Alexandru Lesco: Basarabia are nevoie de Eugen Tomac

http://www.jurnal.md/article/9995/
 
Domnule Alexandru Lesco, aþi stat închis 12 ani în temniþele ruseºti din 
Transnistria, pentru crezul romanesc. Autoritãþile nerecunoscutei republici 
v-au declarat dupã acest calvar “personã non-grata” ºi, practic, v-au expulzat. 
Ce aþi simþit când v-aþi îmbrãþiºat soþia ºi aþi fost întâmpinat de jurnaliºti?

Am simþit cã, în sfârºit, am ajuns acasã, printre ai mei. Eu cred cã am învins, 
chiar ºi prin suferinþã, tot acest sistem bolºevic ºi anti-românesc care s-a 
abãtut asupra Basarabiei. Am fost ºi sunt un simplu ostaº credincios neamului 
meu.

Sunteþi un exemplu pentru tinerele generaþii ºi nu numai. Acum îl susþineþi pe 
Eugen Tomac, pentru a reprezenta basarabenii în Parlamentul de la Bucureºti. 
Cum l-aþi cunoscut pe acest tânãr?

De cunoscut, personal, l-am cunoscut la Televiziunea Românã, alãturi de Marian 
Voicu. Amândoi mã aºteptau pentru a realiza o emisiune dedicatã Basarabiei ºi 
luptei noastre pentru românism. Ne-am îmbrãþiºat ca ºi cum ne-am fi cunoscut 
de-o viaþã ºi l-am simþit din primul moment ca pe-un fiu. Dar, practic, chiar 
îl ºtiam cu mult dinainte. Încã din închisoare. El, cu alþi tineri inimoºi, a 
încercat sã ajungã la mine pe când eram în Penitenciarul Nr. 2 din Tiraspol. Nu 
a fost lãsat. Se afla într-o adevãratã campanie pentru eliberarea noastrã, dusã 
în România ºi în strãinãtate, la Consiliul Europei, în America. Am aflat dupã 
aceea, de la soþie, cã la plecarea din Transnistria, cei trei au fost reþinuþi 
de trupele “pacificatoare” ruseºti, cu maºina rechiziþionatã ºi apoi 
percheziþionaþi ºi lãsaþi în miez de noapte pe ºosea, înconjuraþi de 
kalaºnikovurile militarilor ruºi. Asta pãnã când, la
 insistenþele unuia dintre ei cã vrea sã atenþioneze Ambasada SUA ºi Ambasada 
României de la Chiºinãu, au fost lãsaþi sã plece. Ajunºi aici au mers la soþia 
mea, a lui Ivantoc, ºi la copiii lui Tudor Popa ºi le-au înmânat ajutoarele 
strânse în campanie, inclusive prin intermediul presei de la Bucureºti. Soþia a 
venit apoi ºi mi-a povestit totul ºi a reuºit sã-mi introducã ºi o Ediþie 
Specialã în englezã ºi românã fãcutã de Eugen cu prietenii sãi ziariºti, pentru 
campania internaþionalã. Soþiei nu-i venea sã creadã cã existã astfel de 
tineri! ªi aici trebuie sã subliniez cã tot ce a fãcut acest tânãr, la anii la 
care alþii se bucurã de grija mamei ºi a tatei, l-a maturizat brusc ºi 
profound. A fost un “copil de trup㔠pe frontul românesc, cu o memorie 
încãrcatã cu lupte grele. Astãzi este un adult cu înþelepciunea unui bãtrân al 
satului, mândru cã este român ºi munceºte, în fiecare
 clipã, pentru România. Sunt convins cã omul politic care va fi chiar de mâine 
va aduce Basarabiei, basarabenilor ºi, de fapt, românilor din jurul þãrii sau 
rãspândiþi aiurea, în aceastã robie modernã, ºansa de a fi acasã, în demnitate 
ºi prosperitate. El a simþit pe propria-i piele toate nedreptãþile fãcute 
neamului nostru.

ªi ce a fãcut el pentru noi?

Vã zic o singurã poveste, spusã chiar de cãtre preºedintele României, Traian 
Bãsescu. Ne aflam la decorarea de la Palatul Cotroceni, când ni s-a oferit 
Ordinul Naþional Steaua României în grad de Cavaler pentru sacrificiul nostru, 
dupã cum scrie chiar în Decretul Prezidenþial. Dupã ceremonie, ne-am retras 
puþin. Bãsescu îl þinea pe dupã umeri pe Tomac ºi mi-l lãuda pentru cât a fãcut 
pentru grupul nostru, al deþinuþilor politici din Transnistria. Eu i-am zis cã 
nu-i nevoie, cã ºtiu de la soþie. Dar el mi-a zis: “Dar cred cã nu ºtii, 
domnule Lesco, cã erai închis, cum tânãrul ãsta a ajuns sã ducã steagul 
României în Basarabia, la manifestaþiile studenþilor ºi elevilor pentru istoria 
ºi limba românã. Pe ascuns! Iar steagurile erau din Primãria Capitalei, cã eu 
eram primar! Unii fac contrabandã cu produse peste Prut, el a trecut aceleaºi 
riscuri pentru drapelul tricolor!”, mi-a mai zis Bãsescu. Uite,
 acesta-i doar un exemplu…

Dar, domnule Lesco, el este din Ucraina.,,

Glumiþi, cred! Eugen e din Basarabia strãbunã. El simte ºi trãieºte pentru toþi 
basarabenii. A mâncat în cãmin pâinea neagrã de student la Istorie la Bucureºti 
alãturi de toþi tinerii Basarabiei, pentru care a ºi înfiinþat Liga Tinerilor 
Români de Pretutindeni, din care a fãcut parte ºi primarul nostru, Dorin 
Chirtoacã. Ce vorba-i asta cu Ucraina?! E cazul sã vã învãþ eu cum bolºevicii 
lui Stalin au fãrâmiþat pãmântul sfânt românesc pentru a putea stãpâni mai bine 
Europa?! Eugen e de baºtina din Buceag, din satul Babele, care a mai dat un 
mare om de stat al României: Mareºalul Averescu. Sau o sã-mi spuneþi cã 
Mareºalul Averescu e din Ucraina? ªi ºtiu cã Eugen îi este fidel memoriei ºi 
staturii marelui soldat al neamului nostru. Eu sper din toatã inima sã-i meargã 
pe urme. Pentru Basarabia, pentru România! De altfel, chiar ºi acum, în 
calitatea sa de consilier al preºedintelui României, Traian
 Bãsescu, are proiecte inclusiv pentru refacerea singurei biserici româneºti 
din Basarabia de sud ºi din întreaga Ucraina care þine de Mitropolia noastrã: 
Biserica de la Hagi Curda. Luni m-am întâlnit, la Ambasada României, ºi cu 
Eugen Tomac ºi cu Mitropolitul Basarabiei, Petru de Bãlþi ºi s-a discutat ºi 
despre ridicarea bisericii, care se realizeazã numai datoritã eforturilor 
acestui tânãr basarabean de care avem nevoie în Parlamentul României. Doamne 
ajutã!

Violeta TOACA   

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui