Tirzie interventie, nu-i asa? Cine stie mai bine..?..Pacat de ea si de reusita 
de fi inclusa si semnata la acest forum; felicitari autorilor si 
organizatorilor...Iar daca acest forum nu o mediatizeaza masiv si cineva 
insarcinat cu relatiile guvernamentale nu insista asiduu pe linga EU.....nu va 
avea impact unde trebuie....(cum nu cred ca o vor face sau nu mult..ca nu sta 
in menirea lor..) 
  
 Oare mai poate avea un efect de OPRIRE..? CIne stie, va rog?
  
 Ee au facut arhitectii pt. campanii relevante, intense, cum trebuia, in anii 
trecuti? Au incercat ei, in afara de a semna petitia generala, sa porneasca 
ceva catre multele zeci daca nu sutele de arhitecti din diaspora si sa-i roage 
sa se coaguleze in jurul acestei campanii si ale altora cum e Centrul 
Bucurestiului?? Au lansat ei proteste la adresa MCC si , daca am adus vorba de 
Bucuresti, la adresa primariei ? Adica acest ordin..Dl.Sturdza?? IN Nov.2006 
cind noi le-am scris nici nu au raspuns..
  
 si care sa fie indreptate spre locurile de unde apoi puteau aparea 
intreventii de sus in jos..de care Gabriel sa tina cont..si guvernul 
roman..campaniile trebuiau duse la grade mai mari si culmea este ca chiar iunii 
din civicii romani nu au tinut la asta..caci se pare ca-i intresa mai mult sa 
se vada ca sunt ei acolo si pe internet...."importanti" 
  
 Rodica Perciali
 Romanian Museum, Romanian-American League
 www.romanianculture.us
  
 

ARIN <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
       Subject: Uniunea Internationala a Arhitectilor cere salvarea 
Rosiei Montane

iulie 2008  Comunicat de presă

 Uniunea Internaţională a Arhitecţilor cere salvarea sitului  Roşia 
Montană   Peste 8600 de arhitecţi din mai mult de 120 de ţări s-au 
reunit la Torino, între 30 iunie şi 6 iulie, la al XXIII-lea Congres mondial 
al profesiei, organizat de Uniunea Internaţională a Arhitecţilor (UIA). Tema 
acestei ediţii a congresului – Transmitting Architecture / Transmiterea 
arhitecturii – a prilejuit ample dezbateri cu privire la mesajul arhitecturii 
în dimensiunea sa culturală, la implicarea creaţiei de arhitectură în 
orizontul patrimoniului cultural, la protejarea componentelor care alcătuiesc 
acest patrimoniu.  Asociaţia ARA, prin arhitecţii Virgil Apostol şi Ştefan 
Bâlici, a prezentat, la invitaţia Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), 
cazul Roşia Montană, atât de relevant pentru tema congresului, prin 
complexitatea şi gravitatea problemelor cu care se confruntă supravieţuirea 
acestui sit.  În încheierea congresului, Adunarea
 Generală a UIA a adoptat cu energie şi empatie rezoluţia propusă de 
delegaţia României. Prin această rezoluţie, Uniunea Internaţională a 
Arhitecţilor solicită autorităţilor române şi comunităţii 
internaţionale salvarea sitului Roşia Montană, iniţierea demersurilor 
pentru introducerea acestuia în Lista patrimoniului mondial şi reformularea 
politicilor de dezvoltare regionale şi locale pornind de la patrimoniul 
cultural şi natural excepţional al locului privit ca resursă pentru o reală 
dezvoltare durabilă.  Reproducem mai jos textul rezoluţiei.   Dr. Monica 
Mărgineanu Cârstoiu,                 Cercetător Ştiinţific 
I la Institutul de Arheologie                 „Vasile 
Pârvan" al Academiei Române, Bucureşti               
Preşedinte ARA                       

