Re: [ArchLinuxVn] xmonad --recompile

2016-05-20 Hội thoại Duc Tran
Gửi bác,

[sliabh@a3che ~]$ ls -lah .xmonad/
> total 32K
> drwxr-xr-x 3 root  root 4.0K May 19 19:44 .
> drwx-- 19 sliabh users 4.0K May 20 09:25 ..
> drwxr-xr-x 2 root  root 4.0K May 19 17:39 haha
> -rwxrwxrwx 1 sliabh users 17K May 20 06:25 xmonad.hs
>

Ngay chính thư mục .xmonad/ đang ở quyền root rồi bác. Bác chạy command
"sudo chown -R sliabh: .xmonad/" để set lại quyền về user sliabh.

Chúc bác khỏe.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAOQTeiLc1aqO0hjMRs6NzZxFTwwitVSb6HOcQeZ3BAEDXKS_mw%40mail.gmail.com.


Re: [ArchLinuxVn] xmonad --recompile

2016-05-19 Hội thoại maikhai
Vào 01:22:16 UTC Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2016, Duc Tran đã viết:
> Bác dùng command "ls -lah" để xem permission của thư mục .xmonad/ xem sao. 
> 
[sliabh@a3che ~]$ ls -lah .xmonad/
total 32K
drwxr-xr-x 3 root  root 4.0K May 19 19:44 .
drwx-- 19 sliabh users 4.0K May 20 09:25 ..
drwxr-xr-x 2 root  root 4.0K May 19 17:39 haha
-rwxrwxrwx 1 sliabh users 17K May 20 06:25 xmonad.hs

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/fc980494-5a45-4a96-94c8-a31c6c845288%40googlegroups.com.


Re: [ArchLinuxVn] xmonad --recompile

2016-05-19 Hội thoại Duc Tran
Bác dùng command "ls -lah" để xem permission của thư mục .xmonad/ xem sao.
On May 20, 2016 6:36 AM, "maikhai" wrote:

> Vào 16:13:54 UTC Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016, Dynamo đã viết:
> > Không cần sudo đâu bác
>
> Bị cái này nữa:
>
> [sliabh@a3che .xmonad]$ ls -lh
> total 24K
> drwxr-xr-x 2 root  root 4.0K May 19 17:39 haha
> -rwxrwxrwx 1 sliabh users 17K May 20 06:25 xmonad.hs
> [sliabh@a3che .xmonad]$ xmonad --recompile
> xmonad: /home/sliabh/.xmonad/xmonad.errors: openFile: permission denied
> (Permission denied)
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/bba313b9-3c0a-4c0f-9a9d-d020ce601c5f%40googlegroups.com
> .
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAOQTeiLUb%3DOmSP_8-UC0B55p2xiQ2g_Pi9btNHdBBLnYSG-Aew%40mail.gmail.com.


Re: [ArchLinuxVn] xmonad --recompile

2016-05-19 Hội thoại maikhai
Vào 16:13:54 UTC Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016, Dynamo đã viết:
> Không cần sudo đâu bác

Bị cái này nữa:

[sliabh@a3che .xmonad]$ ls -lh
total 24K
drwxr-xr-x 2 root  root 4.0K May 19 17:39 haha
-rwxrwxrwx 1 sliabh users 17K May 20 06:25 xmonad.hs
[sliabh@a3che .xmonad]$ xmonad --recompile
xmonad: /home/sliabh/.xmonad/xmonad.errors: openFile: permission denied 
(Permission denied)

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/bba313b9-3c0a-4c0f-9a9d-d020ce601c5f%40googlegroups.com.