https://git.reactos.org/?p=reactos.git;a=commitdiff;h=0d838f40a3201dc282e500e70b632537cad25cae

commit 0d838f40a3201dc282e500e70b632537cad25cae
Author:   Adam Słaboń <asaillen456...@gmail.com>
AuthorDate: Sun Feb 4 18:45:20 2018 +0100
Commit:   Hermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-ma...@reactos.org>
CommitDate: Sun Feb 4 18:45:20 2018 +0100

  [TRANSLATION] Polish translation update (#357)
---
 base/applications/fontview/lang/pl-PL.rc     | 14 +++++++-------
 base/applications/mmc/lang/pl-PL.rc       | 6 +++---
 base/applications/mscutils/servman/lang/pl-PL.rc | 6 +++---
 base/applications/notepad/lang/pl-PL.rc     | 2 +-
 base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc      | 14 +++++++-------
 base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc        | 2 +-
 dll/shellext/acppage/lang/pl-PL.rc        | 4 ++--
 dll/shellext/deskmon/lang/pl-PL.rc        | 2 +-
 8 files changed, 25 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/base/applications/fontview/lang/pl-PL.rc 
b/base/applications/fontview/lang/pl-PL.rc
index 68098a0296..a06b32c656 100644
--- a/base/applications/fontview/lang/pl-PL.rc
+++ b/base/applications/fontview/lang/pl-PL.rc
@@ -18,13 +18,13 @@ BEGIN
   IDS_ERROR_NOMEM "Brakuje pamięci do ukończenia tej operacji."
   IDS_ERROR_NOFONT "Plik %1 nie jest poprawnym plikiem czcionki."
   IDS_ERROR_NOCLASS "Nie udało się zainicjować klasy window."
-  IDS_FILTER_LIST "All Supported Fonts 
(*.fon;*.fnt;*.ttf;*.ttc;*.otf;*.otc)\0*.fon;*.fnt;*.ttf;*.ttc;*.otf;*.otc\0\
-Font File (*.fon;*.fnt)\0*.fon;*.fnt\0\
-TrueType Font (*.ttf)\0*.ttf\0\
-TrueType Font Collection (*.ttc)\0*.ttc\0\
-OpenType Font (*.otf)\0*.otf\0\
-OpenType Font Collection (*.otc)\0*.otc\0\
-All Files (*.*)\0*.*\0"
+  IDS_FILTER_LIST "Wszystkie obsługiwane czcionki 
(*.fon;*.fnt;*.ttf;*.ttc;*.otf;*.otc)\0*.fon;*.fnt;*.ttf;*.ttc;*.otf;*.otc\0\
+Plik czcionki (*.fon;*.fnt)\0*.fon;*.fnt\0\
+Czcionka TrueType (*.ttf)\0*.ttf\0\
+Kolekcja czcionek TrueType (*.ttc)\0*.ttc\0\
+Czcionka OpenType (*.otf)\0*.otf\0\
+Kolekcja czcionek OpenType (*.otc)\0*.otc\0\
+Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
   IDS_PREVIOUS "< P&oprzednia"
   IDS_NEXT "&Następna >"
 END
diff --git a/base/applications/mmc/lang/pl-PL.rc 
b/base/applications/mmc/lang/pl-PL.rc
index 04c12fdbbb..e61c718dcc 100644
--- a/base/applications/mmc/lang/pl-PL.rc
+++ b/base/applications/mmc/lang/pl-PL.rc
@@ -18,7 +18,7 @@ BEGIN
   END
   POPUP "Pomo&c"
   BEGIN
-    MENUITEM "Konsola Zarządzania ReactOS - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
+    MENUITEM "Konsola zarządzania ReactOS - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
   END
 END
 
@@ -39,12 +39,12 @@ BEGIN
   END
   POPUP "Pomo&c"
   BEGIN
-    MENUITEM "Konsola Zarządzania ReactOS - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
+    MENUITEM "Konsola zarządzania ReactOS - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
   END
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_APPTITLE "Konsola Zarządzania ReactOS"
+  IDS_APPTITLE "Konsola zarządzania ReactOS"
   IDS_CONSOLETITLE "Konsola%1!u!"
 END
diff --git a/base/applications/mscutils/servman/lang/pl-PL.rc 
b/base/applications/mscutils/servman/lang/pl-PL.rc
index a6e28b3cc3..30a564436c 100644
--- a/base/applications/mscutils/servman/lang/pl-PL.rc
+++ b/base/applications/mscutils/servman/lang/pl-PL.rc
@@ -74,11 +74,11 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 190, 182
-CAPTION "Menedżer Usług - informacje"
+CAPTION "Menedżer usług - informacje"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 BEGIN
-  LTEXT "Menedżer Usług v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy 
(gedmur...@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 40
+  LTEXT "Menedżer usług v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy 
(gedmur...@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 40
   PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
   ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
   EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | 
WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
@@ -336,7 +336,7 @@ END
 /* Application title */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_APPNAME "Menedżer Usług ReactOS"
+  IDS_APPNAME "Menedżer usług ReactOS"
 END
 
 STRINGTABLE
diff --git a/base/applications/notepad/lang/pl-PL.rc 
b/base/applications/notepad/lang/pl-PL.rc
index 87b0e29736..aaad63e436 100644
--- a/base/applications/notepad/lang/pl-PL.rc
+++ b/base/applications/notepad/lang/pl-PL.rc
@@ -177,5 +177,5 @@ BEGIN
   STRING_LINE_COLUMN "Linia %d, kolumna %d"
   STRING_PRINTERROR "Nie można wydrukować pliku '%s'.\n\nUpewnij się, że 
drukarka jest włączona i poprawnie skonfigurowana."
 
