Re: [ArchLinuxVn] Muốn thêm vài thứ vào Blackarch_USB

2016-01-30 Hội thoại Duc Tran
Gửi bác, On Jan 30, 2016 6:03 PM, "maikhai" wrote: > > Mình làm cái USB blackarch rồi, nhưng boot nó xong thì nhận ra phải làm thêm các công việc cơ bản sau đây mới bắt đầu xài lai rai được: > * ip link set enp14s0 up Cái này cháu ko biết, nhưng với arch thường thì có cổng mạng

[ArchLinuxVn] Re: Muốn thêm vài thứ vào Blackarch_USB

2016-01-30 Hội thoại maikhai
> * ip link set enp14s0 up Cái này cháu ko biết, nhưng với arch thường thì có cổng mạng nào có cắm dây online thì tự động bật. Máy Vaio bắt cài broadcom-wl mới xài mạng được. Nếu không set "enp14s0" thì nó không nhận mạng. > * dhcpcd > * đặt lại resolv.conf để dùng "nameserver 8.8.8.8" Cái này

[ArchLinuxVn] Muốn thêm vài thứ vào Blackarch_USB

2016-01-30 Hội thoại maikhai
Mình làm cái USB blackarch rồi, nhưng boot nó xong thì nhận ra phải làm thêm các công việc cơ bản sau đây mới bắt đầu xài lai rai được: * ip link set enp14s0 up * dhcpcd * đặt lại resolv.conf để dùng "nameserver 8.8.8.8" * pacman -Syy * pacman -S ibus-unikey * ibus-daemon -drx Bỏ tất cả vào một

Re: [ArchLinuxVn] Re: Muốn thêm vài thứ vào Blackarch_USB

2016-01-30 Hội thoại Quang Nguyen
Hi Bác Máy Vaio bắt cài broadcom-wl mới xài mạng được. Nếu không set "enp14s0" thì > nó không nhận mạng. > > > * dhcpcd > > * đặt lại resolv.conf để dùng "nameserver 8.8.8.8" > Cái này bác cài đặt trên mấy con router/modem để nó tự động cấp thông tin > mà mình mong muốn. > > Vụ này còn ly kỳ hơn:

Re: [ArchLinuxVn] Re: Muốn thêm vài thứ vào Blackarch_USB

2016-01-30 Hội thoại mai khai
*Do bác cấp IP tự động qua giao thức DHCP nên dù bác sửa file resolve.conf thì mỗi lần xin lại IP là nó change DNS à, trừ khi bác cấp ip tĩnh, như bác nói thì phải chattr thì mới "cấm" được, không thì như Đức nói, bác phải cấu hình thông số về DNS trên router/access point là 8.8.8.8 thì khi máy

Re: [ArchLinuxVn] Re: Muốn thêm vài thứ vào Blackarch_USB

2016-01-30 Hội thoại mai khai
Cứ tạm làm thế này: *viết một cái "app" bao gồm: *#!/bin/bash* *cp --force /mnt/resolv.conf /etc && #(để ghi đè 8.8.8.8)ip link set enp14s0 up & enp14s0 & -S mc & -drx &* Nhưng khi chạy, ví dụ: # mount /dev/sda8 /mnt # /mnt/app thì output là: [ blackarch ~ ]# ping 8.8.8.8 PING 8.8.8.8