Miguel Bouzada escribiu:


2009/5/16 Miguel Branco <bandu...@gmail.com <mailto:bandu...@gmail.com>>

  info: http://cpapx.xunta.es/portal/secretaria/asociacions.htm
  anexo: papelame completa

   >Que asociacións se inscriben no Rexistro de Asociacións da Xunta
  de Galicia?
   >Inscríbense as asociacións sen ánimo de lucro, así como as
   >federacións, confederacións e unións de ámbito galego

  no problem

   >Onde rexistrar a asociación? Se é unha asociación de: ámbito
  autonómico:
   >Rexistro Central de Asociacións.Conselleríade Presidencia,
   >Administracións Públicas e Xustiza.

  sería de ambito autonómico, non provincial, así que en Santiagho en
  presidencia


+1


   >Cómo rexistrar unha asociación?
   >Documentación a presentar mediante orixinal ou certificado, por
  duplicado:
   >Solicitude* dirixida ao rexistro competente (ver apartado anterior). A
  solicitude debe realizarse, cando menos, por un dos promotores ou
  fundadores.

   >Acta fundacional* que debe conter: nome e apelidos, NIF,
  nacionalidade e
  domicilio dos promotores; a vontade de constituír a asociación, a
  elección da
  Xunta Directiva; lugar, data e sinaturas dos promotores ou dos seus
  representantes. Se son persoas xurídicas: certificación do acordo do
  órgano
  competente e designación persoa física.

  tranquilos, non hai tanto que cubrir. Sería xuntarnos todos os
  interesados,
  traer fotocopias do DNI, levantar acta de constitución, firmala,
  decidir o
  presidente... e firmar os estatutos e presentar iso en Presidencia.

   >Estatutos*, co contido que establece a Lei orgánica 1/2002, de 22
  de marzo,
  reguladora do dereito de asociación, data e sinatura do socios
  promotores en
  todas as súas follas.

  Temos o modelo do GPUL, gracias Tsao,que nos vale perfectamente.
  Dádeme 3-4
  días e presento un borrador que poidamos discutir.


+1

   >Xustificante do pagamento da taxa prevista**.
   >Número de persoas precisas para constituír unha asociación: Tres
  ou máis
  persoas físicas ou xurídicas. O mesmo número se se trata dunha
  federación,
  confederación e unión de asociacións de ámbito galego.

  estimo que anda sobre dos 100€ o rexistro

   >Denominación da asociación.
   >Non pode coincidir con outra previamente inscrita. Se a
  denominación non
  figuraen galego ou en castelán, debe achegarse certificado asinado
  pola mesma
  persoa que presenta a solicitude no que se expoña a tradución.

  Non temos problema coa denominación. Valería:
  Asociación Trasno
  ... pero é necesario dicir "asociación" e recoméndase seguir cunha
  especificación do que a asociación fai seguida do nome desta: ie.
  Asociación para a Localización de Software Libre ó Galego Trasno


+1  O maior problema é o domicilio fiscal. É posible que outra
  asociación nos
  permita aloxamento: teñen que firmar en asamblea que nos ceden o
  local para as
  nosas actividades.


Nas asocs. de recente creación, que se supón non dispoñen de medios económicos, é costume empregar o domicilio do/a presidente/a e as veces o do/a secretario/a ou tesoureiro/a, como sé social, e esta é a súa vez a sé fiscal.

Eu participei na constitución de duas asocs, unha provincial e unha autonomica e foi dabondo con empregar o domicilio do presidente.
Poida que sexa unha boa opción, aínda que sexa por ter un acceso rápido ao correo postal. Para o aloxamento dos servizos web penso que o gpul pode botarnos unha man, haberá que ver se nos deixan por unha máquina no seu local.

  Por último, as asociacións de máis de dous anos poden solicitar a
  declaración
  de 'utilidade pública' que reporta beneficios fiscais e administrativos.
  Trasno, pola propia natureza do asunto, podería serlle concedida nalgún
  momento.

  Saúdos,

  Miguel Branco
--
"Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org <http://jabberes.org> e na sala galpon_min...@conf.jabberes.org <mailto:galpon_min...@conf.jabberes.org>

Responderlle a