En 2011/06/01 12:14, Miguel Bouzada escribiu:


2011/5/30 damufo <dam...@gmail.com <mailto:dam...@gmail.com>>

    Pregunta que formulei no debate, se eu fago un «proceso» nun
    ficheiro tal que «sudo nano pepito.conf ou # nano pepito.cof»
    pensando que teño que «modificar» a opción -g por -G na liña
    tropecentos... e chego e xa teo aí o -G, polo que non modifico
    nada, o que fixen foi ... modificar ou ediar o ficheiro? e
    engadín... neste momento o falso amigo é máis concreto, haberá
    que buscar unha solución. Creo que «modificar» implica unha
    acción, non unha tarefa, de xeito que : para modificar un
    ficheiro tes que «editalo» (buscar mellor expresión para editar)

  Pois se o que se fixo foi abrilo, visualizalo/revisalo/comprobalo,
  e como xa estaba correcto, pechalo. Eu entendo que non se
  modificou o contido. O de editarse depende de se foi publicado.

  O dicionario da RAG di:
  editar v.t. Publicar e poñer á venda [unha obra escrita]. CF.
  publicar.

  O estraviz tampouco recolle o uso de editar como modificar
  http://www.estraviz.org/editar

  O digalego penso que é o único que recollía (digo recollía porque
  agora penso que non aberto ao público) editar como modificar,
  grazas a ser un falso amigo.


*3*   ** /v t/ *INFORM* Preparar os datos para operacións posteriores.

http://www.digalego.com/diccionario/Html/muestra_palabra_utf.php?op=ver&buscado=editar <http://www.digalego.com/diccionario/Html/muestra_palabra_utf.php?op=ver&buscado=editar>

segundo a RAE

*5. *tr./Inform./Hacer visible en pantalla un archivo.Vaia! máis argumentos en contra da escolla Edit->Editar. IMHO ningun destes se adapta ben ao que se pretende que é modificar o documento en cuestion.

No caso da RAG nin sequera dita visualización tería que permitir a modificación, aparte de que está a falar de 'archivo', e se é un artigo que é un rexistro dunha base de datos?

Eu non vexo nestas definicións, modificar un documento, texto ou ficheiro... que é do concepto que estou a falar.

Outros que tamén o teñen claro son os italianos

http://en.it.open-tran.eu/suggest/edit
  En 2011/05/30 13:50, Leandro Regueiro escribiu:

    2011/5/30 damufo<dam...@gmail.com <mailto:dam...@gmail.com>>:

      Boas:
      Grazas a todos os asistentes.
      Mágoa non poder ir. Permitídeme uns comentarios (entre liñas).

      En 2011/05/30 00:30, Xosé escribiu:

        Esta reunión de Ourense caracterizouse por unhas gañas
        apremiantes de
        refrendar termos que por momentos parecían ansias
        galopantes. Leandro quedou
        co árduo labor de elaborar todos os acordos e
        presentalos. Ademais del,
        quero resaltar que ninguén máis (nen sequer eu)
        preparamos ben a lista de
        termos para discutir que el presentara con días de
        antelación. No futuro
        faríamos mellor se a levásemos preparada.
        Presento aquí as notas que fun tomando para que lle
        servan de axuda. Hai
        algúns baleiros que espero que axudedes a completar.
        Utilicei o texto da
        proposta de discusión de Leandro e, para cada termo,
        anotei a solución
        adoptada e os razoamentos. As non tratadas, así como
        as tratadas despois das
        20.00, aparecen no fondo.
        Xosé

        Discusión de terminoloxía
        Cuestións de estilo a debater ao comezo

        *****Terminación en -bel/-ble
        + Decisión: Prefírese -bel/-beis.
        + Razóns: As dúas son aceptadas pola RAG aínda que
        esta utilice só a
        segunda. -bel/-beis foi a forma escollida no seu
        momento por Mancomun e
        adaptada por trasno. Socialmente está aceptada e
        transmite unha idea de
        lingua culta. Establécese hoxe como recomendada.
        + Decisión por unanimidade

