Re: [ArchLinuxVn] Vivaldi cho Archlinux ai chạy thử rồi?

2016-04-15 Hội thoại Đức Nam Trần
Cháu đã chạy thử rồi, trên AUR có PKGBUILD rồi đó bác. Hoặc bác cài qua
yaourt cho nhanh

Vào 21:35 Ngày 07 tháng 04 năm 2016, maikhai  đã viết:

> Thấy họ ca Vivaldi quá bắt nóng ruột, down về rồi làm cái rpmextract nhưng
> thất bại. Nhảy qua hướng dẫn làm bằng deb file, hóa ra phải cài cái steam
> rất to nặng gần 300MB lận. Đành thụt lui, chờ & xem vậy.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/db335c37-7664-42f9-9c8a-2ff5ad168b24%40googlegroups.com
> .
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CA%2B2SxegcU50RfZ%2Bhfxyv7wW%3D-i7ccuig8%3DRtOUWPTS%3DMsPHh0Q%40mail.gmail.com.


Re: [ArchLinuxVn] Vivaldi cho Archlinux ai chạy thử rồi?

2016-04-15 Hội thoại Duc Tran
À bác ơi, cái này có cái này nữa là người giúp bác là anh Đức Nam (dynamo)
chứ không phải là cháu đâu bác.

Chúc bác luôn khỏe,

Duc Tran

2016-04-16 6:46 GMT+07:00 mai khai :

> Cài thì vivaldi, chạy thì kêu vivaldi-stable. Tìm kiếm loanh quanh gõ gì
> cũng trơ ra, ngay cả #whereis vivaldi cũng ngọng luôn.
> Cuối cùng tức mình $vival+tabtab là giải quyết xong.
> Nhưng nạp vẫn còn hơi lâu (ngang ngửa với FF không chịu thua).
> Cám ơn Đức Trần.
>
>
> 2016-04-15 22:52 GMT+07:00 Đức Nam Trần :
>
>> Cháu đã chạy thử rồi, trên AUR có PKGBUILD rồi đó bác. Hoặc bác cài qua
>> yaourt cho nhanh
>>
>> Vào 21:35 Ngày 07 tháng 04 năm 2016, maikhai  đã viết:
>>
>>> Thấy họ ca Vivaldi quá bắt nóng ruột, down về rồi làm cái rpmextract
>>> nhưng thất bại. Nhảy qua hướng dẫn làm bằng deb file, hóa ra phải cài cái
>>> steam rất to nặng gần 300MB lận. Đành thụt lui, chờ & xem vậy.
>>>
>>> --
>>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To view this discussion on the web visit
>>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/db335c37-7664-42f9-9c8a-2ff5ad168b24%40googlegroups.com
>>> .
>>>
>>
>> --
>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to a topic in the
>> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
>> To unsubscribe from this topic, visit
>> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/xO8Rr0vCcYo/unsubscribe.
>> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
>> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CA%2B2SxegcU50RfZ%2Bhfxyv7wW%3D-i7ccuig8%3DRtOUWPTS%3DMsPHh0Q%40mail.gmail.com
>> 
>> .
>>
>
>
>
> --
> m k h _ s g n
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdNJoCc7f%2B1Jpf9DMsrK8AxPb7zs-w%3D0GuFYo8cZw8%3D1sg%40mail.gmail.com
> 
> .
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAOQTeiKM3brR%3D2%3DF9Ksn2VKacPKsy9qkZCeFzUd1cJ171Vweqg%40mail.gmail.com.