https://git.reactos.org/?p=reactos.git;a=commitdiff;h=abe6bbabfb91021bacfa4f5ea377da46220248f8

commit abe6bbabfb91021bacfa4f5ea377da46220248f8
Author:   Adam Słaboń <asaillen456...@gmail.com>
AuthorDate: Tue Apr 10 22:54:34 2018 +0200
Commit:   Hermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-ma...@reactos.org>
CommitDate: Tue Apr 10 22:54:34 2018 +0200

  [TRANSLATION] Polish translation update for drwtsn32, winlogon and usersrv. 
(#475)
---
 base/applications/drwtsn32/drwtsn32.rc  | 8 +++++++-
 base/applications/drwtsn32/lang/en-US.rc | 2 ++
 base/applications/drwtsn32/lang/pl-PL.rc | 13 +++++++++++++
 base/system/winlogon/lang/pl-PL.rc    | 8 ++++----
 win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/pl-PL.rc | 16 ++++++++--------
 5 files changed, 34 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/base/applications/drwtsn32/drwtsn32.rc 
b/base/applications/drwtsn32/drwtsn32.rc
index 0f3e2108af..f39332b8a4 100644
--- a/base/applications/drwtsn32/drwtsn32.rc
+++ b/base/applications/drwtsn32/drwtsn32.rc
@@ -16,6 +16,12 @@
 
 #include <reactos/manifest_exe.rc>
 
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
-    #include "lang/en-US.rc"
+  #include "lang/en-US.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+  #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
diff --git a/base/applications/drwtsn32/lang/en-US.rc 
b/base/applications/drwtsn32/lang/en-US.rc
index d681297c2a..a8590ff0c1 100644
--- a/base/applications/drwtsn32/lang/en-US.rc
+++ b/base/applications/drwtsn32/lang/en-US.rc
@@ -5,6 +5,8 @@
 * COPYRIGHT:  Copyright 2018 William Kent (wjk011 [at] gmail [dot] com)
 */
 
+LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
+
 STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_APP_TITLE "ReactOS Crash Reporter"
diff --git a/base/applications/drwtsn32/lang/pl-PL.rc 
b/base/applications/drwtsn32/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644
index 0000000000..a5385421e1
--- /dev/null
+++ b/base/applications/drwtsn32/lang/pl-PL.rc
@@ -0,0 +1,13 @@
+/*
+ * PROJECT:   Dr. Watson crash reporter
+ * LICENSE:   GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:   pl-PL resource file
+ */
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+  IDS_APP_TITLE "Raportowanie błędu ReactOS"
+  IDS_USER_ALERT_MESSAGE "Aplikacja %ls została zamknięta z powodu błędu. 
Informacje o tym błędzie zostały zapisne w:\r\n\r\n%ls"
+END
diff --git a/base/system/winlogon/lang/pl-PL.rc 
b/base/system/winlogon/lang/pl-PL.rc
index ae112f0944..71e8e7828c 100644
--- a/base/system/winlogon/lang/pl-PL.rc
+++ b/base/system/winlogon/lang/pl-PL.rc
@@ -29,14 +29,14 @@ END
 
 IDD_SYSSHUTDOWN DIALOGEX 50, 50, 180, 140
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | 
WS_POPUP
-CAPTION "System Shutdown"
+CAPTION "Zamykanie systemu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   ICON IDI_WARNING, IDC_SYSSHUTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
-  LTEXT "A system shutdown has been initiated. Please save all your work and 
terminate your session. All unsaved work will be lost when the system shuts 
down.", -1, 38, 7, 135, 40
-  LTEXT "The system shuts down in:", -1, 38, 50, 90, 8
+  LTEXT "Trwa zamykanie systemu. Zapisz wszystkie rozpoczęte prace i wyloguj 
się. Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone po zamknięciu systemu.", -1, 
38, 7, 135, 40
+  LTEXT "Czas do zamknięcia:", -1, 38, 50, 90, 8
   LTEXT "00:00:00", IDC_SYSSHUTDOWNTIMELEFT, 132, 50, 41, 8
-  LTEXT "Message:", -1, 38, 65, 135, 8
+  LTEXT "Wiadomość:", -1, 38, 65, 135, 8
   LTEXT "", IDC_SYSSHUTDOWNMESSAGE, 38, 75, 135, 58
 END
 
diff --git a/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/pl-PL.rc 
b/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/pl-PL.rc
index 5f9dd73401..3839de66c5 100644
--- a/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/pl-PL.rc
+++ b/win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/pl-PL.rc
@@ -34,16 +34,16 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_SEVERITY_SUCCESS    "Success"
-  IDS_SEVERITY_INFORMATIONAL "System Information"
-  IDS_SEVERITY_WARNING    "System Warning"
-  IDS_SEVERITY_ERROR     "System Error"
+  IDS_SEVERITY_SUCCESS    "Sukces"
+  IDS_SEVERITY_INFORMATIONAL "Informacja"
+  IDS_SEVERITY_WARNING    "Uwaga"
+  IDS_SEVERITY_ERROR     "Błąd"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_SYSTEM_PROCESS     "System Process"
-  IDS_UNKNOWN_SOFTWARE_EXCEPT "unknown software exception"
-  IDS_OK_TERMINATE_PROGRAM  "Click on OK to terminate the program."
-  IDS_CANCEL_DEBUG_PROGRAM  "Click on CANCEL to debug the program."
+  IDS_SYSTEM_PROCESS     "Proces systemowy"
+  IDS_UNKNOWN_SOFTWARE_EXCEPT "nieznany wyjątek programowy"
+  IDS_OK_TERMINATE_PROGRAM  "Kliknij OK aby zakończyć pracę programu."
+  IDS_CANCEL_DEBUG_PROGRAM  "Kliknij Anuluj aby uzyskać więcej informacji 
o błędzie."
 END

Reply via email to