        *****dende/desde
        + Decisión: Só "desde"; "dende" é incorrecto
        + Razóns: "dende" é dialectal e "desde" é a forma padrón.
        + Decisión por unanimidade

        *****Nomes das teclas, en maiúsculas ou só a primeira
        letra: «TAB»/«Tab»?
        + Decisión: 1) Prefírese maiúscula inicial, sen punto.
        2) Hai que elaborar
        unha listaxe de nomes de teclas e solicitar que a RAG
        ditamine cales son os
        apropiados.
        + Razóns: Convense en que os nomes das teclas
        funcionan como símbolos: non
        son nomes e non son abreviaturas (neste caso deberían
        levar punto ao final).
        Hai dúbidas.
        + Decisión por ?

        *****Remove, delete, erase, clean
        + Decisión: Tratar na próxima trasnada a proposta
        seguinte:
         Remove: Retirar
         Delete: Eliminar
         Erase: Borrar
         Clean: Limpar

      Vaites! o de Delete->Eliminar (sorpréndeme)

    Non sei por que, é unha tradución bastante común durante os
    últimos anos.

  Ante todo dicir que me é indiferente (o importante é que haxa un
  criterio), sorpréndeme porque penso que nos glosarios viña mais
  ben delete como borrar. Era un comentario anecdótico.

        ***** firewall: devasa
        + Decisión: "firewall" tradúcese como "devasa"
         "cortalumes" é un castelanismo; "firewall" é un
        anglicismo que hai que
        explicar (polo tanto, ineficaz).
        + Razóns: Os "firewall" realizan funcións que se
        describen con esta
        metáfora; en galego, ao termo "firewall"
        correspóndelle "devasa", que
        carece, obviamente, desta acepción, pero que a asume
        facilmente. O termo é
        moi descoñecido pero isto non obstaculiza o seu uso.

        *****password, passphrase
        + Decisión: "password" tradúcese como "contrasinal"
        (substantivo
        masculino); passphrase: frase de paso
        + Razóns: En inglés existen dous conceptos, sinalados
        con estas dúas
        palabras; a segunda é un neoloxismo formado a partir
        do primeiro que indica
        a posibilidade de incluír espazos nesa cadea de texto
        e que pode ser máis
        longa que a primeira. "Contrasinal" é o termo
        empregado tradicionalmente na
        tradución de "password"; "frase de paso", aínda que
        non mantén a relación
        morfolóxica, transmite perfectamente a diferenza entre
        os dous conceptos.

        *****keyword
        + Decisión:
         keyword: "palabra clave" no contexto de buscas. Unha
        "keyword" é unha
        palabra que é relevante nun contexto.
         keyword: "palabra chave" para accesos. Unha "keyword"
        é como un
        "contrasinal".
        + Razóns: (dadas na decisión). Nota: non se considerou
        a posibilidade da
        tradución de "keyword" como contrasinal. Conveuse en
        que un contrasinal, ou
        unha clave remiten a un segredo, mentres que "chave"
        se refire a algo
        físico, como un ficheiro.


        *****update/upgrade/downgrade (verbo e substantivo)
        + Decisión:
         update: actualizar, actualización
         upgrade: anovar, anovación
         downgrade: reverter, reversión
        + Razóns: Non existen conflitos nestes usos. Si
        existen outras
        posibilidades para "downgrade", como "retroceder".

        *****rollback
        + Decisión: rollback: regresión, regresar
        + Razóns: é un termo distinto dos utilizados para
        update/upgrade/downgrade
        que pode transmitir a idea dun proceso incompleto do
        que se volve.

        *****commit
        + Decisión: commit: remitir, remisión
        + Razóns: correspondencia perfecta entre os termos

        *****encrypt/encryption/decrypt/decryption
        + Decisión:
         encrypt: cifrar
         encryption: cifrado
         decrypt: descifrar
         decryption: descifrado
        + Razóns: Fundamentalmente, hai que acabar coa
        tradución por "encriptar",
        que, literalmente, significa "meter nunha cripta".

