Contén unha serie de termos de moito interese e repercusión para nós
(matemáticas e finanzas). Anoto os que máis contrastan para repasar ou
afinar os nosos. Non creo que se poidan aceptar tal cal... así que van
para Trasnada

inglés > solucion IGE // Trasno

range > amplitude // mentres nós adoitamos dicir "intervalo" (!)
range > percorrido (!)

percentile > centil // percentil (!)
percentile > percentil (!)
kernel > cerna // núcleo
sorting > clasificación // ordenación
ranking > ordenación // clasificación
count > contaxe // conta
test > contraste // test
editing > depuración // edición
standard deviation > desvío padrón (!)
standard deviation > desvío tipo (!)
scaling > escalamento // escalado
gap > fenda // fallo
chart, plot > gráfico // gráfica
threshold > limiar // límite
límite > bound
linear > linear // lineal
target population > poboación albo
target population > poboación obxectivo
weight > ponderador // peso
rank > posto (rango)
cut-off > rabenamento // recurtamento
ratio > razón
rate > taxa
rate > tipo
trial and error, by > tenteando // proba e erro
exchange > troco
odds > vantaxeXa vedes que non parece moi terminolóxico serio nin moi afinado.

http://www.ige.eu/igebdt/esq.jsp?ruta=verPpalesResultados.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=3078&R=0[all]&C=1[all]&F=&S=