 Alburnus Maior - Roşia Montană, România  Un sit cultural de importanţă 
maximă ameninţat de mineritul în carieră deschisă    Preambul 
Conştienţi de responsabilitatea pe care arhitecţii o poartă pentru 
dezvoltarea durabilă şi armonioasă a comunităţilor, pentru bunăstarea 
oamenilor care le formează,  Angajaţi în consolidarea identităţii locale, 
regionale sau mai largi prin protejarea peisajelor culturale şi, în general, 
a patrimoniului cultural ca resursă esenţială pentru viitorul coerent şi 
prosper al comunităţilor umane,  Reamintind principiile tuturor 
convenţiilor, recomandărilor, declaraţiilor şi cartelor ICOMOS şi UNESCO 
privitoare la protejarea patrimoniului cultural,  Având în vedere puternicul 
sprijin ştiinţific şi moral pentru păstrarea patrimoniului cultural unic de 
la Roşia Montană oferit de o serie de instituţii şi organizaţii – 
Academia Română, cultele din România, ICOMOS, Europa Nostra şi multe
 altele,  Ţinând cont de rezoluţiile repetate ale ICOMOS, adoptate de 
Adunarea Generală la ultimele trei sesiuni, care au avut loc la Madrid – 
Spania (2002), Victoria Falls – Zimbabwe (2003) şi Xi'an – China (2005); 
de rezoluţia adoptată la Conferinţa ICOMOS de la Pecs, Ungaria (Mai 2004); 
de Declaraţia ICAHM privitoare la proiectul minier de la Roşia Montană 
adoptată la Lyon, Franţa (Septembrie 2004),  Cu referire la rezoluţia 
comună privitoare la situl Alburnus Maior – Roşia Montană adoptată la 
Bucureşti în 28 iunie 2007 de UIA şi CEA (Consiliul European al 
Arhitecţilor) împreună cu organismele profesionale române – OAR (Ordinul 
Arhitecţilor din România), UAR (Uniunea Arhitecţilor din România) şi cu 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu",    Afirmând 
valoarea excepţională a sitului istoric Alburnus Maior – Roşia Montană, 
peisaj cultural definit prin suprapunerea vestigiilor aparţinând unuia dintre
 cele mai importante sisteme miniere din lumea romană, permanent extins în 
perioada medievală şi modernă, cu vestigiile sistemelor hidro-tehnice şi cu 
târgul minier tradiţional,  În faţa proiectului minier iniţiat de Roşia 
Montană Gold Corporation, al cărui efect ar fi, după o exploatare intensivă 
de numai un deceniu, dispariţia în cvasi-totalitate a resurselor valoroase, 
unice ale zonei, a patrimoniului cultural şi natural al sitului Roşia 
Montană,  Având în vedere campania extensivă de demolări desfăşurată 
de compania minieră, care conduce la pierderi irecuperabile pentru 
diversitatea şi relevanţa sitului,   Rezoluţie  Noi, participanţii la 
al XXIII-lea Congres mondial al UIA, Torino, Italia,  Solicităm 
autorităţilor române şi comunităţii internaţionale:   1.  Oprirea 
imediată a oricăror lucrări de demolare sau de construcţie în situl Roşia 
Montană, cu excepţia lucrărilor de conservare, până la adoptarea unei
 noi strategii de dezvoltare şi a unui nou regulament de urbanism;  2.  
Redefinirea politicilor locale şi regionale în acord cu principiile 
dezvoltării durabile, pornind de la o viziune orientată spre viitor şi spre 
interesul pe termen lung al locuitorilor şi comunităţilor, bazată pe 
resursele naturale şi culturale excepţionale ale sitului Roşia Montană;  
3.  Iniţierea demersurilor pentru înscrierea sitului Roşia Montană în 
Lista Patrimoniului Mondial a UNESCO;  4.  Protejarea sitului în acord cu 
legislaţia specifică naţională şi internaţională.   Torino, 4 Iulie 
2008  
  
 ---
"Let me, at least, to know that she'll try
Then she'll be a true love of mine".
  