        *****username/user name/login name/login/log in/log
        off/logon/log
        on/logout/log out/sign in/sign off/sign on/sign
        out/sign up/register/create
        account
        + Decisión:
         Concepto "crear unha conta que permita un acceso con
        determinados
        privilexios" (sign up, register): crear unha conta
         Concepto "Acceder coas credenciais obtidas con
        anterioridade" (sign
        in/on, log in/on e recíprocos): Acordalo nunha reunión
        posterior, barallando
        tal vez: acceder, entrar/saír
        + Razóns: 1) está claro; para 2) había diversas
        opcións, como as
        mencionadas, e distintos contextos nos que hai que
        probar se se pode
        "entrar", etc.

        *****username/user name/login name/login:
        + Decisión: username: nome de usuario
        + Razóns: Hai que unificar todos estes termos que
        teñen unha razón
        histórica no inglés pero non para nós. Hai que ter en
        conta no futuro a
        diferenza entre nome de usuario, como "xosecalvo" (que
        é unha secuencia de
        caracteres que utilizo en diversos lugares) e outro
        nome, para que o que
        aínda non decidimos nada, como "Xosé" (que é como me
        chama todo o mundo) ou
        "Francisco José" (que é o que pon na miña partida de
        nacemento), ambos os
        dous que podo utilizar para me identificar en
        determinados servizos.

        *****applet
        + Decisión: applet: miniaplicativo
        + Razóns: application: aplicativo; applet:
        miniaplicativo. Non se
        consideraron alternativas porque a utilización de
        "mini-" aquí é produtiva e
        porque se considera necesario traducir "applet" e non
        o deixar en inglés.

        *****widget, gadget, desklet, docklet
        + Decisión: widget, gadget, desklet, docklet: trebello
        + Razóns: "trebello" é un termo utilizado nas webs en
        galego para
        describir esta funcionalidade. Todas estas variantes,
        e outras que, seguro,
        aparecerán no futuro, son diferenciacións máis ben de
        entorno de traballo
        que de funcionalidade real. Un caso especial é
        "plasmoid: plasmoide" porque
        fai referencia a unha tecnoloxía específica, Plasma.
        Deberíase entender que
        a descrición dun "plasmoide" indicaría que se trata
        dun "trebello".

        *****clipboard
        + Decisión: clipboard: portapapeis
        + Razóns: Un "clipboard" fai referencia a un obxecto
        que, como en español,
        chámase "portapapeis". "Portarretallos" é un lusismo
        porque "retallo"
        significa (ponde aqui o que sexa, o digalego non
        funciona agora mesmo).

        *****gradient
        + Decisión:
         En contextos claramente matemáticos: gradient: a
        gradiente (feminimo)
         En contextos de cores: gradación
        + Razóns: unha gradiente, en matemáticas, é un valor
        que reflicte o cambio
        nun campo vectorial. Ao falarmos de imaxes, que é o
        máis frecuente
        (programas de deseño ou de retoque fotográfico)
        referímonos a unha
        "gradación" ou conversión paulatina dunha cor noutra
        cor. "degradado" e
        "degradación" describen unha perda de cualidades.
        "degradado" é tamén unha
        técnica utilizada na creación artística para rebaixa o
        valor dun atributo.

        *****highlight
        + Decisión: hightlight: realzar, realce
        + Razóns:

        *****file/archive
        + Decisión:
         file: ficheiro
         archive: arquivo, arquivar
         file (verbo), como en "file a report": enviar un
        informe de erro;
        informar dun erro -- por decidir
        + Razóns: A diferenza entre un ficheiro normal (file)
        e un comprimido
        (archive), polo menos aos ollos dun usuario, é clara.

      Vale pero... entendo que un .odt sería un ficheiro. A
      pesar de ser un
      ficheiro comprimido.
      E un .mkv?
      Eu distinguiría máis ben polo feito de que o ficheiro ten
      un uso directo
      mentres que o arquivo precisa de procesado (descompresión)
      previa. E isto
      tamén teríao seu aquel...

  Concordo.

