Re: bug a l'X session?

2018-10-21 Conversa Alex Muntada
Hola Ernest, > Sí, era aquesta línia: > > export GPG_TTY=$(tty) > > ... > > La solució és posar-ho entre cometes > > export GPG_TTY="$(tty)" Anava a suggerir-te que per aquestes coses provis el shellcheck però veig que la recomanació que dóna és diferent: In gpg-tty.sh line 2: export

Re: bug a l'X session?

2018-10-21 Conversa Ernest Adrogué
Antoni Villalonga writes: > Em sembla que alguna comanda dona un error i aquest s'acaba parsejant > malament, resultant un error extrany. Sí, era aquesta línia: export GPG_TTY=$(tty) L'ordre tty tornava el text "no és un tty", de manera que després de la substitució quedava export GPG_TTY=no