Hi,
 
While an upgrade attempt, I broke clamav. Here is the setup on Cent OS 7
 
rpm -q clamav
package clamav is not installed
[root@sr24 ~]# rpm -qa | grep qt
mailman-2.1.12-20.qt.el7.x86_64
daemontools-0.76-0.qt.el7.x86_64
isoqlog-2.2.1-2.qt.el7.x86_64
ezmlm-0.53.324-0.qt.el7.x86_64
libsrs2-devel-1.0.18-0.qt.el7.x86_64
control-panel-0.5.1-1.qt.el7.x86_64
simscan-1.4.0-1.qt.el7.x86_64
qt5-qtbase-common-5.9.7-5.el7_9.noarch
qt5-qtbase-gui-5.9.7-5.el7_9.x86_64
ripmime-1.4.0.10-0.qt.el7.x86_64
qmailmrtg-4.2-3.qt.el7.x86_64
qmt-release-1-7.qt.el7.noarch
libsrs2-1.0.18-0.qt.el7.x86_64
ucspi-tcp-0.88-0.qt.el7.x86_64
ezmlm-cgi-0.53.324-0.qt.el7.x86_64
squirrelmail-1.4.22-1.qt.el7.x86_64
maildrop-devel-2.9.1-2.qt.el7.x86_64
mailman-debuginfo-2.1.12-20.qt.el7.x86_64
highcontrast-qt5-0.1-2.el7.x86_64
qt5-qtbase-5.9.7-5.el7_9.x86_64
autorespond-2.0.5-0.qt.el7.x86_64
vqadmin-2.3.7-1.qt.el7.x86_64
libdomainkeys-devel-0.69-1.qt.el7.x86_64
vpopmail-5.4.33-1.qt.el7.x86_64
qmailadmin-1.2.16-2.qt.el7.x86_64
adwaita-qt5-1.0-1.el7.x86_64
maildrop-2.9.1-2.qt.el7.x86_64
qmt-plus-1-0.qt.el7.noarch
spamdyke-5.0.1-0.qt.el7.x86_64
dovecot-2.3.10-11.qt.el7.x86_64
qmail-1.03-2.2.1.qt.el7.x86_64
 
How do I install clamav and spamassassin ? Any help would be much
appreciated.
 
Best Regards

Biju Jose
Mobile : 9895 990 272


 

Reply via email to