    Para aclararnos. O que se falou é que todos son ficheiros. Se
    ademais
    é un ficheiro empaquetado, por exemplo co programa tar, tamén
    sería un
    arquivo. Se collemos un ficheiro txt e o comprimimos con gzip
    seguiria
    sendo un ficheiro (o comprimido, quero dicir) e non un
    arquivo. Aquí
    temos o problema de que programas como zip ademais de
    comprimir tamén
    empaquetan, polo que eses ficheiros serían arquivos tamén.

    A cousa é complicada, pero creo que todos concordamos que
    aínda que un
    odt sexa un ficheiro comprimido con zip, é dicir, un arquivo, en
    realidade chamámoslle ficheiro porque para o usuario normal non é
    evidente que sexa un zip.

        *****bug report
        + Decisión: provisorialmente: bug report: informe de
        erro -- para o
        futuro, ver se é erro ou fallo ou falla
        + Razóns: Existen dúbidas sobre se "fallo" é realmente
        galego

        *****file package
        + Decisión: file package: paquete de ficheiros
        +`Razóns: tradución normal (non é "ficheiro de paquetes").

        *****About
        + Decisión: about: Sobre (tamén, como opción
        estilística, "verbo de")
        + Razóns: "acerca de" é un castelanismo.

        *****environment
        + Decisión: environment: entorno
        + Razóns: "ambiente", nas acepcións de "ambiente de
        traballo" ou "bon
        ambiente" é un castelanismo e nas súas acepcións
        pre-informáticas non inclúe
        unha interface e uns procedementos asociados (nótese a
        miña oposición a este
        reducionismo). "contorno" describe só o espazo que
        arrodea ao lugar no que
        se fala e "contorna" o que arrodea o "contorno". Mmmm.

      O caso é que entorno se non me erro, non é un termo
      aceptado, nin aparece no
      volga.

    Que non apareza no VOLGA non quere dicir que non sexa un termo
    aceptado. O VOLGA está bastante limitado, e ademais é unha
    lista de
    palabras sen definicións, polo que a limitación aínda é máis
    grande. A
    veces hai que utilizar outras fontes para intentar xustificar as
    escollas. Dito isto eu non teño a capacidade para xustificar a
    escolla
    de «entorno» como fixo Méixome, así que a ver se el pode
    responder a
    isto e de paso facilitarme o labor de redactar a xustificación.

        *****height/width/length
        + Decisión: adiar a decisión para unha próxima reunión
        + Razóns: a multiplicidade de traducións posíbeis e
        válidas:
         height: alto, altura
         width: largo, largura, ancho, anchura; fondo
         lenght: longo

        *****empty
        + Decisión: empty: baleiro, baleirar
        + Razóns: prefírese esta tradución a "vaciar". Hai que
        evitar o erro de
        escribilos con "v

        *****history
        + Decisión: history: historial
        + Razóns:

        *****library
        +`Decisión: library: biblioteca
        + Razóns: unha "biblioteca" é o lugar ao que se vai
        consultar algo;
        "libraría" é, tamén neste caso, un falso amigo.

        *****bookmark
        + Decisión: bookmark: marcador, marcar
        + Razóns: É tamén o que se utilizar para os libros e o
        utilizado
        tradicionalmente para este concepto.

        *****buffer
        + Decisión: buffer: búfer (substantivo), gardar no
        búfer (verbo)
        + Razóns:


        *****change
        + Decisión: cambiar, cambio
        + Razóns: Hai que uniformizar, polo que se escolle
        esta e non trocar,
        mudar ou modificar, que poderían ser válidas.

      Esta escolla non a comprendo.

    Había que escoller unha porque hai demasiadas opcións, como
    era o caso
    de «window». Decidiuse esta por ser totalmente válida e a máis
    aceptada.

  Perdón, quería dicir que non é a miña preferida, xa que me gusta
  máis a opción mudar, simplemente por preferencia (estilo) persoal.
  Concordo en que todas son validas.
  A partir de agora empregarei o cambiar.

        *****edit
        + Decisión: edit: editar, edición
        + Razóns: É unha tradución estendida desde hai tempo;
        hai que promover a
        extensión semántica deste termo para que inclúa a
        modificación dun ficheiro.

