https://git.reactos.org/?p=reactos.git;a=commitdiff;h=30eb3859f45f363f091c84f0c5b3deda9859a65b

commit 30eb3859f45f363f091c84f0c5b3deda9859a65b
Author:     Paweł Cholewa <mcpl...@wp.pl>
AuthorDate: Tue Apr 10 15:50:03 2018 +0200
Commit:     Hermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-ma...@reactos.org>
CommitDate: Tue Apr 10 15:50:03 2018 +0200

    [TRANSLATION][MEDIA] Polish translation update (#479)
---
 media/inf/shortcuts.inf | 5 ++++-
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/media/inf/shortcuts.inf b/media/inf/shortcuts.inf
index c9d4c181a3..69fd403a29 100644
--- a/media/inf/shortcuts.inf
+++ b/media/inf/shortcuts.inf
@@ -1014,13 +1014,16 @@ ENTERTAINMENT=Rozrywka
 COMMUNICATIONS=Komunikacja
 GAMES=Gry
 
+README_TITLE=Przeczytaj Mnie
+README_DESC=Plik Przeczytaj Mnie ReactOS
+
 CMD_TITLE=Wiersz polecenia
 CMD_DESC=Uruchom konsolę
 EXPLORER_TITLE=Eksplorator ReactOS
 EXPLORER_DESC=Uruchom Eksplorator
 RAPPS_TITLE=Menedżer aplikacji ReactOS
 RAPPS_TITLE_SHORT=Menedżer aplikacji
-RAPPS_DESC=Ściągnij i zainstaluj inne aplikacje
+RAPPS_DESC=Pobierz i zainstaluj inne aplikacje
 SERVMAN_TITLE=Menedżer usług
 SERVMAN_DESC=Uruchom Menedżer usług
 DEVMGMT_TITLE=Menedżer urządzeń

Reply via email to