Re: Hamakor's Goals Reloaded

2006-02-03 חוט Shachar Shemesh
Omer Zak wrote: אז הפתרון הוא שהעמותה תעשה עוד דברים גם אם לא צריך עמותה כדי לעשותם? בפירוש. יש דברים שלא צריך עמותה כדי לעשות, אבל כן צריך את המקור. --- עומר

Re: Hamakor's Goals Reloaded (was: Re: מועמדות לחברות לועד)

2006-02-02 חוט Orna Agmon
On Thu, 2 Feb 2006, Omer Zak wrote: Date: Thu, 02 Feb 2006 19:31:41 +0200 From: Omer Zak [EMAIL PROTECTED] To: HaMakor discussions@hamakor.org.il Subject: Hamakor's Goals Reloaded (was: Re: [iso-8859-8] ���[iso-8859-8] ��[iso-8859-8] ) On Thu, 2006-02-02 at 11:13 +0200

Re: Hamakor's Goals Reloaded

2006-02-02 חוט Shachar Shemesh
Omer Zak wrote: למה לחכות לאסיפה הכללית? שום סיבה שבעולם. ואני אפתח בהצגת עמדה בדיון המוצע: 1. "המקור" לא נועדה ליזום פרויקטים. אני לא מסכים. אני חושב ש"המקור" לא היתה מסוגלת ליזום פרוייקטים, יש הבדל דק אך חשוב בין השניים. 2. "המקור" נועדה לספק מסגרת חוקית לניהול הצד הכספי של

Re: Hamakor's Goals Reloaded

2006-02-02 חוט Omer Zak
On Thu, 2006-02-02 at 21:25 +0200, Shachar Shemesh wrote: Omer Zak wrote: למה לחכות לאסיפה הכללית? שום סיבה שבעולם. יופי, עכשיו אפשר לגרור אותך לויכוח ענייני. ואני אפתח בהצגת עמדה בדיון המוצע: 1. המקור לא נועדה ליזום פרויקטים. אני לא מסכים. אני חושב שהמקור לא היתה מסוגלת

Re: Hamakor's Goals Reloaded

2006-02-02 חוט Shachar Shemesh
Omer Zak wrote: יופי, עכשיו אפשר לגרור אותך לויכוח ענייני. תסלח לי שדברים היו קצת רגישים פה לאחרונה, אבל אני מעדיף את המילה "דיון". . "המקור" נועדה לספק מסגרת חוקית לניהול הצד הכספי של יוזמות שונות שתומכות בתוכנה חופשית. זה נכון, אבל אני חושב שאם