 Puteti dona 2% din impozitul pe venitul Dvs. pentru combaterea defrisarilor - 
detalii cont la www.arin.ro
 

                 
      Asocia&#355;ia „Arhitectur&#259;. Restaurare. Arheologie”      
                               
 tel./fax 021-3217632
 [EMAIL PROTECTED]
  www.simpara.ro

  
 10 iulie 2008
 Comunicat de pres&#259;
 Uniunea Interna&#355;ional&#259; a Arhitec&#355;ilor cere salvarea sitului
 Ro&#351;ia Montan&#259;
  
  
 Peste 8600 de arhitec&#355;i din mai mult de 120 de &#355;&#259;ri s-au 
reunit la Torino, între 30 iunie &#351;i 6 iulie, la al XXIII-lea Congres 
mondial al profesiei, organizat de Uniunea Interna&#355;ional&#259; a 
Arhitec&#355;ilor (UIA). Tema acestei edi&#355;ii a congresului – Transmitting 
Architecture / Transmiterea arhitecturii – a prilejuit ample dezbateri cu 
privire la mesajul arhitecturii în dimensiunea sa cultural&#259;, la implicarea 
crea&#355;iei de arhitectur&#259; în orizontul patrimoniului cultural, la 
protejarea componentelor care alc&#259;tuiesc acest patrimoniu.
 Asocia&#355;ia ARA, prin arhitec&#355;ii Virgil Apostol &#351;i &#350;tefan 
Bâlici, a prezentat, la invita&#355;ia Ordinului Arhitec&#355;ilor din România 
(OAR), cazul Ro&#351;ia Montan&#259;, atât de relevant pentru tema congresului, 
prin complexitatea &#351;i gravitatea problemelor cu care se confrunt&#259; 
supravie&#355;uirea acestui sit.
 În încheierea congresului, Adunarea General&#259; a UIA a adoptat cu energie 
&#351;i empatie rezolu&#355;ia propus&#259; de delega&#355;ia României. Prin 
aceast&#259; rezolu&#355;ie, Uniunea Interna&#355;ional&#259; a 
Arhitec&#355;ilor solicit&#259; autorit&#259;&#355;ilor române &#351;i 
comunit&#259;&#355;ii interna&#355;ionale salvarea sitului Ro&#351;ia 
Montan&#259;, ini&#355;ierea demersurilor pentru introducerea acestuia în Lista 
patrimoniului mondial &#351;i reformularea politicilor de dezvoltare regionale 
&#351;i locale pornind de la patrimoniul cultural &#351;i natural 
excep&#355;ional al locului privit ca resurs&#259; pentru o real&#259; 
dezvoltare durabil&#259;.
 Reproducem mai jos textul rezolu&#355;iei.
  
 Dr. Monica M&#259;rgineanu Cârstoiu,               
 Cercet&#259;tor &#350;tiin&#355;ific I la Institutul de Arheologie      
         
 „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucure&#351;ti              
 Pre&#351;edinte ARA               
  
  
  
  
   

 Alburnus Maior - Ro&#351;ia Montan&#259;, România
 Un sit cultural de importan&#355;&#259; maxim&#259; amenin&#355;at de 
mineritul în carier&#259; deschis&#259;
  