A través de
http://calidonia.eu/2010/03/30/vocabulario-de-estatistica/


Como teño medo de que desapareza, así que pego aquí

A    
a xeito de iota     J-shaped
a xeito de u  U-shaped
aba   tail
aberrante    outlier
absolutamente continua absolutely continuous
acción (valor) share
achegamento   approach
acontecemento  event
acumulado    cumulative
acuracia    accuracy
adimensional  dimensionless
aditividade enumerable countable additivity
aditividade-σ  σ-additivity
aditivo     additive
agrupamento   grouping
alisador    smoother
alisamento   smoothing
álxebra     field
álxebra-σ    σ-field
amplitude    range
análise da variancia (AdaVa)  analysis of variance (ANOVA)
análise das compoñentes principais   principal component analysis
análise factorial    factor analysis
ancoraxe    anchorage
aniñado     nested
apancamento   leverage
asignación (da mostra) allocation
asimetría    skewness
asintótico   asymptotic
asociación   association
autovalor    eigenvalue
autovector   eigenvector
axustado    fitted
axustamento   fit, fitting
axustar     fit, to
B    
bilateral    two-sided
bilateral (contraste)  two-tail test
bloque block
bondade do axustamento goodness-of-fit
C    
cadrados mínimos    least squares
carga do factor     factor loading
case certa   almost sure
cegamento    blinding
censurar    censor, to
centil percentile
centro da clase     class mark
cerna  kernel
Chebixef    Chebyshev
chouto jump
clasificación  sorting
codificación  coding
coeficiente   coefficient
combinado (mostra, estimador)  combined (sample, estimator)
combinar    combine, to
comostra    co-sample
completa    complete
completeza   completeness
compoñente principal  principal component
composto (indicador)  composite (indicator)
condicionada (esperanza, distribución...)    conditional (expectation,
distribution...)
confianza    confidence
conglomerado derradeiro     ultimate cluster
consumo     consumption
conta  account
contaxe     count
contraste    test
contraste da razón (do cociente) de verosemellanzas   likelihood ratio test
continua, -o  contunuous
converxencia  convergence
conxunto    set
conxuntural   conjunctural
corte (punto de)    cut-off
covariancia   covariance
crise  breakdown
cuadrático, -a quadratic
cuantil     quantile
cuartil     quartile
curtose     kurtosis
custo  cost
D    
dúas abas (contraste de)    two-tail test
débil  weak
decil  decile
declive     slope
deflación    deflation
deflatar    deflate, to
demanda     demand
dendrograma   dendrogram
depuración   editing
desagregación  breakdown
descentrada   non-central
descompoñibilidade   decomposability
descompor    decompose, to
deseño design
desigualdade  inequality
desviación   deviance
desvío deviation
desvío padrón  standard deviation
desvío tipo   standard deviation
diagrama de arañeira  spider diagram
diagrama de caixa e patillas  box-and-whiskers plot
diagrama de caule e follas   stem-and-leaf diagram
diagrama de sectores  pie chart
dicotomía    dychotomy
dicotómico   dychotomous
directorio   directory
discreta    discrete
disparidade   odds
distribución conxunta  joint distribution
disxunto    disjoint
doela  spline
dominio     domain
dupla (clasificación, entrada) two-way
E    
eixo  axis
elasticidade  elasticity
elemental    elementary
endóxeno    endogenous
ensumirse    shrink, to
equilibrado   balanced
erro tipo I e II    type I, type II error
escala scale
escalamento   scaling
espazo space
esperanza    expectation
estacional   seasonal
estatística   statistic
estatística   statistics
estatística de contraste    test statistic
estatístico   statistician
estimable    estimable
estimación   estimation
estimador por analoxía plug-in estimator
estimador por substitución   plug-in estimator
estimante    estimating
estimativa   estimate
estrema de clase    interval boundary
etiquetaxe   labelling
exacto exact
excéntrica   non-central
excluentes mutuamente  mutually exclusive
exhaustividade exhaustivity, exhaustiveness
exhaustivo   exhaustive
existencias   stock
exóxeno     exogenous
extrapolación  forecasting
F    
fenda  gap
fiabilidade   reliability
fogar  household
forte  strong
fracción    proportion
fracción de negativos/positivos falsos false negative/positive rate
fraco  weak
fragmentariamente    piecewise
frecuencia   frequency
fronteiro    boundary
función de/das varianzas xeneralizadas generalized variance function
función de custos    cost function
G    
gasto  expense
gráfico     chart, plot
gráfico de beiril    scree plot
graos de liberdade   degrees of freedom
H    
hipótese    hypothesis
histograma   histogram
homoxeneidade  homogeneity
I    
identificación identification
imbricación   overlapping
independencia  independence
independente  independent
índice agregado     aggregative index
inecuación   inequality
ingreso     income
interacción   interaction
intersecto   intercept
intervalo    interval
invariancia   invariance
L    
lar   household
largura de banda    bandwidth
lema  lemma
ligazón     link
ligazón canónica    canonical link
limiar threshold
límite bound
linear linear
liña basal   baseline
liso  smooth
lisura smoothness
loxística    logistic
M    
man de obra   labour
marxinal    marginal
matriz circunflexo   hat matrix
media recortada     trimmed mean
media  mean
mediana     median
medición    measurement
medida measure
medio  mean; average
moda  mode
modelaxe    modelization
momento     moment
monótono    monotone
morada dwelling
mostra sample
mostra censurada    censored sample
mostral     sampling
mostraxe    sampling
mostraxe estratificada stratified sampling
mostraxe sistemática  systematic sampling
N    
negativo falso false negative
nesgo  bias
nivel  level
nivel (variable)    stock
número índice  index number
O    
oferta supply
ordenación   ranking
orzamento    budget
P    
pagamento    payment
parámetro    parameter
parco  parsimonious
pares, por   pairwise
paridade do poder adquisitivo (PPA)   purchase power standard (PPS)
pasos, por   stepwise
pauta  pattern
pauta das covariables  covariate pattern
percentil    percentile
percorrido   range
perda  loss
perfil profile
poboación albo target population
poboación obxectivo   target population
policotomía   polytomy
policotómico  politomous
polígono acumulado   cumulative polygon
ponderación   weighting
ponderador   weight
positivo falso false positive
posto (rango)  rank
predición    prediction
preditor    predictor
proba (nunha experiencia)    trial
probabilidade  probability
proceso de nacemento e morte  birth and death process
proceso de ramificación     branching process
proceso estocástico   stochastic process
produto interno bruto PIB    gross domestic product GDP
prognóstico   forecasting
punto-z     z-score
puntuación   scoring
Q    
qui cadrado   chi-square
quiñón share
R    
rabenamento   cut-off
racheiras    runs
rango (posto)  rank
razón  ratio
rechamada    call-back
recoñecemento de formas     pattern recognition
recortar    trim, to
refachos    runs
regra  rule
regresión    regression
renda  income
reservas    stock
restrición   restriction
resultado    outcome
retroaxustamento    backfitting
retropolación  backcasting
revisita    call-back
rexeitamento  rejection
rexeitar    reject, to
robustez    robustness
ruído  noise
S    
saldo dunha conta    account balance
secuencial   sequential
sela  saddle
semente     seed
sensibilidade  sensitivity
serie  series
significancia  significance
significante  significant
significativo  significant
simétrico    symmetric
simple (clasificación) one-way
sinerxía    synergy
solapamento   overlapping
suave  smooth
suavidade    smoothness
suavización   smoothing
substituír   plug in, to
suficiente   sufficient
suficiente completo   complete sufficient
suma dos/de cadrados  sum-of-squares
T    
táboa de dúas por dúas 2-by-2 table
táboa de/das contixencias    contingency table
tamaño size
tanto (punto)  score
taxa  rate
taxa de acerto hit rate
taxa de fallo  hazard rate
técnicas conducidas polos datos     data-driven methods
tendencia    trend
tenteando    trial and error, by
teorema     theorem
Teorema central do límite    Central Limit Theorem
teoría da información  information theory
termo central  central term
tipo  rate
tipo de troco  exchange rate
traballo (factor)    labour
transversal   cross-section
tricotomía   trichotomy
tricotómico   tricotomous
troco  exchange
truncada (mostra, distribution...)   truncated (sample, distribution...)
truncar     truncate, to
U    
unha aba (contraste de)     one-tail (test)
único  unique
unilateral   one-sided
unilateral (contraste) one-tail (test)
utilidade    utility
V    
validación   validation
validación cruzada   cross-validation
valores (títulos)    stocks
valor-p     p-value
vantaxe     odds
variabilidade  variability
variable    variate
variable muda  dummy variable
variación    variation
variación explicada   explained variation
variación inexplicada  unexplained variation
variancia    variance
variante    variate
verosemellante likely
verosemellanza likelihood
vivenda     dwelling
X    
xerarquía    hierarchy
xerárquico   hierarchical
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a