      Vaites!
      Falta contexto pero asumo que estamos a falar de modificar
      e non publicar.
      Ultimamente ando coa tradución do Joomla! e curionsamente
      (ou non tanto) o
      frances emprega modificar para edit. Non entendo o por que
      de empregar un
      falso amigo cando isto é moi claro:
      publish: publicar
      edit: modificar

      A proposta para min é confusa sobre todo en determinados
      contornos, como o
      das web nas que se publican artigos.
      Editar o artigo, coa actual proposta é ambiguo xa que pode
      ser: modificalo
      ou publicalo (facelo visible)

      Para min dita proposta está coxa xa que de persistir nela,
      faría falta
      completala:
      Na miña opinión
      Edit (de modificar): editar
      Edit (de publicar): publicar
      Publish: publicar

      Con dita proposta (a de arriba) o que vexo é que edit
      pasaría a empregarse
      só na súa acepción de falso amigo (para min non é lóxico).

      Vexo máis lóxico:
      Edit (de modificar): modificar
      Edit (de publicar): publicar (ou editar)
      Publish: publicar

      Finalmente hai que ter en conta que traducir edit (na
      acepción de modificar)
      por modificar non tería problema algún xa que é un termo
      sobradamente
      coñecido e sobre todo<<claro>>.

    Xa sabía eu que ía haber problemas con isto. Discutídeo entre
    vós que
    xa bastante traballo teño para xuntar todos os acordos.


        *****close
        + Decisión: close: pechar
        + Razóns: Prefírese pechar a cerrar e a fechar; este
        último termo inclúe o
        matiz de "pechar con chave".

        ****develop
        + Decisión:
         develop: desenvolver
         developer: desenvolvedor
         development: desenvolvemento
        + Razóns:

        *****daemon
        + Decisión: decidirase noutra reunión.
        + Razón: daemon é un acrónimo; o seu significado é
        "servizo".

        *****provide
        + Decisión:
         provide: fornecer
         provider: fornecedor
        + Razóns: É a tradución acaída.

        *****replace
        + Decisión: replace: substituír; substitución
        + Razóns: É a tradución acaída. Para outra reunión hai
        que confirmar se
        existen casos que obriguen a incluír "substituto".

        *****application
        + Decisión: application: aplicativo
        + Razóns:


        *****disable/enable
        + Decisión: disable/enable: activar/desactivar
        + Razóns:

        *****font
        + Decisión: font: tipo de letra / letra (segundo o
        contexto, preferir a
        forma abreviada)
        + Razóns:

        *****redo, undo
        + Decisión:
         redo: refacer
         undo: desfacer
        + Razóns: É o uso habitual. Non teñen aparecido
        alternativas.

        *****driver
        + Decisión: controlador
        + Razóns:

        *****icon
        + Decisión: a icona
        + Razóns:

        *****item
        + Decisión: item: elemento
        + Razóns:

        *****initilize
        + Decisión:initilize: inicializar, initialization:
        inicialización
        + Razóns: cómpre distinguir entre iniciar un
        aplicativo e darlle a este os
        seus valore iniciais, que é o que indican estes termos.

        *****launch, launcher
        + Decisión: iniciar, iniciador
        + Razóns: "lanzar", o falso amigo, é outra cousa.

        *****retry
        + Decisión: retry: tentar de novo
        + Razóns: Reintentar tamén sería válido

        ***** landscape/portrait
        + Decisión:
         fotografía: paisaxe/retrato
         tipografía: natural/apaisado
         neutro: vertical/horizontal
        + Razóns: Usos específicos desta terminoloxía

        *****rename
        + Decisión: rename: renomear
        + Razóns: Tradución inmediata; "mudar o nome" é longo
        de máis

        *****audio
        + Decisión: audio, sound: son
        + Razóns:

        *****support
        + Decisión:
         support (vb): ser compatíbel con, admitir, permitir
        utilizar, incluír
         support (n): asistencia técnica (prestar)
        + Razóns: o falso amigo "soportar" non admite os
        sentidos orixinais.
        Habitualmente hai que recorrer a reelaborar o texto
        cunha estrutura distinta
        baseándose nas expresións suxeridas. No caso do
        substantivo, a solución
        tradicional é "asistencia técnica".

