Ola.

Coas suxestións que fixo Ifrit (na rolda de galician.mozdev) máis
Susana, quedaron así:

# Encoding warnings and errors
EncNoDeclarationFrame=Non se declarou a codificación de caracteres dun
documento dentro dun marco. O documento pode amosarse diferente se é
visto sen o documento enmarcándoo.
EncNoDeclarationPlain=Non se declarou a codificación de caracteres dun
documento de texto sen formato. O documento representarase con
caracteres ilexíbeis  nas configuracións dalgúns navegadores se o
documento contén caracteres fora do rango do US-ASCII. É necesario
declarar a codificación de caracteres do ficheiro no protocolo de
transferencia ou o ficheiro necesita usar unha marca de orde de bytes
(BOM) como unha sinatura da codificación.
EncNoDeclaration=Non se declarou a codificación de caracteres do
documento HTML. O documento representarase con caracteres ilexíbeis
nas configuracións dalgúns navegadores se o documento contén
caracteres fora do rango do US-ASCII. É necesario declarar a
codificación de caracteres no documento ou no protocolo de
transferencia.
EncLateMetaFrame=Non se atopou a declaración da codificación de
caracteres do documento HTML dentro do marco ao examinar os primeiros
1024 bytes do ficheiro. A páxina cargarase de novo de forma automática
cando se visualice sen o documento enmarcándoa. É necesario mover a
declaración da codificación dentro dos primeiros 1024 bytes do
ficheiro.
EncLateMeta=Non se atopou a declaración da codificación de caracteres
do documento HTML ao examinar os primeiros 1024 bytes do ficheiro.
Esta páxina cargarase de novo de forma automática cando se visualice
nun navegador configurado de forma diferente. É necesario mover a
declaración da codificación dentro dos primeiros 1024 bytes do
ficheiro.
EncLateMetaReload=Recargouse a páxina porque non se atopou a
declaración da codificación de caracteres do documento HTML ao
examinar os primeiros 1024 bytes do ficheiro. É necesario mover a
declaración da codificación dentro dos primeiros 1024 bytes do
ficheiro.
EncLateMetaTooLate=Atopouse demasiado tarde a declaración da
codificación de caracteres para que tivese efecto. É necesario mover a
declaración da codificación dentro dos primeiros 1024 bytes do
ficheiro.
EncMetaUnsupported=Declarouse unha codificación de caracteres non
admitida para o documento HTML usando a etiqueta "meta". Ignorouse a
declaración.
EncProtocolUnsupported=Declarouse unha codificación de caracteres non
admitida no nivel do protocolo de transferencia. Ignorouse a
declaración.
EncBomlessUtf16=Detectouse un texto en Latín básico codificado en
UTF-16 sen marca de orde de bytes (BOM) nin declaración de nivel do
protocolo de transferencia. Codificar este contido en UTF-16 é
ineficiente e, en calquera caso, debería declararse a codificación de
caracteres.
EncMetaUtf16=Usouse a etiqueta "meta" para declarar a codificación de
caracteres como UTF-16. No seu lugar esta interpretouse como unha
declaración de UTF-8.
EncMetaNonRoughSuperset=Usouse unha etiqueta "meta" para declarar unha
codificación de caracteres que non codifica o rango Latín básico de
forma aproximada a US-ASCII. Ignorouse a declaración.

Están baseadas principalmente nas de Ifrit, pero recollo cousas de
Susana, e adapto ao estilo e terminoloxía que seguimos en Mozilla. Son
mellorábeis, pero por agora envío así ao repositorio. Calquera
suxestión, agradécese.

Saúdos.

2012/3/29 Enrique Estévez Fernández <keko...@gmail.com>:
> Ola.
>
> Con estas traducións e as que fixo Ifrit, e seguindo o estilo das que
> hai en Mozilla, escollerei as finais ou adaptareinas para resolver o
> bug. Publicarei as traducións en ambas roldas.
>
> Moitas grazas a ambos.
>
> Saúdos.
>
> 2012/3/29 Susana Brandariz <susana_branda...@hotmail.com>:
>>
>>> Temas do día:
>>> 1. Re: [Colaboración] Axuda coa tradución das seguintes cadeas
>>> (mvillarino)
>>  ----------------------------------------------------------------------
>>
>> Non sei se estou editando ben a mensaxe, estou case segura de que tiña que
>> escribir debaixo... En fin: fixen un intento de tradución das cadeas de
>> Mozilla que deixou Keko por se axuda, seguro que alguén se anima a revisalas
>> e melloralas.
>> Saúdos.
>>
>>
>>> Message: 1
>>> Date: Tue, 27 Mar 2012 00:01:25 +0200
>>> From: mvillarino <mvillar...@kde-espana.es>
>>> To: proxecto@trasno.net
>>> Subject: Re: [Colaboración] Axuda coa tradución das seguintes cadeas
>>> Message-ID:
>>> <CAGOKLE9t_cWz0pwrJ=mXc1RpYmt4y8cABWeKP5=S8cgnn+=l...@mail.gmail.com>
>>> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
>>>
>>> EncLateMetaFrame=The character encoding declaration of the framed HTML
>>> document was not found when prescanning the first 1024 bytes of the
>>> file. When viewed without the document framing it, the page will
>>> reload automatically. The encoding declaration needs to be moved to be
>>> within the first 1024 bytes of the file.
>>>
>>> Non se atopou a codificación dos caracteres no documento ao examinar
>>> os primeiros
>>> 1024 bytes do ficheiro; de contela, deberíase mover esa declaración a
>>> esa posición. A páxina cargarase automaticamente cando se vexa sen
>>> que o documento a poña nun marco.
>>>
>>> Por exemplo. A segmentación é mellorábel.
>>>
>>> 2012/3/26, Enrique Estévez Fernández <e...@keko.me>:
>>> > Boas.
>>> >
>>> > Reenvío este correo a rolda de Trasno, xa que parece que na de
>>> > galician.mozdev.org non dan sinais de vida. Espero a vosa axuda.
>>> >
>>> > Veñen de engadir as seguintes 12 cadeas a Mozilla. Teñen algo de
>>> > complicación e como non se soen ver na interface, cumpría unha boa
>>> > tradución xa que quizais non se modifiquen nunca máis.
>>> >
>>> > Espero a vosa colaboración, para resolver o bug canto antes.
>>> >
>>> > # Encoding warnings and errors
>>> > EncNoDeclarationFrame=The character encoding of a framed document was
>>> > not declared. The document may appear different if viewed without the
>>> > document framing it.
>> Non se declarou a codificación dos caracteres no documento. O documento pode
>> aparecer diferente de se visualizar sen o documento que o enmarca.
>>> > EncNoDeclarationPlain=The character encoding of the plain text
>>> > document was not declared. The document will render with garbled text
>>> > in some browser configurations if the document contains characters
>>> > from outside the US-ASCII range. The character encoding of the file
>>> > needs to be declared in the transfer protocol or file needs to use a
>>> > byte order mark as an encoding signature.
>> Non se declarou a codificación dos caracteres no documento. O documento
>> visualizarase con texto ilexible nalgúns navegadores se contén caracteres
>> que non pertenzan a  ASCII. A codificación de caracteres do ficheiro débese
>> declarar no protocolo de transferencia ou o ficheiro ten que usar unha marca
>> de orde de bytes como firma de codificación.
>>
>>> > EncNoDeclaration=The character encoding of the HTML document was not
>>> > declared. The document will render with garbled text in some browser
>>> > configurations if the document contains characters from outside the
>>> > US-ASCII range. The character encoding of the page must to be declared
>>> > in the document or in the transfer protocol.
>> Non se declarou a codificación dos caracteres no documento. O documento
