Humankind Intellectual Heritage argument in the context of intellectual property

2006-09-16 חוט Omer Zak
לפני כמה שבועות היה, ברשימת תפוצה זו, ויכוח עתיר-פוסטים על זכויות יוצרים בין אנשים שונים מהקהילה לבין מוסיקאית מקצועית. המוסיקאית טענה לזכות בלעדית של יוצר על יצירתו, טענה שאני מכיר מהפילוסופיה של איין ראנד. אין ספק שאדם זכאי להנות מפירות עמלו. ואין ספק שקבוצת אנשים שכולם עמלים - יפיקו יותר פירות

Re: Humankind Intellectual Heritage argument in the context of intellectual property

2006-09-16 חוט Levy, Chen
עומר, קראתי בעניין את דבריך. אני רואה את הדברים מעט אחרת. לשיטתי, כל עוד דרורה שומרת על היצירה שיצרה בד' אמותיה, אין לאיש זולתה כל חזקה על היצירה הזאת, אך ברגע שהיא מפרסמת את היצירה ברבים, היא חייבת לוותר על חלק של השליטה ביצירה. הבמה היא חלק מהיצירה, מאחר שהבמה שייכת לציבור. לציבור יש זכות על