Mircea Eliade - "Pilotii orbi" [articol publicat in ziarul `Vremea', 1937] 

Imoralitatea clasei conducãtoare românesti, care detine "puterea" politicã de 
la 
1918 încoace, nu este cea mai gravã crimã a ei. Cã s-a furat ca în codru, cã 
s-a 
distrus burghezia nationalã în folosul elementelor alogene, cã s-a nãpãstuit 
tãrãnimea, cã s-a introdus politicianismul în administratie si învãtãmânt, cã 
s-au desnationalizat profesiunile libere - toate aceste crime împotriva 
sigurantei statului si toate aceste atentate contra fiintei neamului nostru, ar 
putea - dupã marea victorie finalã - sã fie iertate. Memoria generatiilor 
viitoare va pãstra, cum se cuvine, eforturile si eroismul anilor cumpliti 1916- 
1918 - lãsând sã se astearnã uitarea asupra întunecatei epoci care a urmat 
unirii tuturor românilor. 

Dar cred cã este o crimã care nu va putea fi niciodatã uitatã: acesti aproape 
douãzeci de ani care s-au scurs de la unire. Ani pe care nu numai cã i-am 
pierdut (si când vom mai avea înaintea noastrã o epocã sigurã de pace atât de 
îndelungatã?!) - dar i-am folosit cu statornicã voluptate la surparea lentã a 
statului românesc modern. Clasa noastrã conducãtoare, care a avut frânele 
destinului românesc de la întregire încoace, s-a fãcut vinovatã de cea mai 
gravã 
trãdare care poate înfiera o elitã politicã în fata contemporanilor si în fata 
istoriei: pierderea instinctului statal, totala incapacitate politicã. Nu e 
vorba de o simplã gãinãrie politicianistã, de un milion sau o sutã de milioane 
furate, de coruptie, bacsisuri, demagogie si santaje. Este ceva infinit mai 
grav, care poate primejdui însãsi existenta istoricã a neamului românesc: 
oamenii care ne-au condus si ne conduc nu mai vãd. 

Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase si mai primejdioase epoci pe care 
le-a cunoscut mult încercata Europã - luntrea statului nstru este condusã de 
niste piloti orbi. Acum, când se pregãteste marea luptã dupã care se va sti 
cine 
meritã sã supravietuiascã si cine îsi meritã soarta de rob - elita noastrã 
conducãtoare îsi continuã micile sau marile afaceri, micile sau marile bãtãlii 
electorale, micile sau marile reforme moarte. 

Nici nu mai gãsesti cuvinte de revoltã. Critica, insulta, amenintarea - toate 
acestea sunt zadarnice. Oamenii acestia sunt invalizi: nu mai vãd, nu mai aud, 
nu mai simt. Instinctul de cãpetenie al elitelor politice, instinctul statal, 
s-a stins. 

Istoria cunoaste unele exemple tragice de state înfloritoare si puternice care 
au pierit în mai putin de o sutã de ani fãrã ca nimeni sã înteleagã de ce. 
Oamenii erau tot atât de cumsecade, soldatii tot atât de viteji, femeile tot 
atât de roditoare, holdele tot atât de bogate. Nu s-a întâmplat nici un 
cataclism între timp. Si deodatã, statele acestea pier, dispar din istorie. În 
câteva sute de ani dupã aceea, cetãtenii fostelor state glorioase îsi pierd 
limba, credintele, obiceiurile - si sunt înghititi de popoare vecine. 


Luntrea condusã de pilotii orbi se lovise de stânca finalã. Nimeni n-a înteles 
ce se întâmplã, dregãtorii fãceau politicã, negutãtorii îsi vedeau de afaceri, 
tinerii de dragoste si tãranii de ogorul lor. Numai istoria stia cã nu va mai 
duce multã vreme povara acestui stârv în descompunere, neamul acesta care are 
toate însusirile în afarã de cea capitalã: instinctul statal. 

