Re: [ArchLinuxVn] xmonad --recompile

2016-05-20 Hội thoại Duc Tran
Gửi bác, [sliabh@a3che ~]$ ls -lah .xmonad/ > total 32K > drwxr-xr-x 3 root root 4.0K May 19 19:44 . > drwx-- 19 sliabh users 4.0K May 20 09:25 .. > drwxr-xr-x 2 root root 4.0K May 19 17:39 haha > -rwxrwxrwx 1 sliabh users 17K May 20 06:25 xmonad.hs > Ngay chính thư mục .xmonad/

Re: [ArchLinuxVn] xmonad --recompile

2016-05-19 Hội thoại maikhai
Vào 01:22:16 UTC Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2016, Duc Tran đã viết: > Bác dùng command "ls -lah" để xem permission của thư mục .xmonad/ xem sao. > [sliabh@a3che ~]$ ls -lah .xmonad/ total 32K drwxr-xr-x 3 root root 4.0K May 19 19:44 . drwx-- 19 sliabh users 4.0K May 20 09:25 ..

Re: [ArchLinuxVn] xmonad --recompile

2016-05-19 Hội thoại Duc Tran
Bác dùng command "ls -lah" để xem permission của thư mục .xmonad/ xem sao. On May 20, 2016 6:36 AM, "maikhai" wrote: > Vào 16:13:54 UTC Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016, Dynamo đã viết: > > Không cần sudo đâu bác > > Bị cái này nữa: > > [sliabh@a3che .xmonad]$ ls -lh > total

Re: [ArchLinuxVn] xmonad --recompile

2016-05-19 Hội thoại maikhai
Vào 16:13:54 UTC Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016, Dynamo đã viết: > Không cần sudo đâu bác Bị cái này nữa: [sliabh@a3che .xmonad]$ ls -lh total 24K drwxr-xr-x 2 root root 4.0K May 19 17:39 haha -rwxrwxrwx 1 sliabh users 17K May 20 06:25 xmonad.hs [sliabh@a3che .xmonad]$ xmonad --recompile