2010/9/6 Anxo Outeiral Vidal <bassbal...@gmail.com>:
> Dacordo, esta parte xa está lista. Agora a 2ª e derradeira. Son algúnhas
> cadeas nas que ao mellor pódense modificar algúns termos:
>
> Block potentially spoofed traffic claiming to come from IANA reserved
> address space on the external interface. -> Bloquear tráfico potencialmente
> falseado que pretende vir dende un espazo de enderezos reservado pola IANA
> na interface externa.
>
> Filter out hits that have an destination IP that does not match the firewall
> host. -> Filtrar peticións que teñan unha IP de destino que non coincida coa
> máquina da devasa.

Eu case traduciria "Filter out" como "desbotar"...

> Specifies the higher limit of the IP space to use for DHCP leases. ->
> "Indica o límite máis alto que o espazo de IP a empregar polas asignacións
> DHCP". ou "Indica o rango máis alto de enderezos IP a empregar polas
> asignacións DHCP."

"Especifica o límite superior do espazo de IP a empregar para as
asignacións de DHCP."

> The interface markup file preferences.glade could not be found. -> O
> ficheiro marcado da interface preferences.glade non foi atopado.

"Non foi posible atopar o ficheiro de marcado de interface preferences.glade."

> <b>Prioritize by maximizing the</b> -> <b>Diferenciar maximizando o</b>
> Diferenciar ou Priorizar?

"Priorizar" diria eu.

> Address Masking -> Enmascaramento de enderezos

Psi...

> Drop silently -> Ignorar silandeiramente? silenciosamente?

"silenciosamente"

> Start/restart firewall on DHCP lease renewal -> Iniciar/reiniciar a devasa
> ao anovar a asignación DHCP. anovar ou renovar?

"renovar"

> Start/restart firewall on dial-out -> Iniciar/reiniciar a devasa ao marcado
> exterior. pode ser, ao conectarse ao exterior?

"ao conectarse ao exterior" estaría mellor.

> drop-down  -> lista despregable????

puidera ser que o desenvolvedor decidira acurtar, como facemos nós
cando lle chamamos "móbil" ao "teléfono móbil"

> Type of Service filtering allows you to prioritize network traffic in
> order\n
> for certain applications to recieve higher troughput rates or better\n
> interactivity.  -> A filtraxe do tipo de servizo permítelle priorizar o
> tráfico de rede para\n
> aumentar a velocidade de transferencia de datos ou a interactividade\n
> para as aplicacións máis empregadas.

"A filtraxe do tipo de servizo permítelle priorizar o tráfico de rede para\n
aumentar a velocidade de transferencia de datos ou mellorar a interactividade\n
para os aplicativos máis empregados."

E non lembro se se recomendara deixar de usar "filtraxe" ou non.

> Nada máis sobre o Firestarter. Unha vez remate con estas cadeas xa estará
> lista a tradución.
>
> PD: Xa estou traballando na tradución do pulseaudio.
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a