 Preambul Con&#351;tien&#355;i de responsabilitatea pe care arhitec&#355;ii o 
poart&#259; pentru dezvoltarea durabil&#259; &#351;i armonioas&#259; a 
comunit&#259;&#355;ilor, pentru bun&#259;starea oamenilor care le 
formeaz&#259;, 
 Angaja&#355;i în consolidarea identit&#259;&#355;ii locale, regionale sau mai 
largi prin protejarea peisajelor culturale &#351;i, în general, a patrimoniului 
cultural ca resurs&#259; esen&#355;ial&#259; pentru viitorul coerent &#351;i 
prosper al comunit&#259;&#355;ilor umane,
 Reamintind principiile tuturor conven&#355;iilor, recomand&#259;rilor, 
declara&#355;iilor &#351;i cartelor ICOMOS &#351;i UNESCO privitoare la 
protejarea patrimoniului cultural,
 Având în vedere puternicul sprijin &#351;tiin&#355;ific &#351;i moral pentru 
p&#259;strarea patrimoniului cultural unic de la Ro&#351;ia Montan&#259; oferit 
de o serie de institu&#355;ii &#351;i organiza&#355;ii – Academia Român&#259;, 
cultele din România, ICOMOS, Europa Nostra &#351;i multe altele,
 &#354;inând cont de rezolu&#355;iile repetate ale ICOMOS, adoptate de 
Adunarea General&#259; la ultimele trei sesiuni, care au avut loc la Madrid – 
Spania (2002), Victoria Falls – Zimbabwe (2003) &#351;i Xi’an – China (2005); 
de rezolu&#355;ia adoptat&#259; la Conferin&#355;a ICOMOS de la Pecs, Ungaria 
(Mai 2004); de Declara&#355;ia ICAHM privitoare la proiectul minier de la 
Ro&#351;ia Montan&#259; adoptat&#259; la Lyon, Fran&#355;a (Septembrie 2004),
 Cu referire la rezolu&#355;ia comun&#259; privitoare la situl Alburnus Maior 
– Ro&#351;ia Montan&#259; adoptat&#259; la Bucure&#351;ti în 28 iunie 2007 de 
UIA &#351;i CEA (Consiliul European al Arhitec&#355;ilor) împreun&#259; cu 
organismele profesionale române – OAR (Ordinul Arhitec&#355;ilor din România), 
UAR (Uniunea Arhitec&#355;ilor din România) &#351;i cu Universitatea de 
Arhitectur&#259; &#351;i Urbanism „Ion Mincu”, 
  
 Afirmând valoarea excep&#355;ional&#259; a sitului istoric Alburnus Maior – 
Ro&#351;ia Montan&#259;, peisaj cultural definit prin suprapunerea vestigiilor 
apar&#355;inând unuia dintre cele mai importante sisteme miniere din lumea 
roman&#259;, permanent extins în perioada medieval&#259; &#351;i modern&#259;, 
cu vestigiile sistemelor hidro-tehnice &#351;i cu târgul minier 
tradi&#355;ional,
 În fa&#355;a proiectului minier ini&#355;iat de Ro&#351;ia Montan&#259; Gold 
Corporation, al c&#259;rui efect ar fi, dup&#259; o exploatare intensiv&#259; 
de numai un deceniu, dispari&#355;ia în cvasi-totalitate a resurselor 
valoroase, unice ale zonei, a patrimoniului cultural &#351;i natural al sitului 
Ro&#351;ia Montan&#259;,
 Având în vedere campania extensiv&#259; de demol&#259;ri 
desf&#259;&#351;urat&#259; de compania minier&#259;, care conduce la pierderi 
irecuperabile pentru diversitatea &#351;i relevan&#355;a sitului,
   Rezolu&#355;ie  
 Noi, participan&#355;ii la al XXIII-lea Congres mondial al UIA, Torino, 
Italia,
 Solicit&#259;m autorit&#259;&#355;ilor române &#351;i comunit&#259;&#355;ii 
interna&#355;ionale:
  
 1.  Oprirea imediat&#259; a oric&#259;ror lucr&#259;ri de demolare sau de 
construc&#355;ie în situl Ro&#351;ia Montan&#259;, cu excep&#355;ia 
lucr&#259;rilor de conservare, pân&#259; la adoptarea unei noi strategii de 
dezvoltare &#351;i a unui nou regulament de urbanism;
 2.  Redefinirea politicilor locale &#351;i regionale în acord cu principiile 
dezvolt&#259;rii durabile, pornind de la o viziune orientat&#259; spre viitor 
&#351;i spre interesul pe termen lung al locuitorilor &#351;i 
comunit&#259;&#355;ilor, bazat&#259; pe resursele naturale &#351;i culturale 
excep&#355;ionale ale sitului Ro&#351;ia Montan&#259;;
 3.  Ini&#355;ierea demersurilor pentru înscrierea sitului Ro&#351;ia 
Montan&#259; în Lista Patrimoniului Mondial a UNESCO;
 4.  Protejarea sitului în acord cu legisla&#355;ia specific&#259; 
na&#355;ional&#259; &#351;i interna&#355;ional&#259;.
  
 Torino, 4 Iulie 2008
                                

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui