On Qui, 2002-10-03 at 20:28, Jacobo Tarrio wrote:
> O Xoves,  3 de Outubro de 2002 ás 20:30:31 +0200, Manuel A. Fernández 
> Montecelo escribía:
> 
> > tra...@trasno.net furrula? :D
> 
>  proxecto@trasno.net

vaia :D

e lo' que, ousas? já me disse o Damián que falara contigo para ver se
ias.


aburinho!!

________________________________________________________________________
Manuel A. Fernández Montecelo <man...@sindominio.net>

GnuPG pubkey: [http://sindominio.net/~manuel/gpg-pubkey.txt]

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Responderlle a