        *****check
        + Decisión: check: comprobar (verificar é comprobar se
        algo é verdadeiro
        ou falso), revisar (se algo está ben), corrixir,
        marcar (unha opción)
        + Razóns:

        checkbox: caixa de selección? -- hai que estudar as
        distintas
        posibilidades existentes nas GUI
        checksum: suma de comprobación, non "suma de verificación"

        Deron as 8 e eu funme
        *********************************************
        O que segue é a lista que tíñamos para discutir e que
        non se tratou.

          path (trust path/debuxo vectorial/ruta)
          chat (verbo e substantivo)
          download/upload (verbo e substantivo)
          «host»/«computer»/«hostname»
          case sensitive
          match case
          match (verbo/substantivo)
          port/backport (verbo/substantivo: portaxe e porto)
        (adaptar?, migrar?)
          enter (tecla)
          Nomes de teclas (shift, insert, end, arrow key, ...)

        Todos estes termos e máis están en:
        
https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG
        
<https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG>
        
<https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG
        
<https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG>>
        Lista de termos sinxelos

        Máis en Glosario de termos frecuentes de Trasno ->
         lista simplificada en
        
https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG
        
<https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG>
        
<https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG
        
<https://docs.google.com/document/d/1GPgi9VTsEqT2G5VeI0VLJO4xSBih1kUndyEEaqBeX5Y/edit?hl=en&authkey=CPG9uaIG>>


          pause (verbo/substantivo)
          underline (verbo/substantivo)
          blog (substantivo)
          blog/post (verbo)
          post (substantivo)
          hide/show/print
          launcher
          paste
          set/reset (verbo/substantivo)
          view (verbo/substantivo)
          viewer
          skip
          resize (verbo/substantivo)
          scale (verbo/substantivo)
          release (verbo/substantivo)
          rotate
          query (verbo/substantivo)


          Pechar discusión «complemento» e «engadido» (mirar
        no gdoc)

        Frases feitas

        (ficheiro aa_frases_e_estruturas_repetitivas.txt)

          Exporting the certificate failed.
          Failed to delete the file.
          Cannot modify the file.
          Couldn't open %s.
          "Could not display help document '%s'"
          DVD successfully copied
          Source file updated successfully.
          Are you sure you want to download the file?

          «Ten a certeza»
          «Está seguro de que»

          Error compiling translation file.
          An error occurred while running
          "There was an error loading moon image: %s"
          Resource cannot be locked
          Lock removed.

          «Bloqueo eliminado»
          «Eliminouse o bloqueo»

          Sorry, but you need to send a POST request.          backend/frontend

          online/offline (verbo/substantivo)


          Accións sobre as xanelas (maximize, unmaximize,
        minimize, shade, roll
        up, ...)
          Nomes dos menús (file, edit, view, help, tools,
        window, options,
        preferences, ...)  attach/attachment (no significado
        de conectar
        periféricos, p.ex.)
          detach(enchufar cables, desprender widgets de dock,
        ¿desasociar unha
        cousa de outra?)
          tab(tablature) (para rematar con «tab»)
          abort/cancel
         removable device
          request (verbo/substantivo)
          occurrence/occurence
          bold
          preview (verbo/substantivo):
        Lista de termos a discutir

      Grazas!!

        _______________________________________________
        Proxecto mailing list
        Proxecto@trasno.net <mailto:Proxecto@trasno.net>
        http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

      _______________________________________________
      Proxecto mailing list
      Proxecto@trasno.net <mailto:Proxecto@trasno.net>
      http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

    _______________________________________________
    Proxecto mailing list
    Proxecto@trasno.net <mailto:Proxecto@trasno.net>
    http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

  _______________________________________________
  Proxecto mailing list
  Proxecto@trasno.net <mailto:Proxecto@trasno.net>
  http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
--
 /\ Dia da liberdade dos documentos - Libera os teus documentos
_\/` http://documentfreedom.org/   - 30 de marzo de 2011


_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a