Crima elitelor conducãtoare românesti constã în pierderea acestui instinct si 
în 
înfiorãtoarea lor inconstientã, în încãpãtânarea cu care îsi apãrã "puterea". 
Au 
fost elite românesti care s-au sacrificat de bunã voie, si-au semnat cu mâna 
lor 
actul de deces numai pentru a nu se împotrivi istoriei, numai pentru a nu se 
pune în calea destinului acestui neam. Clasa conducãtorilor nostri politici, 
departe de a dovedi aceastã resemnare, într-un ceas atât de tragic pentru 
istoria lumii - face tot ce-i stã în putintã ca sã-si prelungeascã puterea. Ei 
nu gândesc la altceva decât la milioanele pe care le mai pot agonisi, la 
ambitiile pe care si le mai pot satisface, la orgiile pe care le mai pot 
repeta. 
Si nu în aceste câteva miliarde risipite si câteva mii de constiinte ucise stã 
marea lor crimã, ci în faptul cã mãcar acum, când încã mai este timp, nu 
înteleg 
sã se resemneze. [.] 

Stiu foarte bine cã evreii vor tipa cã sunt antisemit, iar democratii cã sunt 
huligan sau fascist. Stiu foarte bine cã unii îmi vor spune cã "administratia" 
e 
proastã - iar altii îmi vor aminti tratatele de pace, clauzele minoritãtilor. 
Ca 
si când aceleasi tratate au putut împiedica pe Kemal Pasa sã rezolve problema 
minoritãtilor mãcelãrind 100.000 de greci în Anatolia . Ca si când iugoslavii 
si 
bulgarii s-au gândit la tratate când au închis scolile si bisericile românesti, 
deznationalizând câte zece sate pe an. Ca si când ungurii nu si-au permis sã 
persecute fãtis, cu închisoarea, chiar satele germane, ca sã nu mai vorbesc de 
celelalte. Ca si când cehii au sovãit sã paralizeze, pânã la sugrumare, 
minoritatea germanã!

Cred cã suntem singura tarã din lume care respectã tratatele minoritãtilor, 
încurajând orice cucerire de-a lor, preamãrindu-le cultura si ajutându-le sã-si 
creeze un stat în stat. Si asta nu numai din bunãtate sau prostie. Ci pur si 
simplu pentru cã pãtura conducãtoare nu mai stie ce înseamnã un stat, nu mai 
vede. 

Pe mine nu mã supãrã când aud evreii tipând: "antisemitism", "Fascism", 
"hitlerism"! 

Oamenii acestia, care sunt oameni vii si clarvãzãtori, îsi apãrã primatul 
economic si politic pe care l-au dobândit cu atâta trudã risipind atâta 
inteligentã si atâtea miliarde. Ar fi absurd sã te astepti ca evreii sã se 
resemneze de a fi o minoritate, cu anumite drepturi si cu foarte multe 
obligatii 
- dupã ce au gustat din mierea puterii si au cucerit atâtea posturi de comandã. 
Evreii luptã din rãsputeri sã-si mentinã deocamdatã pozitiile lor, în 
asteptarea 
unei viitoare ofensive - si, în ceea ce mã priveste, eu le înteleg lupta si le 
admir vitalitatea, tenacitatea, geniul. 

Tristetea si spaima mea îsi au, însã, izvorul în altã parte. Pilotii orbi! 
Clasa 
aceasta conducãtoare, mai mult sau mai putin româneascã, politicianizatã pânã 
în 
mãduva oaselor - care asteaptã pur si simplu sã treacã ziua, sã vinã noaptea, 
sã 
audã un cântec nou, sã joace un joc nou, sã rezolve alte hârtii, sã facã alte 
legi. Acelasi si acelasi lucru, ca si când am trãi într-o societate pe actiuni, 
ca si când am avea înaintea noastrã o sutã de ani de pace, ca si când vecinii 
nostri ne-ar fi frati, iar restul Europei unchi si nasi. Iar dacã le spui cã pe 
Bucegi nu mai auzi româneste, cã în Maramures, Bucovina si Basarabia se 
vorbeste 
idis, cã pier satele românesti, cã se schimbã fata oraselor - ei te socotesc în 
slujba nemtilor sau te asigurã cã au fãcut legi de protectia muncii nationale. 

Sunt unii, buni "patrioti", care se bat cu pumnul în piept si-ti amintesc cã 
românul în veci nu piere, cã au trecut pe aici neamuri barbare etc. Uitând, 
sãracii cã în Evul Mediu românii se hrãneau cu grâu si peste si nu cunosteau 
nici pelagra, nici sifilisul, nici alcoolismul. Uitând cã blestemul a început 
sã 
apese neamul nostru odatã cu introducerea secarei (la sfârsitul Evului Mediu), 
care a luat pretutindeni locul grâului. Au venit apoi fanariotii care au 
introdus porumbul - slãbind considerabil rezistenta tãranilor. Blestemele s-au 
tinut apoi lant. Mãlaiul a adus pelagra, evreii au adus alcoolismul (în Moldova 
se bea pânã în secolul XVI bere), austriecii în Ardeal si "cultura" în 
Pricipate 
au adus sifilisul. Pilotii orbi au intervenit si aici, cu imensa lor putere 
politicã si administrativã. 

