O Luns, 12 de Maio de 2008, Leandro Regueiro escribiu:

> >  2 s f GRÁF Modelo dos distintos elementos que compoñen unha obra
> > debuxada ou escrita, que dá unha idea aproximada de como vai quedar unha
> > vez impresa.
Non, un "mockup" é o que se define enriba. Un prototipo debe ser completamente 
funcional (v.gr. un prototipo dun coche debe andar, frear, virar, etc), un 
mock abonda conque teña semellanza visual co final.-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a