Ola.

En relación con este correo, hoxe tentei arranxar o problema de
tradución de CA. Onde aparecía CA quedou igual, non soio cambiar as
siglas, polo menos por agora.

Pódese botar unha ollada rápida aquí:

http://hg.mozilla.org/l10n-central/gl/rev/41026a80861e

Espero que estea ben. Cando poida comprobarei como queda na interface
do Firefox. Seguro que se me esqueceu algún.

Saúdos.


2010/12/16 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> Na tradución do Chromium-ChromeOS, atopámonos cun bloque moi importante
> referido ao que ata agora traduciamos como "Autoridades certificadoras".
> Convencidos de que había (ou debería haber) un termo xa consolidade na
> lexislación, fíxose unha busca ao respecto e levounos a topar:
>
> BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
> ANO CCCXLIV · XOVES 1 DE XANEIRO DE 2004 · SUPLEMENTO NÚM. 1 EN LINGUA
> GALEGA · FASCÍCULO SEGUNDO
>
> LEI 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica. («BOE» 304, do
> 20-12-2003.)
> Real decreto lei 14/1999, do 17 de setembro, sobre sinatura electrónica
>
> http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2004/01/01/pdfs/A00185-00199.pdf
>
> Artigo 20. Obrigas dos prestadores de servicios de certificación que expidan
> certificados recoñecidos.
> 1. Ademais das obrigas establecidas neste capítulo, os prestadores de
> servicios de certificación que expidan certificados recoñecidos deberán
> cumpri-las seguintes obrigas:
>
> Artigo 27. Certificación de dispositivos seguros de creación de sinatura
> electrónica.
> 2. A certificación poderá ser solicitada polos fabricantes ou importadores
> de dispositivos de creación de sinatura e será levada a cabo polas entidades
> de certificación recoñecidas por unha entidade de acreditación designada de
> acordo co disposto na Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria, e nas súas
> disposicións de desenvolvemento.
>
> Artigo 30. Deber de información e colaboración.
> 1. Os prestadores de servicios de certificación, a entidade independente de
> acreditación e os organismos de certificación teñen a obriga de facilitarlle
> ó Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía toda a información e colaboración
> precisas para o exercicio das súas funcións.
>
> Disposición adicional segunda. Exercicio da potestade sancionadora sobre a
> entidade de acreditación e os organismos de certificación de dispositivos de
> creación de sinatura electrónica.
>
> Consonte isto traducimos:
> Certification Authority → Entidades de acreditación
> CA Issuers: → Entidades emisoras de certificados:
> intermediate CAs: → entidades emisoras de certificados intermediarias:
> Authorities → Entidades
>
> Subject Public Key Algorithm
> description: The label of the Subject Public Key Algorithm element in the
> details page of the certificate info dialog. (In this case, subject refers
> to the entity the certificate was issued to.)
>
> Subject's Public Key
> description: The label of the Subject's Public Key element in the details
> page of the certificate info dialog. (In this case, subject refers to the
> entity the certificate was issued to.)
>
> A devandita lei refírese a este "subject" como asinante e como titular, nos
> aplicamos o termo "Titular"
>
> Vemos que en aplicativos como "evolution" está traducido como:
>
> Subject Public Key Algorithm → Algoritmo da chave pública do asunto
> Subject Public Key Info → Información do asunto da chave pública
> Subject's Public Key → Chave pública do asunto
>
> Sería convínte que quen se encarga da tradución do "Evolution" fixese os
> cambios oportunos.
>
> Notas que atopou Antón nalgures:
> Serial Number: Used to uniquely identify the certificate.
> Subject: The person, or entity identified.
> Signature Algorithm: The algorithm used to create the signature.
> Issuer: The entity that verified the information and issued the certificate.
> Valid-From: The date the certificate is first valid from.
> Valid-To: The expiration date.
> Key-Usage: Purpose of the public key (e.g. encipherment, signature,
> certificate signing...).
> Public Key: the purpose of SSL when used with HTTP is not just to encrypt
> the traffic, but also to authenticate who the owner of the website is, and
> that someone's been willing to invest time and money into proving the
> authenticity and ownership of their domain.
> Thumbprint Algorithm: The algorithm used to hash the certificate.
> Thumbprint: The hash itself to ensure that the certificate has not been
> tampered with.
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a