Toatã Muntenia si Moldova de jos se hrãneau iarna cu peste sãrat; cãrutele 
începeau sã colinde Bãrãganul îndatã ce se culegea porumbul si pestele acela 
sãrat, uscat cum era, alcãtuia totusi o hranã substantialã. Pilotii orbi au 
creat, însã, trustul pestelui. Nu e atât de grav faptul cã la Brãila costã 
60-100 lei kilogramul de peste (în loc sã coste 5 lei), cã putrezesc vagoane 
întregi cu peste ca sã nu scadã pretul, cã în loc sã se recolteze 80 de vagoane 
pe zi din lacurile din jurul Brãilei se recolteazã numai 5 vagoane si se vinde 
numai unul (restul putrezeste), grav e cã tãranul nu mai mãnâncã, de vreo 10 
ani, peste sãrat. Si acum, când populatia de pe malul Dunãrii e seceratã de 
malarie, guvernul cheltuieste (vorba vine) zeci de milioane cu medicamente, 
uitând cã un neam nu se regenereazã cu chininã si aspirinã, ci printr-o hranã 
substantialã. 

Nu mai vorbiti, deci, de cele sapte inimi în pieptul de aramã al românului. 
Sãrmanul român, luptã ca sã-si pãstreze mãcar o inimã obositã care bate tot mai 
rar si tot mai stins. Adevãrul e acesta: neamul românesc nu mai are rezistenta 
sa legendarã de acum câteva veacuri. În Moldova si în Basarabia cad chiar de la 
cele dintâi lupte cu un element etnic bine hrãnit, care mãnâncã grâu, peste, 
fructe si care bea vin în loc de tuicã.

Noi n-am înteles nici astãzi cã românul nu rezistã bãuturilor alcoolice, ca 
francezul sau rusul bunãoarã. Ne lãudãm cã "tinem la bãuturã", iar gloria 
aceasta nu numai cã e ridiculã, dar e în acelasi timp falsã. Alcoolismul 
sterilizeazã legiuni întregi si ne imbecilizeazã cu o rapiditate care ar trebui 
sã ne dea de gândit. 

.Dar pilotii orbi stau surâzãtori la cârmã, ca si când nimic nu s-ar întâmpla. 
Si acesti oameni, conducãtori ai unui popor glorios, sunt oameni cumsecade, 
sunt 
uneori oameni de bunã-credintã, si cu bunãvointã; numai cã, asa orbi cum sunt, 
lipsiti de singurul instinct care conteazã în ceasul de fatã - instinctul 
statal 
- nu vãd suvoaiele slave scurgându-se din sat în sat, cucerind pas cu pas tot 
mai mult pãmânt românesc; nu aud vaietele claselor care se sting, burghezia si 
meseriile care dispar lãsând locul altor neamuri. Nu simt cã s-au schimbat 
unele 
lucruri în aceastã tarã, care pe alocuri nici nu mai pare româneascã.


Uneori, când sunt bine dispusi, îti spun cã n-are importantã numãrul evreilor, 
cãci sunt oameni muncitori si inteligenti si, dacã fac avere, averile lor rãmân 
tot în tarã. Dacã asa stau lucrurile nu vãd de ce n-am coloniza tara cu 
englezi, 
cãci si ei sunt muncitori si inteligenti. Dar un neam în care o clasã 
conducãtoare gândeste astfel, si-ti vorbeste despre calitãtile unor oameni 
strãini - nu mai are mult de trãit. El, ca neam, nu mai are însã dreptul sã se 
mãsoare cu istoria. 

Cã pilotii orbi s-au fãcut sau nu unelte în mâna strãinilor - putin intereseazã 
deocamdatã. Singurul lucru care intereseazã este faptul cã nici un om politic 
român, de la 1918 încoace, n-a stiut si nu stie ce înseamnã un stat. Si asta e 
destul ca sã începi sã plângi.


Iubirea e tot ce dorim, iar in final e tot ce-am avut ! 

"Mergeti cu bine, cu sanatate, în vremurile care vor veni!" (urare getica 
straveche)

Raspunde prin e-mail lui