"A
rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra dominaþiei ruseºti".
Eugen Tomac, Noua generaþie româneascã ºi sârma ghimpatã ruseascãAlegerile
în "Colegiul Basarabia" au fost câºtigate de cãtre Eugen Tomac, cel mai
tânãr candidat din cursa electoralã, consilierul preºedintelui Traian
Bãsescu. Eugen Tomac a adunat, la Chiºinãu, mai multe voturi decât suma
voturilor celor doi contracandidaþi principali: Nicolae Dabija, de la
PNL, ºi Tudor Panþiru, de la PSD. Ieri searã, la numãrãtoare, se
contabilizase un procent de 52,6% de voturi exprimate în favoarea lui
Tomac.
Nicãieri pe cuprinsul României nu s-a dat o bãtãlie
electoralã atât de grea ca aici. Tomac s-a confruntat direct cu oamenii
structurilor caghebiste, cu Aparatul Imperiului, cu forþe mari ºi bine
constituite.
Contracandidaþii sãi, Nicolae Dabija ºi Tudor Panþiru,
nu reprezentau doar o generaþie mai în vârstã, ci ºi apusul unei epoci
- epoca sovieticã. Ambii au avut ºi mai au, probabil, legãturi undeva,
în partea aceea de unde vine iarna ºi rãzboiul rece. Ei nu sunt
neapãrat oameni ai PSD ºi PNL, cât "conserve" ale Moscovei, destul de
expirate ºi împachetate în ambalaj românesc - cazul Dabija, respectiv
occidental - cazul Panþiru. Faptul cã PSD ºi PNL lucreazã cu astfel de
oameni aratã în ce mãsurã sunt penetrate ºi controlate aceste partide
de cãtre reþele moscovite.
Moscova nu a avut altceva mai bun sã
arunce în joc. Rusia deja a pierdut Marele Joc în aceastã regiune ºi
acum încearcã sã negocieze, în forþã, în stilul specific imperial.
Moscova ºi-a pierdut în mare parte influenþa sa asupra Basarabiei,
deoarece celula etnicã ºi culturalã româneascã s-a regenerat,
miraculos, în doar douã decenii de la momentul 1989.

Noua generaþie româneascã ºi sârma ghimpatã ruseascã

Eugen
Tomac este un model exemplar al acestei noi generaþii de români
basarabeni. ªi-a petrecut copilãria dupã sârma ghimpatã întinsã de ruºi
în mijlocul neamului românesc, iar acum s-a fãcut mare ºi s-a întors cu
un mare cleºte de tãiat sârmã "Made in Romania" ca sã taie gardul de
sârmã ghimpatã pus de Moscova între români. Dacã nu va avea un accident
nefericit (mulþi patrioþi basarabeni au sfârºit astfel), Tomac va avea
un mare viitor.
Dorin Chirtoacã, fostul coleg de facultate al lui
Eugen, a reuºit, la Chiºinãu, sã înfrângã forþe politice retrograde,
conducând astãzi a doua Capitalã a românilor. Eugen Tomac a dat ºi el
proba unei confruntãri în care se poate spune cã a ieºit învingãtor,
câºtigând ceea ce se numeºte lupta pentru inimi ºi suflete.
Nu
procentele au contat, ci nivelul de intensitate a confruntãrii duse de
Tomac ºi echipa sa. Aici, la Chiºinãu, s-a confruntat, practic, România
cu un moloh, un gigant, ºi nu un partiduleþ cu alte partiduleþe.
Un
parametru care exprimã "nivelul de intensitate" a fost chiar prezenþa
fiicei preºedintelui la Chiºinãu, Cahul ºi Nisporeni. Un semnal care
s-a consemnat în multe colþuri ale lumii. Sosirea Elenei Bãsescu în
Basarabia pentru a sprijini campania colegului de partid Eugen Tomac a
marcat un moment foarte important. Moment perceput ca un semnal de
solidaritate cu basarabenii, care, iatã, au avut ºi au performanþe
remarcabile.

Votul geopolitic de la Chiºinãu

În
Basarabia, lupta politicã a avut ºi are o mizã mult mai mare. Aici, un
vot pentru Eugen Tomac a reprezentat mai mult decât un simplu vot
politic, ci a fost mai degrabã un vot geopolitic, un vot pentru
destinul european al Republicii Moldova. Tomac face parte dintr-o
generaþie a tineretului Basarabiei care ºi-a asumat vibrant o misiune
istoricã - anularea consecinþelor Pactului Ribbentrop-Molotov, acordul
secret Hitler-Stalin, ºi restituirea demnitãþii basarabenilor lipsiþi
de dreptul lor natural, dreptul cetãþeniei române.
La alegerile din
30 noiembrie, dupã 60 de ani de absenþã din viaþa politicã româneascã,
basarabenii au fost chemaþi sã-ºi aleagã reprezentanþii lor în cele
douã camere legislative de la Bucureºti. Este un reper cu valoare
istoricã deosebitã deoarece de la acest punct începe un nou orizont
pentru basarabeni ºi pentru România. Pentru prima datã, acum, Basarabia
începe sã conteze la contextul politic românesc, iar românii din
Basarabia vor însemna din ce în ce mai mult în ecuaþia politicã
româneascã. Mai ales dupã ce îºi vor primi cetãþenia toþi aceia care au
dreptul natural de a se numi români, proiect politic principal al lui
Eugen Tomac - asumat deschis de PD-L. Basarabia concentreazã una dintre
cele mai însemnate mize naþionale ale României.
"A rosti numele
Basarabia e una cu a protesta contra dominaþiei ruseºti", scria Mihai
Eminescu, cu un secol în urmã. "Protestul" ia formã politicã astãzi.
Eugen Tomac este primul basarabean care îºi asumã punctul de vedere
eminescian ºi care a fost trimis de basarabeni în Parlamentul României,
printre altele, ºi pentru cã programul sãu politic este expresia unui
protest viu faþã de dominaþia ruseascã.
George Roncea
http://www.curentul.ro/index.php/Actualitate/A-rosti-numele-Basarabia.html


   

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public!Yahoo! Groups 
Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Raspunde prin e-mail lui