On Aug/31/2004, Martina Ramilo Pereira wrote:

> If this option is checked a cyclic redundancy check (CRC) code will be 
> added to each frame, allowing transmission errors that could occur on the 
> MP3 stream to be detected; however, it takes 16 bits per frame that would 
> otherwise be used for encoding, thus slightly reducing the sound quality.

    Eu escribiría:

    "De activar esta opción engadirase un Chequeo Cíclico de Redundancia
(CRC) a cada trama, permitindo detectar erros de transmisión que ocorresen no
fluxo MP3; nembargantes, ocupa 16 bits por trama que poderían ser usados para
a codificación, reducindo levemente a calidade do sonido."

-- 
    Roberto Suarez Soto
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a