>> visualizarase con texto ilexible nalgúns navegadores se contén caracteres
>> que non pertenzan a ASCII. A codificación de caracteres da páxina débese
>> declarar no documento ou no protocolo de transferencia.
>>
>>> > EncLateMetaFrame=The character encoding declaration of the framed HTML
>>> > document was not found when prescanning the first 1024 bytes of the
>>> > file. When viewed without the document framing it, the page will
>>> > reload automatically. The encoding declaration needs to be moved to be
>>> > within the first 1024 bytes of the file.
>> Aparece arriba feita por mvillarino
>>
>>> > EncLateMeta=The character encoding declaration of the HTML document
>>> > was not found when prescanning the first 1024 bytes of the file. When
>>> > viewed in a differently-configured browser, this page will reload
>>> > automatically. The encoding declaration needs to be moved to be within
>>> > the first 1024 bytes of the file.
>> Non se atopou a codificación dos caracteres no documento ao examinar os
>> primeiros 1024 bytes do ficheiro; de contela, deberíase mover esa
>> declaración a esa posición. A  páxina cargarase automaticamente cando se
>> visualice nun navegador con diferente configuración.
>>
>>> > EncLateMetaReload=The page was reloaded, because the character
>>> > encoding declaration of the HTML document was not found when
>>> > prescanning the first 1024 bytes of the file. The encoding declaration
>>> > needs to be moved to be within the first 1024 bytes of the file.
>> A  páxina cargouse porque non se atopou a codificación dos caracteres no
>> documento ao examinar os primeiros 1024 bytes do ficheiro; de contela,
>> deberíase mover esa declaración a esa posición.
>>
>>> > EncLateMetaTooLate=The character encoding declaration of document was
>>> > found too late for it to take effect. The encoding declaration needs
>>> > to be moved to be within the first 1024 bytes of the file.
>> A codificación dos caracteres no documento atopouse demasiado tarde para que
>> tivese efecto. Deberíase mover esa declaración aos primeiros 1024 bytes do
>> ficheiro.
>>
>>> > EncMetaUnsupported=An unsupported character encoding was declared for
>>> > the HTML document using a meta tag. The declaration was ignored.
>> Declarouse unha codificación de caracteres non compatíbel para o documento
>> usando unha metaetiqueta. Ignorouse esa declaración.
>>
>>> > EncProtocolUnsupported=An unsupported character encoding was declared
>>> > on the transfer protocol level. The declaration was ignored.
>> Declarouse unha codificación de caracteres non compatíbel no nivel de
>> protocolo de transferencia. Ignorouse esa declaración.
>>
>>> > EncBomlessUtf16=Detected UTF-16-encoded Basic Latin-only text without
>>> > a byte order mark and without a transfer protocol-level declaration.
>>> > Encoding this content in UTF-16 is inefficient and the character
>>> > encoding should have been declared in any case.
>> Detectouse un texto en Latín básico codificado en UTF-16 sen marca de orde
>> de bytes nin declaración de nivel de protocolo de transferencia. Codificar
>> este contido en UTF-16 non é eficiente e a codificación dos caracteres
>> deberíase ter declarado en calquera caso.
>>
>>> > EncMetaUtf16=A meta tag was used to declare the character encoding as
>>> > UTF-16. This was interpreted as an UTF-8 declaration instead.
>> Usouse unha metaetiqueta para declarar a codificación dos caracteres como
>> UTF-16 pero foi interpretada como UTF-8.
>>
>>> > EncMetaNonRoughSuperset=A meta tag was used to declare a character
>>> > encoding the does not encode the Basic Latin range roughly like
>>> > US-ASCII. The declaration was ignored.
>> Esta non a acabo de pillar, dame a impresión de que falta algunha palabra.
>>> >
>>>
>>> Fin de Resumo de Proxecto, vol 23, envío 34
>>> ********************************************
>>
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a