Hi
I have Mac OS High Sierra Version 10.13.3 I see this is not listed on the 
supported OS versions on the download page.
My question is will it still work or do I need to wait for an updated version 
to come out?

Sincerely

Gary HartleyRhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys 
deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y 
cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy 
gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na 
fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu 
ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn 
eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn 
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon 
neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn 
wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost 
hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o 
Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely 
for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in 
error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are 
not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any 
information contained in this email. Any views or opinions are solely those of 
the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor 
University does not guarantee that this email or any attachments are free from 
viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the 
email, this email is not intended to form a binding contract - a list of 
authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.

_______________________________________________
Qgis-community-team mailing list for organizing community resources such as 
documentation, translation etc..
Qgis-community-team@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-community-team

Reply via email to