montanã þine de
aproape 10 ani. Cei care ºi-au vândut la început casele regretã acum, vãzând
sumele care se dau pentru o palmã de pãmânt ºi pentru fiecare cocioabã.
Elvira Nicolae stã de 40 de ani în Roºia Montanã, la unul din blocurile din
centrul comunei, în zona protejatã ce cuprinde în jur de 500 de case. ªi-a
vândut de curând locuinþa cu un miliard 600 de milioane de lei, bani din
care ºi-a luat casã la Alba-Iulia. "Din 54 de familii în cele trei scãri,
mai sunt vreo cinci-ºase proprietari, restul apartamentelor au fost
cumpãrate de cei de la Gold", spune femeia. Speriatã de exodul vecinilor ºi
de faptul cã i s-a spus cã blocul în care stã va fi între cele douã cariere,
familia Nicolae a ales sã plece, mai ales cã nu visa sã-ºi poatã vinde casa
atât de scump.

RMGC cumpãrã proprietãþile ºi din acest perimetru pentru cã, spun ei, chiar
localnicii din zona ce va rãmâne neafectatã în eventualitatea exploatãrii au
venit ºi le-au cerut sã nu-i discrimineze ºi sã le facã oferte, nu numai
celor din zona de impact. Consilierul Cornea nu crede în ideea zonei
protejate. "Ce zonã protejatã? Din planurile companiei reiese cã aici se vor
face puºcãri masive la numai câteva zeci de metri de case, plus cantitãþile
uriaºe de cianuri. Localnicii nu vor putea sã reziste", e de pãrere
consilierul local Cornea.

*TENTAÞIE. *Rozalia Mureºan e învãþãtoare în Roºia Montanã. E roºiancã
get-beget ºi spune cã nu crede cã ar putea trãi altundeva. ªi ei i-au fãcut
ofertã cei de la RMGC, 700 de milioane pe apartamentul plãtit de ea ºi de
soþul ei din salariile de bugetari. "Ne fac ofertele de parcã ne-ar face un
favor. ªi, deºi suntem în zona protejatã, ne aruncã tentaþia ca sã te duci
la ei ºi sã le zici sã cumpere ºi de la tine", se plânge învãþãtoarea.

O femeie care nu a vrut sã-ºi dea numele a spus cã ºi-a vândut apartamentul
cu 700 de milioane celor de la RMGC. "Pe apartamentul meu n-aº fi luat mai
mult de 30 de milioane, plus cã nu mi-l cumpãra nimeni", recunoaºte femeia.
Din banii primiþi ºi-a cumpãrat o casã la Câmpeni ºi i-au mai rãmas ºi bani.
"Nu-i înþeleg pe cei care vor sã stea la coada vacii. Am lucrat la minã,
mina s-a închis, deci nu mai am nici o perspectivã. Alþii rãmân ca sã ia mai
mulþi bani ºi zic cã, fãrã 10 miliarde, canadienii poa' sã-ºi ia gândul".

*DREPT.* O mânã de roºieni sunt însã deciºi sã nu-ºi vândã casele cu nici un
preþ. "Nu vreau bani, nu am preþ. Nu ºtiu câþi mai sunt ca mine", spune
Sorin Jurcã, un localnic. Preºedintele Alburnus Maior, Eugen David, e decis
sã arate lumii cã în Roºia Montanã se poate trãi. Chiar bine, fãrã sã
scormoneºti dupã aur cu cianuri, fãrã sã-þi construieºti cabane vremelnice
de pe urma cãrora sã obþii mai mulþi bani. "Sunt bolund, sunt nebun, dar
sunt proprietar." ªi, în virtutea acestui fapt, a vândut în mod simbolic
câte un metru pãtrat de pãmânt unor personalitãþi precum Horia Roman
Patapievici, lui Paul Goma, Vanessei Redgrave, organizaþiei Greenpeace. "La
o adicã, îi pun pe fiecare pe metrul lui ºi sã vãd cum o sã-i cumpere cei de
la Gold", e hotãrât bãrbatul.

ConflictArticolul 47 al Legii administraþiei publice locale nr. 215/2001
interzice unui consilier sã ia parte la deliberare ºi la adoptarea
hotãrârilor dacã, fie personal, fie prin soþ, soþie, sau rude pânã la gradul
al patrulea inclusiv, acesta are un interes patrimonial în problema supusã
dezbaterilor Consiliului Local.

Ionela GAVRILIU


[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui