Kini, semakin ramai rakyat Malaysia yang menjadikan internet sebagai
salah satu sumber pendapatan sampingan yang lumayan. Anda pula
bagaimana?

Tentunya anda pernah mendengar bahawa terdapat pelbagai kaedah menjana
pendapatan dengan menggunakan komputer dan talian internet. Dan
tahukah anda... sebenarnya terdapat pelbagai model dan jenis
perniagaan internet yang boleh anda jalankan?

Anda inginkan model dan jenis perniagaan internet sila klik disini

http://tinyurl.com/ModelBisnes

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"resepibanjar" group.
To post to this group, send email to resepibanjar@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to 
resepibanjar+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/resepibanjar?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke