Perfesto grazas

Leandro Regueiro escribiu:
> Ola,
> como non sei da rolda esa da que me falabades aí tes os erros. Lembra
> que tamén hai máis erros en http://trasno.net/trasno:erros e pode que
> algún dos que hai aquí tamén estea na wiki de Trasno.
> 
> Expresión de busca inválida.  |  Invalid search expression.  | G/gdesklets
> Chamada a función inválida  |  Invalid Function Call  | G/gdesklets
> Paquete inválido  |  Invalid package  | G/gdesklets
> Directorio inválido  |  Invalid directory  | G/glade
> Selección inválida en on_style_copy()  |  Invalid selection in
> on_style_copy()  | G/glade
> (Nome inválido)  |  (Invalid Name)  | G/gthumb
> Codificación do caracter inválido  |  Invalid character encoding  |
> G/epiphany-extensions
> Encontrado %d enlace inválido  |  Found %d invalid link  |
> G/epiphany-extensions
> Aceptar certificado _SSL inválido  |  Accept invalid _SSL
> certificate  | G/xchat-gnome
> URL %s inválida  |  Invalid URL %s | G/gftp
> Argumento inválido |  Invalid argument | G/gftp
> Resposta a EPSV inválida '%s' |  Invalid EPSV response '%s' | G/gftp
> Resposta inválida '%c' recibida do servidor. |  Invalid response
> '%c' received from server. | G/gftp
> UTF-8 inválido  |  Invalid UTF-8  | G/gimp
> Secuencia de caracteres inválida na URI  |  Invalid character
> sequence in URI  | G/gimp
> Datos UTF-8 inválidos no ficheiro '%s'.  |  Invalid UTF-8 data in
> file '%s'.  | G/gimp
> Cadea UTF-8 inválida no ficheiro XCF  |  Invalid UTF-8 string in XCF
> file  | G/gimp
> Cadea UTF-8 no ficheiro de patrón '%s'.  |  Invalid UTF-8 string in
> pattern file '%s'.  | G/gimp  **traducir invalid**
> Engadir a data de obtención  |  Append fetch data  | G/anjuta
> **dúbida sobre se é data ou datos**
> Engadir a data de obtención  |  Append fetch data  |
> G/anjuta-extras **dúbida sobre se é data ou datos**
> Introduza unha lista de valores para aplicar en cada columna  |
> Enter a list of values to be applied on each row  | G/glade3
> Inalámbrico  |  Wireless  | G/hardware-monitor
> Autentificación  |  Authentication  | G/gnome-network
> Requírese autentificación  |  Authentication Required  |
> G/gnome-cups-manager
> Nome de usuario tomado da autentificación  |  Username taken from
> Authentication  | G/gnome-network
> Contrasinal tomado da autentificación  |  Password taken from
> Authentication  | G/gnome-network
> Hint da _caixa de ferramentas:  |  Hint for the _toolbox:  |
> G/gimp  **non sei se a tradución será correcta**
> Hint para outros _ancorables:  |  Hint for other _docks:  | G/gimp
> **non sei se a tradución será correcta**
> Hub  |  Hub  | G/dia
> 100BaseT Hub  |  100BaseT Hub  | G/dia
> Cisco Hub  |  Cisco Hub  | G/dia
> Hub subdued  |  Hub subdued  | G/dia
> Hub pequeno  |  Small Hub  | G/dia
> Conmutador ou hub amoreábel  |  Stackable hub or switch  | G/dia
> Gardar puntos do camino no ficheiro  |  Save Path Points to File  |
> G/gimp-gap
> Tras conectar, lanzar este programa  |  Run Program After Connect
> | G/gnome-network
> Tras desconectar, lanzar este programa  |  Run Program After
> Disconnect  | G/gnome-network
> _Pé  |  _Folder  | G/gthumb
> Exportar carpeta  |  Folder Export  | G/f-spot
> Carpeta personal de barras de ferramentas  |  Personal Toolbar
> Folder  | G/galeon
> Nome de carpeta non válido: "%s"  |  Invalid folder name: "%s"  | G/pan
> A carpeta "%s" xa existe.  |  Folder "%s" already exists.  | G/pan
> Nome da Nova Carpeta:  |  New Folder Name:  | G/pan
> Creada a carpeta pan.enviarlogo  |  Created folder pan.sendlater  | G/pan
> Creada a carpeta pan.enviados  |  Created folder pan.sent  | G/pan
> Seleccione unha Carpeta da lista de Grupos.  |  Please Select a
> Folder from the Group list.  | G/pan
> Introducir o constrasinal para %s  |  Enter password for %s  | G/gvfs
> Actividade de debuxo (punto a punto)  |  Drawing activity (pixmap)
> | G/gcompris **dúbida**
> Pixel  |  Pixel  | G/sodipodi **til**
> _Suspender o emprego da transición (requírise o reinicio) |  _Use
> crossfading backend (requires restart) | G/rhythmbox
> Filtra-los datos cos criterios indicados  |  Filter data with given
> criteria  | G/gnumeric
> No espazo de traballlo: %s  |  On Workspace: %s  | G/libwnck
> Ventana con desprazamiento  |  Scrolled Window  | G/glade
> <b>Autogardar</b>  |  <b>Autosave</b>  | G/gtranslator
> O ancho do bordo arredor do contenedor  |  The width of the border
> around the container  | G/glade
> reemplazar fillo do contenedor - non implementado aínda  |
> replacing child of container - not implemented yet  | G/glade
> Bodo da icona:  |  Icon Border:  | G/glade
> Barra de Desplazamento Horizontal  |  Horizontal Scrollbar  | G/glade
> Barra de Desprazamiento Vertical  |  Vertical Scrollbar  | G/glade
> Política de modificación da barra de desplazamento  |  The update
> policy of the scrollbar  | G/glade
> Decodificador:  |  Decoder:  | G/gimp-gap
> A chave foi subsituída  |  Key has been superseded  | G/seahorse
> Prever o uso da opción  |  Prevent use of option  | G/orca
> Configurar  |  Customize  | G/sawfish
> _Configurar  |  _Customize  | G/sawfish
> Non se puido abrir pty maestro %s: %s  |  Cannot open master pty
> %s: %s  | G/gftp
> Advertencia: Non se puido atopar o ficheiro maestro de marcadores %s
> |  Warning: Cannot find master bookmark file %s  | G/gftp
> Requírese a bilbioteca SDL_mixer  |  Require SDL_mixer library  | G/anjuta
> Requírese a bilbioteca SDL_mixer  |  Require SDL_mixer library  |
> G/anjuta-extras
> Requírese a bilbioteca SDL_net  |  Require SDL_net library  | G/anjuta
> Requírese a bilbioteca SDL_net  |  Require SDL_net library  |
> G/anjuta-extras
> Requírese a bilbioteca SDL_ttf  |  Require SDL_ttf library  | G/anjuta
> Requírese a bilbioteca SDL_ttf  |  Require SDL_ttf library  |
> G/anjuta-extras
> Adiminstrar teus certificados  |  Manage your certificates  |
> G/epiphany-extensions
> Adiminstrar os seus dispositivos de seguranza  |  Manage your
> security devices  | G/epiphany-extensions
> Xesto de documentos  |  Document Manager  | G/anjuta
> Xesto de documentos  |  Document Manager  | G/anjuta-extras
> Configuacións de visualización do editor  |  Editor view settings
> | G/anjuta
> Configuacións de visualización do editor  |  Editor view settings
> | G/anjuta-extras
> Control de confianza de certificados de correo  |  Email Certificate
> Trust Settings  | G/evolution
> Non se pode actualizar a configuración de gedit.  |  Impossible to
> update gedit settings.  | G/gedit-plugins
> Idima do web:  |  Site Language:  | G/damned-lies
> Texto de mostra:  |  Preview Text:  | G/glade
> Selecciona a língua para usar no taboleiro  |  Select the language
> to use in the board  | G/gcompris
> Non foi posíbel enviar a interface '%s'. %s  |  Couldn't load the
> '%s' interface. %s  | G/totem
> _Enviar ficheiros de subtítulos automaticamente ao enviar un filme  |
>  Automatically _load subtitle files when movie is loaded  | G/totem
> Activa o gcompris --experimental para ver o menú.  |  Run gcompris
> --experimental to see this menu.  | G/gcompris
> Activar a lista de programas no diálogo "Run Application"  |  Enable
> program list in "Run Application" dialog  | G/gnome-panel
> Expandir a lista de programas no diálogo "Run Application"  |
> Expand program list in "Run Application" dialog  | G/gnome-panel
> Inicia_r os ficheiros de texto executábeis ao abrilos  |  _Run
> executable text files when they are opened  | G/nautilus
> Executo un comando site específico  |  Run a site specific command  | 
> G/gftp
> Activar o completado automático no diálogo "Run Application"  |
> Enable autocompletion in "Run Application" dialog  | G/gnome-panel
> <b>Extraible:</b>  |  <b>Removable:</b>  | G/gnome-mount
> Disco ríxido extraible  |  Removable Hard Disk  | G/gnome-mount
> <b>Sincronizar as seguintes pistas de reprodución</b>  |
> <b>Synchronize the Following Playlists</b>  | G/conduit
> 
> 
> Ata logo,
>          Leandro Regueiro

Responderlle a