Yes, thanks. That seems to be it:

thing <- c("M1", "M2", "M.1", "M.2")
> sort(thing)
[1] "M1" "M.1" "M2" "M.2"

The only documentation I can find is from ?Comparison:
"Collation of non-letters (spaces, punctuation signs, hyphens,
fractions and so on) is even more problematic."

Indeed.

Bob

On 13 October 2016 at 11:26, PIKAL Petr <petr.pi...@precheza.cz> wrote:
> Hi
>
> Just a wild guess. Dot is ignored and the output is alphabetically sorted.
>
> You could try sort it yourself by
>
> sort(ls())
>
> Cheers
> Petr
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-boun...@r-project.org] On Behalf Of Bob
>> O'Hara
>> Sent: Thursday, October 13, 2016 10:29 AM
>> To: r-help <r-help@r-project.org>
>> Subject: [R] (no subject)
>>
>> I've just come across an odd problem with sorting in ls(): it doesn't seem to
>> order the object names correctly. If I do the following, the order isn't 
>> what I
>> expect:
>>
>> > ls(sorted=TRUE)
>> [1] "AridData"     "AridDataToBUGS"  "Arid.df"
>> "Arid.hpd"     "AridPrecip.sd"   "Break.df"
>> [7] "Break.hpd"     "Cols"       "Data"
>> "DataFrames"    "DataToBUGS"    "DataToBUGS.nonlog"
>> [13] "FitBRugs"     "Fixed.df"     "Fixed.hpd"
>> "FormatData"    "GetCol"      "GetHPD"
>> [19] "GetMCMC"      "GetRow"      "HPDIs"
>> "Int.alpha12"    "Int.alpha21"    "ModisData"
>> [25] "ModisDataToBUGS"  "Modis.df"     "ModisFixed.df"
>> "ModisFixed.hpd"  "Modis.hpd"     "ModisPrecip.sd"
>> [31] "ModisShrink.df"  "ModisShrink.hpd"  "ModisYears"
>> "OrigData"     "OrigDataToBUGS"  "Orig.df"
>> [37] "Orig.hpd"     "OrigPrecip.sd"   "OrigYears"
>> "PlotChecks"    "PlotEff"      "plothpd"
>> [43] "ProvinceNames"   "ResNames"     "ResNamesOrder"
>> "Shrink.df"     "Shrink.hpd"    "SimInits"
>>
>> Specifically, the Modis* objects are sorted like this:
>>
>> > ls(sorted=TRUE)[26:30]
>> [1] "Modis.df"    "ModisFixed.df" "ModisFixed.hpd" "Modis.hpd"
>> "ModisPrecip.sd"
>>
>> With Modis.* coming both before and after ModisF*. I can't see why there
>> would be any odd problems with character sets changing (this was all done
>> on a single computer with no weird locale switching), and the objects are all
>> created within a single R session:
>>
>> > sessionInfo()
>> R version 3.2.5 (2016-04-14)
>> Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
>> Running under: Ubuntu 16.04.1 LTS
>>
>> locale:
>> [1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8    LC_NUMERIC=C
>> LC_TIME=en_GB.UTF-8    LC_COLLATE=en_US.UTF-8
>> [5] LC_MONETARY=en_GB.UTF-8  LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
>> LC_PAPER=en_GB.UTF-8    LC_NAME=C
>> [9] LC_ADDRESS=C        LC_TELEPHONE=C
>> LC_MEASUREMENT=en_GB.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C
>>
>> attached base packages:
>> [1] stats   graphics grDevices utils   datasets methods  base
>>
>> other attached packages:
>> [1] MCMCglmm_2.22.1  ape_3.5      Matrix_1.2-7.1
>> RColorBrewer_1.1-2 plyr_1.8.4     coda_0.18-1
>>
>> loaded via a namespace (and not attached):
>> [1] cubature_1.1-2 corpcor_1.6.8  tools_3.2.5   Rcpp_0.12.7
>> nlme_3.1-128  grid_3.2.5   knitr_1.14
>> [8] tensorA_0.36  lattice_0.20-34
>>
>> Can anyone explain what's going on?
>>
>> Bob
>>
>> --
>> Bob O'Hara
>>
>> Biodiversity and Climate Research Centre Senckenberganlage 25
>> D-60325 Frankfurt am Main,
>> Germany
>>
>> Tel: +49 69 798 40226
>> Mobile: +49 1515 888 5440
>> WWW:  http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=219
>> Blog: http://occamstypewriter.org/boboh/
>> Journal of Negative Results - EEB: www.jnr-eeb.org
>>
>> ______________________________________________
>> R-help@r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou 
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně 
> jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze 
> svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email 
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či 
> zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, 
> a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; 
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany 
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným 
> dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost 
> žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně 
> pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu 
> případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je 
> adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are 
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. 
> Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from 
> your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized 
> to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused 
> by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a 
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately 
> accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance 
> of the offer on the part of the recipient containing any amendment or 
> variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon 
> an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter 
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she 
> is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power 
> of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the 
> recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient 
> of the person represented by the recipient.-- 
Bob O'Hara

Biodiversity and Climate Research Centre
Senckenberganlage 25
D-60325 Frankfurt am Main,
Germany

Tel: +49 69 798 40226
Mobile: +49 1515 888 5440
WWW:  http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=219
Blog: http://occamstypewriter.org/boboh/
Journal of Negative Results - EEB: www.jnr-eeb.org

______________________________________________
R-help@r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

Reply via email to