Partidul Liberal
 
 
mun. Chiºinãu, str. Bucureºti 87A 
tel. 22 83 26, 22 80 97; fax 23 26 89
web: www.pl.md,  e-mail: [EMAIL PROTECTED] 
 

DECLARAÞIE
 
Bunã ziua stimaþi colegi, stimaþi cetãþeni!
 
Vreau sã-mi exprim regretul asupra faptului cã la ora actualã în Republica 
Moldova mai este posibil sã ocupi posturi în administraþie prin fraudã ºi 
încãlcare flagrantã a Legii. Lucru posibil doar într-un stat de sorginte 
totalitarã, cu sprijnul  total din partea Puterii Centrale.
 
Paradoxal este ºi fapt cã tocmai persoana care garanteazã legalitatea 
deciziilor CMC, secretarul CMC Valeriu Didencu, a contrasemnat decizia de 
demitere a subsemnatului ºi decizia de alegere a lui Eduard Muºuc la postul de 
preºedinte al CMC. Astfel Didencu a legiferat multiplele ilegalitãþi comise de 
gruparea PCRM, PPCD, PSD ºi PUM la ºedinþa din 6 iunie 2008. Aceste 
circumstanþe mã fac sã nu-l recunosc pe Eduard Muºuc in calitate de preºedinte 
CMC. Verdictul, însã, rãmâne sã-l  spunã instanþa de judecatã, pentru cã voi 
ataca ambele decizii.
 
Mã întreb cu ce drept a contrarsemnat Didenco decizia de demitere a 
subsemnatului, sub semnatura consilierului Alexandru Roman, care în nici un caz 
nu poate fi recunoscut drept preºedinte al ºedinþei  din 6 iunie, pe care am 
deschis-o si am condus-o eu, Mihai Ghimpu.  Conform art. 20, alineat 1, din 
legea APL deciziile sunt semnate de cãtre preºedintele ºedinþei ºi 
contrasemnate de secretar. 
Sunt de pãrere cã Valeriu Didencu s-a discreditat in calitate de garant al 
Legii ºi am tot dreptul sã-i declar vot de neîncredere. 
 
Conform art. 20, alineat 5, Legea APL deciziile CMC intrã în vigoare la data 
aducerii la cunoºtinþã publicã prin publicare sau prin afiºare în locuri 
publice. 
Deci consider ºedinþa de astãzi, convocatã de Eduard Muºuc, ca fiind una 
ilegalã.
 
Declar cã nu voi face niciodatã pe placul comuniºtilor pentru a  compromite 
Consiliul Municipal ca instituþie. 
Consiliul Municipal trebuie sã activeze fiindcã mii de cetãþeni aºteaptã de ani 
de zile soluþionarea problemelor atât personale cât ºi cele ale  municipiului 
în general.
Vreau sã vã asigur cã fracþiunea Partidului Liberal va acþiona în logica 
corectitudinii ºi stimei faþã de cetãþeni ºi nu vom organiza spectacole de 
prost gust cum o fãceau Klimenco, Oniºcenco, fracþiunea comuniºtilor ºi 
compania PSD.
 
Stimaþi consilieri, stimaþi cetãþeni, Timpul trece repede ºi peste ani nu ai 
nevoie nici de funcþii ºi nici de bani. Important este sã te poþi uita în ochii 
oamenilor, sã le dai „bunã ziua” ºi sã þi se rãspundã.
 
Acesta este sensul vieþii.
 
Mihai Ghimpu, preºedinte PL, 
26 iunie 2008, Chiºinãu
 
http://tudorcojocari.wordpress.com/2008/06/26/declaratia-presedintelui-partidului-liberal-mihai-ghimpu26o608/

Cu respect,
Tudor Cojocaru


   

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui