Thanks! That helped. Was able to extract by character
Rgds,
Sharada

On Tue, Aug 8, 2017 at 8:20 PM, PIKAL Petr <petr.pi...@precheza.cz> wrote:
> Hi
>
> try
> str(varcompobject)
>
> to see structure of this object. You can extract parts by standard R means.
>
> Cheers
> Petr
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-boun...@r-project.org] On Behalf Of Sharada
>> Ramadass
>> Sent: Tuesday, August 8, 2017 3:33 PM
>> To: r-help@r-project.org
>> Subject: [R] how to extract individual values from varcomp?
>>
>> Hello,
>>   I am trying to use varcomp to decompose the variance across multiple nested
>> levels on a lme object. I am able to successfully do this and when I view the
>> varcomp object I can see the individual values / estimates for the variance 
>> at
>> different levels.
>>
>> However, I want to be able to extract each of them separately, as I need to
>> build a confidence interval using bootstrapping on the sample data. How can I
>> go about extracting the individual estimates from varcomp object? The
>> datatype seems to show it as a double. Any pointers would be appreciated.
>>
>> Thanks and Regards,
>> Sharada
>>
>> ______________________________________________
>> R-help@r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou 
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně 
> jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze 
> svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email 
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či 
> zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, 
> a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; 
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany 
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným 
> dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost 
> žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně 
> pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu 
> případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je 
> adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are 
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. 
> Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from 
> your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized 
> to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused 
> by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a 
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately 
> accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance 
> of the offer on the part of the recipient containing any amendment or 
> variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon 
> an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter 
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she 
> is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power 
> of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the 
> recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient 
> of the person represented by the recipient.

______________________________________________
R-help@r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

Reply via email to