-  STRING_TEXT_DOCUMENT "Text Document"
+  STRING_TEXT_DOCUMENT "Dokument tekstowy"
 END
diff --git a/base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc 
b/base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
index 4fb36efac6..2852d4b3c0 100644
--- a/base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
+++ b/base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
@@ -98,7 +98,7 @@ BEGIN
   PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
 END
 
-IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 72
+IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | 
WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
 CAPTION "Pobierz %ls…"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -160,13 +160,13 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_AINFO_VERSION "\nWersja: "
-  IDS_AINFO_AVAILABLEVERSION "\nAvailable Version: "
+  IDS_AINFO_AVAILABLEVERSION "\nDostępna wersja: "
   IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
   IDS_AINFO_SIZE "\nRozmiar: "
   IDS_AINFO_URLSITE "\nStrona: "
   IDS_AINFO_LICENSE "\nLicencja: "
   IDS_AINFO_URLDOWNLOAD "\nPobieranie: "
-  IDS_AINFO_LANGUAGES "\nLanguages: "
+  IDS_AINFO_LANGUAGES "\nJęzyki: "
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -218,7 +218,7 @@ BEGIN
   IDS_UNABLE_TO_WRITE "Nie można zapisać na dysku. Dysk może być pełny."
   IDS_SELECT_ALL "Zaznacz/Odznacz Wszystko"
   IDS_INSTALL_SELECTED "Instaluj Zaznaczone"
-  IDS_SELECTEDFORINST "Selected for installation"
+  IDS_SELECTEDFORINST "Wybrane do instalacji"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -228,7 +228,7 @@ BEGIN
   IDS_STATUS_DOWNLOADED "Pobrane"
   IDS_STATUS_UPDATE_AVAILABLE "Dostępna aktualizacja"
   IDS_STATUS_DOWNLOADING "Pobieranie…"
-  IDS_STATUS_INSTALLING "Instalowanie……"
+  IDS_STATUS_INSTALLING "Instalowanie…"
   IDS_STATUS_WAITING "Oczekiwanie na instalację…"
   IDS_STATUS_FINISHED "Gotowe"
 END
@@ -252,6 +252,6 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_DL_DIALOG_DB_DISP "Baza Programów"
-  IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Aktualizowanie bazy Programów…"
+  IDS_DL_DIALOG_DB_DISP "Baza programów"
+  IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Aktualizowanie bazy programów…"
 END
diff --git a/base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc 
b/base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc
index fc88968a62..062d743656 100644
--- a/base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc
+++ b/base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc
@@ -124,7 +124,7 @@ END
 
 IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | 
WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
-CAPTION "Customize Classic Start Menu"
+CAPTION "Dostosuj klasyczne menu Start"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
   GROUPBOX     "Menu Start", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
diff --git a/dll/shellext/acppage/lang/pl-PL.rc 
b/dll/shellext/acppage/lang/pl-PL.rc
index 60a6201087..411465f5f7 100644
--- a/dll/shellext/acppage/lang/pl-PL.rc
+++ b/dll/shellext/acppage/lang/pl-PL.rc
@@ -37,7 +37,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_COMPAT_TITLE "Zgodność"
-  IDS_FAILED_NETWORK "Nie można ustawić trybu zgodnośći dla tego programu, 
ponieważ znajduje się na dysku sieciowym."
-  IDS_FAILED_PROTECTED "Nie można ustawić trybu zgodnośći dla tego programu, 
ponieważ jest częścią systemu ReactOS."
+  IDS_FAILED_NETWORK "Nie można ustawić trybu zgodności dla tego programu, 
ponieważ znajduje się na dysku sieciowym."
+  IDS_FAILED_PROTECTED "Nie można ustawić trybu zgodności dla tego programu, 
ponieważ jest częścią systemu ReactOS."
   IDS_YOU_DID_NOT_ADD "Nie dodałeś trybu zgodności, czy chcesz to zrobić 
teraz?"
 END
diff --git a/dll/shellext/deskmon/lang/pl-PL.rc 
b/dll/shellext/deskmon/lang/pl-PL.rc
index 8daa32b6ee..c6c14a26e5 100644
--- a/dll/shellext/deskmon/lang/pl-PL.rc
+++ b/dll/shellext/deskmon/lang/pl-PL.rc
@@ -19,7 +19,7 @@ BEGIN
   LISTBOX IDC_MONITORLIST, 40, 13, 196, 30, WS_VSCROLL
   PUSHBUTTON "&Właściwości", IDC_MONITORPROPERTIES, 177, 35, 59, 14, 
WS_DISABLED
   GROUPBOX "Ustawienia monitora", IDS_MONITORSETTINGSGROUP, 7, 58, 237, 63
-  LTEXT "&Częstotliwośći odświeżania ekranu:", IDS_REFRESHRATELABEL, 13, 73, 
225, 8
+  LTEXT "&Częstotliwości odświeżania ekranu:", IDS_REFRESHRATELABEL, 13, 73, 
225, 8
   COMBOBOX IDC_REFRESHRATE, 13, 85, 225, 200, WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST 
| CBS_SORT
   AUTOCHECKBOX "&Ukryj tryby, których ten monitor nie może wyświetlić", 
IDC_PRUNINGCHECK, 13, 106, 225, 10
 END

Reply via email to