O Luns, 14 de Decembro de 2009 22:37:26 Xosé escribiu:
> Dono ou propietario?

Sen dúbida ningunha: armador

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a